Зареждам...

Добре дошли !

ЗАПОВЕДИ ПАША част 9

Говедарци

Благоевград

Боровец

Якоруда
 
Блегоевград

ЗАПОВЕДИ ПАША част 8

Говедарци 
Белица 
Говедарци
Якоруда

Благоевград1
Благоевград 2

ЗАПОВЕДИ ПАША и СЕНО  част 7

Говедарци
Костенец
Якоруда
Костенец
Белица
Якоруда 
Белица ЗАПОВЕДИ ПАША И СЕНО част 6

Белово
Якоруда
Благоевград
Благоевград
Белица

 ЗАПОВЕДИ ПАША част 5

Якоруда
Говедарци
Боровец
Дупница
Говедарци
Якоруда
Говедарци

ЗАПОВЕДИ ПАША част 4
Дупница
Дупница
Говедарци

Боровец
Благоевград
Костенец

Белица

ЗАПОВЕДИ ПАША част 3

Бели Искър
Боровец
Костенец
Дупница
Говедарци
Белово
Якоруда

ЗАПОВЕДИ ПАША  част 2

Благоевград

Белица

ЗАПОВЕДИ ПАША 2015Г. част 1

БЛАГОЕВГРАД
БЕЛОВО
БЕЛИЦА
ЯКОРУДА
ДУПНИЦА
БОРОВЕЦ
ГОВЕДАРЦИ

П А Ш А  2015  Г О Д И Н А 


ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА НП "РИЛА"

Заповед № РД-76/16.04.2014 г.

Заповед № РД-77/16.04.2014 г.

Заповед № РД-89/23.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОПЕРАТИВЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПОДДЪРЖАЩИ САНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ СЪС СЪПЪТСТВАЩ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА 2014 ГОДИНА

 
 
 


Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.

Галерия


З А П О В Е Д № РД-145гр. Благоевград, 11.09.2012 г.за издаване на принудителна административна мяркаНа основание чл. 50, т.1 от ЗЗТ и чл.7, т.1 от Правилника за устройството на дейността на ДНП, във вр.с чл.21, т.16 от ЗЗТ , Раздел II, т.4.0, подточка I-11, във вр. с чл.78 и чл.79 , ал.2, т.4 от ЗЗТ, както и с оглед предотвратяване и преустановяване на последиците от множество извършени административните нарушения, отнасящи се до нерегламентирано управление и преминаване на МПС в забранена територия, в района на Седемте Рилски езера, на територията на Национален парк „Рила”, Парков участък Дупница, установени в административно наказателни производства по съответния законов ред.I. З А Б Р А Н Я В А МУправлението, преминаването и престоя на всички МПС по направление попадащо в забранена територия, както следва:

1. Туристически маршрут хижа „Ловна” – хижа „Рилски езера”,

отдел 95, подотдел „А”, местността „Чапкъново гюбре”.

2. Трасето на ПСВЛ хижа „Пионерска” – хижа „Рилски езера” в

частта попадаща в границите на Национален парк „Рила”, отдел 95,

подотдел „А”,

които се извършват без разрешителен и съгласувателен режим, установен по съответния ред от Дирекция ”НП Рила”, по см. на чл.11 от ЗЗТ, във вр. с §7 от ПЗРЗЗТ.

 За неспазване на предприетата принудителна административна мярка, лицата -нарушаващи постановения административен акт подлежат на санкциониране по см. на ЗЗТ от предвидените в закона длъжностни лица.

ІІ. Заповедта да се обяви в сайта на Дирекция “НП Рила“, както и заверени копия от същата да бъдат обявени в ПЦ „Паничище” и други обществени места, както и при необходимост да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел «КО», Началник сектор «КО-Север» и Главен инспектор ПУ-Дупница при Дирекция ” Национален парк Рила”.Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.ДИРЕКТОР:…………………./Красимир Андонов/


Новини
Продължава гасенето на пожара в Резерват „Риломанастирска гора”
24/07/2015
Хеликоптер МИ-17 от ВВС и над 100 служители на Дирекция „Национален парк Рила”,...
Служители на „Национален парк Рила”и пожарникари от РСПБЗН – гр. Рила участват в гасенето на пожара в Резерват „Риломанастирска гора”
24/07/2015
На територията на резерват „Риломанастирска гора” под Додов връх гори пожар. На 23...
Дирекция „Национален парк Рила” и Обединен детски комплекс – Благоевград проведоха кампания за опазване на околната среда
14/07/2015
Експерти от Д „НП Рила“ запознаха педагогическия колектив на ОДК – Благоевград с...
Дирекция „Национален парк Рила” и доброволци се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“
08/06/2015
Експерти от Дирекцията „Национален парк Рила” участваха на 7 юни в кампанията...