bg

Новини

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

24.02.2015
РИО - БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА” - БЛАГОЕВГРАД НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” 01.10. 2015 г., гр. Благоевград С Т А Т У Т І. Цели на конкурса: 1. Да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. 2. Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. 3. Да съдейства за формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка. 4. Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”. ІІ. Условия за участие. 1. Направления и участници. - рисунка - І - ІV клас и V – VІІІ клас; - литературно творчество - проза – V - VІІІ клас; - ученически проект – ІХ - ХІІ клас; - Фотография – I – XII клас. При създаване на творбите учениците могат да ползват следните примерни теми на ученическия конкурс „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” 1. „Рила – ние живеем тук”. 2. „Рила – водна планина”. 3. „Правила на поведение в НП „Рила”. 4. „Екотуризъм”. 5. „Съхраняване на биоразнообразието в НП „Рила”. 6. „Величествените красоти на Рила”. 7. „Човекът от Рила планина”. 8. „Ние за Рила. Аз за Рила”. 9. Резерватите в Национален парк “Рила”. 10. “Най, най, най…в Рила”. 11. НП “Рила” в семейството на PAN Parks. Участието във всички направления на конкурса е индивидуално. 2. Изисквания за участие. конкурс за рисунка - рисунките да са на картон в размер 35/50 см; - техниката на рисуване е по избор; - без паспарту; - всяка рисунка може да бъде придружена с мото или кратко послание, отпечатано на отделен лист или на гърба на рисунката; конкурс за литературно творчество - проза - литературните творби трябва да бъдат напечатани и изпратени в 2 екземпляра конкурс за ученически проект - проектът да се представи на хартиен носител до 20 стандартни страници, напечатани на компютър; Конкурсът за ученически проект ще се проведе в два етапа: Първи етап - Проектите се проверяват и оценяват от комисия, съставена от специалисти от Дирекция „НП Рила”, РИО – Благоевград, ОДК – Благоевград; Втори етап - Първите десет ученици събрали най-много точки от първия кръг представят проектите си и ги защитават публично в деня на отчитане резултатите от конкурсите. Представянето /презентацията/ е в рамките до 10 минути и е придружено с постер, макет, мултимедийна презентация и др. конкурс за ученическа фотография Участието е инддивидуално. Всеки ученик може да представи до 2 черно-бели или цветни снимки. Минимален формат на фотографиите – 20/30 см. Задължително условие е на гърба на всяка снимка в долния десен ъгъл да се посочи: наименование на снимката, трите имена на автора, възраст, адрес; e-mail, телефон за връзка, училище или извънучилищно учреждание, име на ръководител, населено място. 3. Данни за участниците и изпращане на творбите. Всяка творба трябва задължително да съдържа следните данни за участника: - име, презиме и фамилия; - клас, училище; - клуб, кръжок, школа /ако участва от извънкласна форма/; - имена на ръководителя/учителя; - точен адрес, телефон, e-mail /на училището или на ръководителя/. Изпращането на творбите да бъде по пощата и придружено с писмо от директора на училището. Не се допускат творби, изпратени по електронен път!!! Краен срок за изпращане на творбите: 31.05.2015 г., а за фотографиите: 20.09.2015 г. На адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Сергей Румянцев” № 2, п.к. 152 Тел.: 073/88 51 31; 88 51 32; 88 51 34, факс: 073/88 51 31; е-mail: odkblg@abv.bg Обединен детски комплекс – Благоевград, За конкурса „НП „Рила” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” ІІІ. Награди. Във всяко направление от конкурса ще бъдат раздадени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/и по три поощрения, осигурени от Дирекция „Национален парк Рила” - Благоевград. Защитата на проектите, октриването на изложбата с рисунките и фотографиите и отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се състоят на 01.10. 2015 г. в гр. Благоевград.