bg

Преместваеми обекти

Преместваеми обекти

Издаване на съгласувателно писмо за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения

Образец
Изграждане на временни сезонни заслони за паша