Зареждам...

Животински свят

         Национален парк “Рила” е една от най-значимите за фауната защитени територии в България и Европа. Територията му представлява изключително богата мозайка от различни по тип местообитания, повечето от които са практически непроменени от човешката дейност и съхраняват образци на разнообразни и естествени животински съобщества. Фауната на Парка е изключително богата и обхваща 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Повечето от тях са представени с многобройни и жизнени популации.

           Сред безгръбначните животни са установени 242 ендемични вида и подвида, както и 244 таксона, които са остатък от минали геологични времена. Така територията на Националния парк се оказва място, където продължават еволюционните процеси и продължават да се формират нови видове безгръбначни животни. Общо 13 вида безгръбначни животни са застрашени от изчезване в планетарен мащаб.

           Гръбначната фауна е представена от 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, 99 вида птици и 48 вида бозайници. Общо 24 вида гръбначни животни са в световната Червена книга, като застрашени от окончателно изчезване от Земята. Територията на Национален парк “Рила” се обитава от дивата коза, глухара, лещарката и планинския кеклик, пернатоногата и малката кукумявка, златката, както и единствената високопланинска популация на лалугера в България. От едрите хищници се срещат кафявата мечка и вълкът. Паркът е една от териториите в Европа с най-жизнени популации на хищните птици. Същевременно, той представлява основен екологичен коридор между европейската, средиземноморската и предноазиатската фауна.

           В Национален парк “Рила” обитава присъща за високите планини групировка птици (скалолазка, хайдушка гарга и пъстрогуша завирушка), което прави територията една от най-представителните в света за орнитофауната на алпийския биом.

Галерия

Новини
Дирекция „Национален парк Рила“ и Ученически клуб „Приятели на Национален парк Рила“ отбелязаха Световния ден на влажните зони
02/02/2016
Дирекция „Национален парк Рила“ и Ученически клуб „Приятели на Национален...
Дирекция "Национален парк Рила" ще отбележи Световния ден на влажните зони
14/01/2016
Дирекция „Национален парк Рила“ и Ученически клуб „Приятели на Национален...
ПОСЕТИТЕЛСКИ-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПОСРЕЩА ТУРИСТИТЕ В САМОКОВ
22/12/2015
От днес Дирекция „Национален парк Рила“ посреща любители на планината в нов...
Дирекция Дирекция "Национален парк Рила" ще награди участниците в Национален ученически конкурс "Национален парк Рила-познат и непознат"
25/11/2015
Обявяване на резултатите от Националния ученически конкурс “Национален парк...