bg

Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПАСИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА НП "РИЛА"

08.03.2021
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаеми ползватели,
Уведомяваме ви, че поради дадени указания от МОСВ (дирекция НСЗП) с писмо изх. № НСЗП – 87/26.02.2021г. Проекта на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2021 г., публикуван на интернет страницата на  ДНП „Рила“ за обсъждане е временно изтеглен за преработване.
Същият следва да бъде изготвен въз основа на извършена оценка на състоянието на всяко едно пасище на територията на парка. В резултат на анализа на данните, получени от мониторинга (наблюденията), извършван ежегодно от служители на парковата дирекция е необходимо да се регулира интензивността на пашата в определени местообитания с редки и защитени растителни видове, предмет на опазване на Защитена зона „Рила“ по НАТУРА 2000.
Преработеният план ще бъде публикуван своевременно на интернет страницата на  ДНП „Рила“