bg

Новини

28 май - Ден на парковете в България

28.05.2020
Традицията за отбелязване на Ден на парковете започваот 1909 г., когато в Швеция са създадени първите девет национални парка. През 1999 г. Генералната Асамблея на Европейските паркове обявява 24 май официално за Ден на парковете. През същата година България взема решение и Министерство на околната среда и водите определя 28 май за Ден на парковете в България.
В страната ни има три национални парка – “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” и 11 природни парка – “Беласица”, “Българка”, “Витоша”, “Врачански Балкан”, “Златни пясъци”, “Персина”, “Рилски манастир”, “Русенски Лом”, “Сините камъни”, “Странджа” и “Шуменско плато”.
Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност. И двата вида паркове поощряват развитието на устойчив и природосъобразен туризъм, образователните дейности и традиционния поминък на местните хора.
Национален парк „Рила” е най-големият от трите национални парка в България и един от най-големите в Европа. Обявен е през 1992 г. с цел да се запазят естествените комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа.Той е разположен в югозападната част на страната в Рила планина, на територията на 4 административни области и 11 общини.
НП „Рила” е значим природозащитен резервоар. В него се съхранява 38% от срещащите се в България растения, 80% от безгръбначните животни, 80% от глациалната езерна флора и фауна и 20% от сухоземните гръбначни животни.