Зареждам...
Архив новини

Относно Годишния план за паша на домашни животни през 2018 г.

09/02/2018

Интервю за Радио Благоевград с участието на Кирил Стамболиев – мл. експерт „Фауна“ в Дирекция “Национален парк Рила“

 

-          Какво налага издаване на план за паша?

Чрез Годишният план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ се създaват предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението, чрез успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, с които да се опазват, поддържат и регулират природните местообитания във високопланинската част на Парка в съответствие с предвидените в чл. 18, ал. 2, т. 4 от Закона за защитените територии цели за управление.

Съгласно Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост, чл. 5. Изготвянето на планове за дейностите в защитената територия обхваща изготвяне на редица планове /изготвяне на плана за управление за защитената територия и годишни планове за определяне на обема на дейностите по ползване на природни ресурси - план-извлечение за поддържащи и възстановителни дейности в горите; план за ползването на лечебни растения; план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения, годишен план за мониторинг на компонентите на околната среда и т.н./, включително и план за пашата и ползването на сено.

Изготвянето на годишните планове за определяне на обема на дейностите по ползване на природни ресурси се извършва в зависимост от състоянието на защитената територия и в съответствие с плановете за управление, устройствените и техническите планове и проекти за съответната защитена територия.

Планът за пашата и ползването на сено, планът за ползването на лечебни растения и планът за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения, се утвърждават със заповед на съответния регионален орган.

Обемът на разрешените ползвания с плановете по ал. 2 за всяка година се определя в зависимост от оценката на състоянието на съответния ресурс, в резултат на анализа на данните, получени от мониторинга (наблюденията), извършван ежегодно от ДНП/РИОСВ.

С годишните планове, в зависимост от тяхната специфика, се определят:

1. местата и площите за паша на домашни животни, ползване на сено, събиране на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

2. видът на домашните животни, лечебните растения и билките, които могат да се събират от тях, гъбите и горските плодове, които не са от лечебни растения;

3. броят или количеството на домашните животни, сеното, билките, гъбите и горските плодове, които не са от лечебни растения;

4. периодът, през който може де се извършва пашата, ползването на сено, събирането на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения;

5. начинът и средствата за паша, ползване на сено, събиране на билки, гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения.

 

-          Кои са местностите разрешени за паша?

Пашата на домашни животни (говеда, овце, коне) се извършва по пасищни райони/пасища във всички девет паркови участъци, съгласно(Приложения от № 1 до № 9)в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в НП „Рила“. Приложенията са публикувани на интернет страницата на Дирекция „Национален парк Рила“ – www.rilanationalpark.bg,съгласно Проект на годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2018г. . Той  е публично оповестен за предложения и възражения в едномесечен срок съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

 

-          Какви документи трябва да представи фермер за да му се разреши паша на даден терен?

В Проекта на плана за паша и ползване на сено са изброени нужните документи, които трябва да представи всеки собственик на животни, желаещ да получи разрешително за паша или ползване на сено на територията на НП „Рила“.

За издаване на разрешително, могат да подадат заявление лицата с действащ към момента на подаване на заявлението агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ и/или мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони, изискващ ползването на площ в национален парк. Те попълват и Декларация по образец, в която описват по кое направление от програмата са бенефициенти и за коя година. Необходимо е също да представят справка за наличие на животни по категории.

 

-          Ако към едно пасище има интерес от повече хора, как се урегулира?

Заявленията се завеждат и разглеждат по реда на тяхното постъпване в съответния парков офис или в централен офис на Д „НП Рила“.

 

-          Какви са санкциите за пашуване на неразрешени места?

Съгласно Административни нарушения и наказания, Раздел IIот ЗЗТ, физическо лице, осъществяващо дейности в защитена територия в нарушение режима, определен в ЗЗТ, в заповедта за обявяване или в утвърден план се наказва с глоба от 500 до 5 000 лв.

При моловажни случаи глобата е от 5 до 100 лв., предвид смекчаващи вината обстоятелство.

При нарушаване на правилата за паша се съставят Констативен протокол за установяване на административно нарушение (КПУАН) и Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Галерия

Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за десета поредна година
19/09/2018
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
ДНП „Рила” и доброволци се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“
17/09/2018
Петдесет служители отДирекция „Национален парк „Рила” се включиха в...
Проведе се първа информационна среща „Дестинация Южна Рила“
17/08/2018
Дирекцията на Национален парк „Рила“(ДНП „Рила“) проведе информационна...
Санкции за неспазване на режимите в НП „Рила“ ще бъдат наложени на организатори на заснемане на филм
12/08/2018
Дирекция „Национален парк Рила“ започва процедура за налагане на...