Зареждам...

Добре дошли !

 

ВАЖНО!
Заповед № РД-63/19.05.2016 г. за изменение и допълнение на Заповед РД-55/12.05.2016 г. на Директора на Дирекция "Национален парк Рила"


ВАЖНО!
 Заповед № РД-55/12.05.2016 г. на Директора на Дирекция "Национален парк Рила", във връзка с издаване на Разрешително за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП"РИЛА"


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №63 ОТ 25 МАРТ 2016 ГОДИНА 
за приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в ЗТ - изключителна държавна собственост

 


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПОЛЗВАНЕ НА СЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА "НП РИЛА " ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

        СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 
            На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“
 

организира
обществено обсъждане на
проект на „Актуализиране на план за управление на НП „Рила“ за периода 2015-2024 г.“

 

         Общественото обсъждане ще се състои на 19.11.2015 г. /четвъртък/ от 09:00 часа в зала „Пейо Яворов“ на Американския университет, пл. „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград
 
          В деня на общественото обсъждане на 19.11.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.
 
          Проектът на актуализирания план за управление на НП „Рила“ за периода 2015 – 2024 г. и приложенията към него са на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 19.10.2015 г. до 18.11.20115г. в :

ДНП „Рила“, гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ №12В,За контакти: Мариела Богданова, имейл: m.bogdanova@rilanationalpark.bg, тел: 0884 111 467
Община Белово - гр. Белово, ул. „Орфей“ 4 А,  За контакти: тел: 03581/2770
Община Белица – гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин” 15, За контакти: тел: 0744/2277
Община Благоевград – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, За контакти: kmet@blgmun.com, тел: 073/884416
Община Долна баня – гр. Долна баня, ул."Търговска"134, За контакти: obshtinadb@abv.bg
Община Дупница – гр. Дупница,пл. „Свобода“ ,За контакти: Ели Подгорска, имейл: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, тел.: 0884 111 467
Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, За контакти: имейл: radev@kostenetz.com, тел: 07142/2308
Община Разлог – гр. Разлог, За контакти: Надежда Попадийна, имейл: nadia_v@mail.bg, тел: 0747/80055
Община Самоков – гр. Самоков, За контакти: За контакти: Елена Лобутова, имейл: elena_8309@abv.bg, тел: 0722/666
Сапарева баня – гр. Сапарева баня, За контакти: инж. Сашо Иванов, имейл: sap_oba@abv.bg, тел: 0707/2-33-78
Община Симитли – гр. Симитли,ул. "Христо Ботев" 27, За контакти: simitli@mail.bg, тел: 0748/72138
Община Якоруда – гр. Якоруда, ул. „Васил Левски” 1, За контакти: oba_yda@abv.bg, тел: 07442/2328

 
         Проектът на актуализирания план за управление на НП „Рила“ и приложенията към него са достъпни и на интернет страниците на  порталa за обществени консултации – www.strategy.bg и на страницата на проектa „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” на адрес: www.pu-rila.info, в рубриката Проект – Актуализиране на ПУ на НП „Рила“.
          Сборниците към Актуализираният план за управление на "НП Рила" се на разположение в централния офис на Д "НП Рила" - Благоевград, кв Вароша, ул."Бистрица" 12 В - Правни анализи, Абиотични фактори, Биологична характеристика, Гори, Лечебни растения, Социално-икономически аспектиИнфраструктурни обектиПротивопожарна безопасност, Международни и национални оценки и верификации .
       Писмени становища могат да се предоставят в офиса на ДЗЗД „Рила Консултанти“, гр. София, ул. „Димитър Манов“ №10, офис 7, партер, на e-mail адрес: rilakonsultanti@gmail.com или на срещата за обществено обсъждане.
        За контакти по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти”,тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com
 

 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чре оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.moew.government.bg
 
 
 

            ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ 2015-2024 Г.

КАРТА НА ЗОНИРАНЕТОНационален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”. 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА НП "РИЛА"

  

 

Галерия


З А П О В Е Д № РД-145гр. Благоевград, 11.09.2012 г.за издаване на принудителна административна мярка              На основание чл. 50, т.1 от ЗЗТ и чл.7, т.1 от Правилника за устройството на дейността на ДНП, във вр.с чл.21, т.16 от ЗЗТ , Раздел II, т.4.0, подточка I-11, във вр. с чл.78 и чл.79 , ал.2, т.4 от ЗЗТ, както и с оглед предотвратяване и преустановяване на последиците от множество извършени административните нарушения, отнасящи се до нерегламентирано управление и преминаване на МПС в забранена територия, в района на Седемте Рилски езера, на територията на Национален парк „Рила”, Парков участък Дупница, установени в административно наказателни производства по съответния законов ред.I. З А Б Р А Н Я В А МУправлението, преминаването и престоя на всички МПС по направление попадащо в забранена територия, както следва:

1. Туристически маршрут хижа „Ловна” – хижа „Рилски езера”, отдел 95, подотдел „А”, местността „Чапкъново гюбре”.

2. Трасето на ПСВЛ хижа „Пионерска” – хижа „Рилски езера” в частта попадаща в границите на Национален парк „Рила”, отдел 95, подотдел „А”, които се извършват без разрешителен и съгласувателен режим, установен по съответния ред от Дирекция ”НП Рила”, по см. на чл.11 от ЗЗТ, във вр. с §7 от ПЗРЗЗТ.

 За неспазване на предприетата принудителна административна мярка, лицата -нарушаващи постановения административен акт подлежат на санкциониране по см. на ЗЗТ от предвидените в закона длъжностни лица.ІІ. Заповедта да се обяви в сайта на Дирекция “НП Рила“, както и заверени копия от същата да бъдат обявени в ПЦ „Паничище” и други обществени места, както и при необходимост да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.ІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел «КО», Началник сектор «КО-Север» и Главен инспектор ПУ-Дупница при Дирекция ” Национален парк Рила”.Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.                                                                           

                                                                                                                                              ДИРЕКТОР:…/п/………………. 
                                                                                                                                                                                         /Красимир Андонов/


Новини
Продължава приема на съчинения в литературния конкурс за природозащита "Мими Праматарова 2016"
04/05/2016
Национален доверителен екофонд,  Фондация „Екологичен форум плюс“ и...
Заповед за забрана движението и пашата на едри преживни животни на територията на Национален парк "Рила"
03/05/2016
Със Заповед № РД – 51 от 25.04.2016 година на Дирктора на Д "НП Рила" за...
Дирекция „Национален парк Рила” ще отбележи Деня на Земята- 22 април с разнообразни инициативи
20/04/2016
На 21 април с еко-поход започват инициативите, посветени на Деня на Земята,...
На вниманието на заинтересованите страни
04/04/2016
Министерски съвет прие нова тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените...