bg

Новини

Решение № 2 за разпределение на пасищни площи на територията на НП Рила за 2022 година

07.06.2022
Във връзка с допуснати минимални отклонения при изчисляване на площите за глава животно в Протокол № 1 от 16.05.2022 г. от заседание на Комисията, назначена със заповед на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград, Решение № 1 на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ се изменя в частта му за парков участък Говедарци, както следва: ПУ Говедарци
Вследствие на отказали се заявители от правото на паша, незаплатени такси и непоискани разрешителни за паша, се освобождават пасищни площи в 3 (три) паркови участъка: ПУ Благоевград, ПУ Якоруда и ПУ Белово.
Освободената площ се разпределя на следващите по ред ползватели, неполучили разрешителни за паша или с редуциран брой животни, подали заявление за съответния парков участък в установения срок за подаване на заявления, съгласно критерии за подбор и допустимост, посочени в Годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2022 година, утвърден със заповед РД-24/15.04.2022 г. на директора на Дирекция „НП Рила“.
Право на паша и допълнителен брой животни за освободените площи получават следните заявители: