bg

Новини

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care

02.10.2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост”, с акроним BIO2CARE, финансиран по ПРОГРАМАТА за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”, Дирекция „Национален парк Рила“ проведе заключителен семинар.
Събитието бе открито от Красимир Андонов, директор на ДНП „Рила“ на 02.10.2020 г. в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград.Програмата включваше представяне на резултатите от основните дейности, изпълнени от дирекцията по парка, изпълнението на комуникационния план, както и приветствия от гръцките и български партньори по проекта. Участие в събитието взеха представители на областна администрация Благоевград, държавни, образователни, научни и културни институции, неправителствени организации и сдружения, медии. Събитието бе закрито с участието на деца от танцова формация „Силвана денс“.
В изпълнение на проекта бяха организирани и проведени, с участието на хора в неравностойно положения, под мотото „Резерват Парангалица - достъпен и равнопоставен“. Темите, с които се запознаха участниците в защитената територия бяха: Резерват „Парангалица“, част от НП „Рила“ – географско положение, ландшафт, история и обявяването му за защитена територия. Туризъм – туристически пътеки през резерват „Парангалица“, маркировка, правила за поведение и безопасност на туристите; Фауната (дивите животни) обитаващи резервата – видове, биология, екология, поведение и заплахи; Флора (растителни – тревисти и дървесни видове и гъби) растящи в резервата – видове, биология, екология, природозащитен статус и „Популяризиране на природозащитния календар.
Партньори в проекта от гръцка страна са Тракийски университет „Демокрит“ - Департамент по производствени и инженерни науки, община Нестос, Центърът за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция; Националната конфедерация на хората сувреждания – регион Северна Гърция. Български партньори са РИОСВ-Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум.
Договорът за субсидия №B2.6d.08/20.10.2017 г. е с европейско финансиране 85% и 15% национално съфинансиране, като общата стойност на проекта е 1 075 061,60 евро, а стойността на проекта за Дирекция „Национален парк Рила“ е 201 611,50 евро (или 394 311,77 лв. с ДДС, от които 335 164,99 лв. са от програмата (ЕФРР) и 59 146,78 лв. национално съфинансиране от МРРБ).