bg

Новини

Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера

09.09.2020
Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиски степента на еутрофикацияв циркуса на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“.
Информационната срещаще се проведе на 11 септември 2020 г. (петък) от 11:00 ч. в Посетителски център за Национален парк „Рила“- Паничище.
На информационната среща ще бъдат представени и дискутирани меркитеза намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикацияв циркуса на Седемте рилски езера, предвидени за изпълнениев рамките на проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.
Освен представяне на предвидените по проекта мерки в изпълнение на Дейност 5 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях“, особено внимание ще бъде отделено и обстойно ще бъде обсъден Идейнияпроект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера, изготвенпо Договор №УУНПРII-09/07.05.2019г. „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“.
За участие в информационната среща са поканени представители на заинтересованите страни от Министерството на околната среда и водите и негови регионални структури, Обществения консултативен съвет към Д „НП Рила“, неправителствени организации, научна общност, регионална и местна власт и медии.