bg

Новини

VIII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” - 26.11.2021 г., гр. Благоевград

12.10.2021
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА” - БЛАГОЕВГРАД
 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
РУО - БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЦПЛР - ЦЛТРДБ – БЛАГОЕВГРАД
 
 
VIII НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”
26.11.2021 г., гр. Благоевград
 
 1. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
 • Да се обогати екологичното образование и активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи.
 • Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.
 • Да се насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата.
 • Да се провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка.
 • Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.
 
 1. УСЛОВИЯ
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страната в направленията:
 • „Рисунка“ – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас;
 • „Разказ“ – V-VІІ клас;
 • „Есе“ – VIIІ-ХІІ клас;
 • „Фотография“ – I-XII клас;
 • „Мултимедийна презентация“ – V-VII клас и VIII-XII клас;
 • „Приложен еко-дизайн“ – V-VII клас и VIII-XII клас.
 
Участието във всички направления на конкурса е индивидуално. При създаване на творбите участниците могат да ползват теми от ученическия конкурс „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ:
 • „Рила – водна планина“.
 • „Съхраняване на биоразнообразието в Национален парк „Рила”.
 • „Природните красоти на Национален парк „Рила“.
 • „Резерватите в Национален парк „Рила”.
 • „Правила на поведение в Национален парк „Рила”.
 • „Екотуризъм в Национален парк „Рила”.
 
 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 1. Конкурс „Рисунка“:
 • рисунките да са на картон в размер 35/50 см без паспарту;
 • материалите и техниката на рисуване са по избор;
 • всяка рисунка може да бъде придружена с мото или кратко послание, отпечатано на отделен лист или на гърба на рисунката.
 
 1. Конкурс за литературно творчество – „Разказ“ и „Есе“:
Литературните творби трябва да са написани на шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt и изпратени в 3 /три/ екземпляра.
 
 1. Конкурс „Фотография“:
 • всеки участник може да представи до 2 /две/ черно-бели или цветни снимки;
 • минимален формат на фотографиите – 20/30 см.;
 • Задължително условие е снимката да е с дата на заснемането;
 • на гърба на снимките в долния десен ъгъл да се посочи: наименование и място на заснемане, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail, телефон за връзка и населено място.
 
 1. Конкурс „Мултимедийна презентация“:
 • разработките да са на диск или флаш-памет;
 • обем до 20 слайда и максимална продължителност при представяне до 10 минути;
 • няма ограничения за използваните софтуерни продукти, материали и техники. Ще се поощряват разработки със собствен снимков материал и клипове, които са атрактивни, оригинални, достоверни и пряко свързани с Национален парк „Рила“;
 • задължително условие е да се посочи: софтуерни продукти които са използвани, име на произведението, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail и телефон за връзка на училището, извънучилищното учреждение или друга институция, име на ръководителя, населено място.
Конкурсът ще се проведе в два етапа:
 • Първи етап – комисия от специалисти ще прегледа и оцени разработките.
 • Втори етап – 10 /десет/ ученици, събрали най-много точки от първия етап ще представят творбите си пред комисия в рамките до 10 минути в деня на отчитане на резултатите от конкурсите /26.11.2021 г./. След публичната защита ще се обяви крайното класиране в конкурса.
 
 1. Конкурс „Приложен еко-дизайн“
Всеки ученик може да представи макет, облекло, предмети за дома и други, изработени от естествени и рециклиращи се материали.
 
Данни за участниците и изпращане на творбите.
Всяка творба трябва задължително да съдържа данни за участника:
 • име и фамилия;
 • клас, училище, ЦПЛР, друга институция;
 • клуб, школа /ако участва от извънкласна форма/;
 • имена на ръководителя/учителя;
 • точен адрес, телефон, e-mail /на училището, ИПУ, друга институция или на ръководителя/.
 
Изпращането на творбите да е по пощата и с придружително писмо. Не се допускат творби, изпратени по електронен път.
 
 
Краен срок за изпращане - 11.11.2021 г.
На адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Бистрица” № 1,(Младежки дом), п.к. 152
ЦПЛР-ЦЛТРДБ – Благоевград,
за конкурса „НП „Рила” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”
 
За повече информация относно конкурса:
GSM: 0878 418 280; е-mail: cltr_blg@abv.bg
Тел.: 073/88 05 37, Дирекция „Национален парк Рила“
 
 
 1. НАГРАДЕН ФОНД:
Във всяко направление и възрастова група ще бъдат раздадени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/ и по две поощрения, осигурени от Дирекция Национален парк „Рила”-Благоевград. Общият брой на наградите е 10 първи, 10 втори и 10 трети награди.
 
Откриването на изложбата с рисунките и фотографиите, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състоят на 26.11.2021 г. /петък/ в гр. Благоевград.
 
Представените в Ученическия конкурс творби не се връщат на участниците. Те остават в архива на Дирекция „Национален парк Рила“ за използването им в пътуващи изложби и издаване на информационни и образователни материали за защитената територия. Организаторите си запазват правата да фотографират, записват, филмират и разпространяват творбите без да заплащат права и обезщетения за посочените дейности.