bg

Новини

НДЕФ ОБЯВИ ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИМЕТО НА МИМИ ПРАМАТАРОВА

25.05.2022

За шестнадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова - първият директор на Национален парк „Рила”.

Инициативата е насочена към стимулиране на творчеството, посветено на природозащитата в различни области. Конкурсът се провежда съвместно с дирекцията на Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс”.

Темата за тази година - „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“ - е предложена с идеята, че Натура 2000 е алтернатива на грубата и непремерена експлоатация на природните дадености и ресурси. Дава възможности за финансови стимули на природосъобразните дейности и на иновативни идеи за използване на природата в дългосрочен план без да й се навреди. Натура 2000 се нуждае от запазване и възстановяване на традиционните човешки дейности, а съхранената природа, традиции и поминък на местното население са възможност за успешен устойчив бизнес.

Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 26 май 2022 г.

Информация за конкурса, покана и условия за участие и формуляр за кандидатстване са публикувани на интернет адреси:

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/

http://ecofund-bg.org/годишни-награди/  

Наградите ще бъдат обявени на 10 юни 2022 г.