Зареждам...

Добре дошли !

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 
 

         

 

       Уважаеми госпожи и господа,

 
Общественото обсъждане на проектоплана на резерват „Риломанастирска гора“ ще се проведе на 25.09.2015 г. от  09.00 часа в зала „Пейо Яворов“ на Американския  университет, пл. „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград . Промяната се налага поради провеждането на международния франкофонски фестивал „Ла Франкофоли“, организиран от община Благоевград и невъзможността за ползване на предварително ангажираната от ДЗЗД“Рила Консултанти“ Голяма сцена на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
 
Очакваме Ви!


 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 
 

             На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“

 

организира
обществено обсъждане на
проект на „Актуализиране на план за управление на НП „Рила“ за периода 2015-2024 г.“

 

       Общественото обсъждане ще се състои на 23.09.2015 г. /сряда/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1. 
 
       В деня на общественото обсъждане на 23.09.2015 г. (сряда) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

 
            Проектът на актуализирания план за управление на НП „Рила“ за периода 2015 – 2024 г. и приложенията към него са на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 03.09.2015 г. до 22.09.2015 г. в :

           · ДНП „Рила“, гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ №12В,За контакти: Мариела Богданова, имейл: m.bogdanova@rilanationalpark.bg, тел: 0884 111 467
           ·  Община Белово - гр. Белово, ул. „Орфей“ 4 А,  За контакти: тел: 03581/2770
           ·  Община Белица – гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин” 15, За контакти: тел: 0744/2277
           ·  Община Благоевград – гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, За контакти:  kmet@blgmun.com ,
тел: 073/884416
           ·   Община Долна баня – гр. Долна баня, ул."Търговска"134, За контакти:  obshtinadb@abv.bg
           ·   Община Дупница – гр. Дупница,пл. „Свобода“ ,За контакти: Ели Подгорска, имейл:  admin_dupnitsa@dupnitsa.bg тел: 0701/59211
           ·   Община Костенец – гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ №2, За контакти: имейл: radev@kostenetz.com, тел: 07142/2308
           ·   Община Разлог – гр. Разлог, За контакти: Надежда Попадийна, имейл: nadia_v@mail.bg, тел: 0747/80055
           ·   Община Самоков – гр. Самоков, За контакти: За контакти: Елена Лобутова, имейл: elena_8309@abv.bg, тел: 0722/666 30
           ·   Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, За контакти: инж. Сашо Иванов, имейл: sap_oba@abv.bg, тел: 0707/2-33-78
           ·   Община Симитли – гр. Симитли,ул. "Христо Ботев" 27, За контакти: simitli@mail.bg, тел: 0748/72138
           ·   Община Якоруда – гр. Якоруда, ул. „Васил Левски” 1, За контакти: oba_yda@abv.bg, тел: 07442/2328

 

 

            Проектът на актуализирания план за управлениена НП “Рила“ и приложенията към него са достъпни и на интернет страниците на  порталaза обществени консултации – www.strategy.bg и на страницата на проектa„Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“  и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” на адрес: www.pu-rila.info, в рубриката Проект – Актуализиране на ПУ на НП „Рила“.
Писмени становища могат да се предоставят в офиса на ДЗЗД „Рила Консултанти“, гр. София, ул. „Димитър Манов“ №10, офис 7, партер, на e-mail адрес: rilakonsultanti@gmail.com или на срещата за обществено обсъждане.
      За контакти по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти”,тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com

        

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 
 

                На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“

 

организира
обществено обсъждане на
проект на „Разработване на план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015-2024 г.“

 
        Общественото обсъждане ще се състои на 25.09.2015 г. /петък/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1.
 
         В деня на общественото обсъждане на 25.09.2015 г. (петък) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

 

        Проектът на разработения план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015 – 2024 г. и приложенията към него са на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 03.09.2015 г. до 22.09.2015 г. в :

             ·   ДНП „Рила“, гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ №12В,За контакти: Мариела Богданова, имейл: m.bogdanova@rilanationalpark.bg, тел: 0884 111 467

             ·   Община Рила - гр. Рила, пл. „Възраждане“ 1,  За контакти: rilamunicipality@gmail.com тел: 07054/8844

 

 

                 Проектът на планaза управлениена резерват“РМГ“ и приложенията към него са достъпни и на интернет страниците на  портал за обществени консултации – www. strategy.bg
на страницата на проектa„Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“  и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” на адрес: www.pu-rila.info, в рубриката Проект – Разработване на ПУ на резерват „РМГ“.
            Писмени становища могат да се предоставят в офиса на ДЗЗД „Рила Консултанти“, гр. София, ул. „Димитър Манов“ №10, офис 7, партер, на e-mail адрес: rilakonsultanti@gmail.com или на срещата за обществено обсъждане.
За контакт по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти”,тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com

          Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чре оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.moew.government.bg


УСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЛПИЙСКА ДЕЙНОСТ – КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”


КАРТА НА ЗОНИРАНЕТОНационален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”. 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА НП "РИЛА"

  

 

Галерия


З А П О В Е Д № РД-145гр. Благоевград, 11.09.2012 г.за издаване на принудителна административна мярка              На основание чл. 50, т.1 от ЗЗТ и чл.7, т.1 от Правилника за устройството на дейността на ДНП, във вр.с чл.21, т.16 от ЗЗТ , Раздел II, т.4.0, подточка I-11, във вр. с чл.78 и чл.79 , ал.2, т.4 от ЗЗТ, както и с оглед предотвратяване и преустановяване на последиците от множество извършени административните нарушения, отнасящи се до нерегламентирано управление и преминаване на МПС в забранена територия, в района на Седемте Рилски езера, на територията на Национален парк „Рила”, Парков участък Дупница, установени в административно наказателни производства по съответния законов ред.I. З А Б Р А Н Я В А МУправлението, преминаването и престоя на всички МПС по направление попадащо в забранена територия, както следва:

1. Туристически маршрут хижа „Ловна” – хижа „Рилски езера”, отдел 95, подотдел „А”, местността „Чапкъново гюбре”.

2. Трасето на ПСВЛ хижа „Пионерска” – хижа „Рилски езера” в частта попадаща в границите на Национален парк „Рила”, отдел 95, подотдел „А”, които се извършват без разрешителен и съгласувателен режим, установен по съответния ред от Дирекция ”НП Рила”, по см. на чл.11 от ЗЗТ, във вр. с §7 от ПЗРЗЗТ.

 За неспазване на предприетата принудителна административна мярка, лицата -нарушаващи постановения административен акт подлежат на санкциониране по см. на ЗЗТ от предвидените в закона длъжностни лица.ІІ. Заповедта да се обяви в сайта на Дирекция “НП Рила“, както и заверени копия от същата да бъдат обявени в ПЦ „Паничище” и други обществени места, както и при необходимост да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.ІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел «КО», Началник сектор «КО-Север» и Главен инспектор ПУ-Дупница при Дирекция ” Национален парк Рила”.Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.                                                                           

                                                                                                                                              ДИРЕКТОР:…/п/………………. 
                                                                                                                                                                                         /Красимир Андонов/


Новини
Дирекция „Национален парк Рила” организира поредица от инициативи свързани с опазването на Национален парк „Рила”
02/09/2015
Инициативите имат за цел да повишат ангажираността на гражданите за опазване на...
Дирекция „Национален парк Рила” стартира изграждането на Посетителски информационен център в град Самоков
25/08/2015
На 25 август се състоя официална церемония по първа копка на Посетителски...
Дирекция „Национален парк Рила” стартира изграждането на Посетителско-информационен център в град Самоков
24/08/2015
На 25 август от 11:00 часа ще се състои официална церемония по първа копка на...
Продължават дежурствата в района на потушения пожар в местността Маджарски палат
10/08/2015
След бързата и навременна реакция на институциите пожара в местността Маджарски...