bg

Инфраструктурна зона

Инфраструктурна зона

Инфраструктурна зона(Сгради и съоръжения) включва всякакъв вид сгради и съоръжения на територията на парка. Общата площ на зоната е около 1 000 ха.Тя представлява физическата инфраструктура в парка и части от нея съвпадат с елементи на зоната за интензивен туризъм. Зоната включва, както следва:
Хижи, почивни домове, бунгала, постройки към постоянните места за къмпинги (на БТС, БЧК, ПСС);
Сгради за парковата администрация, пунктове за охраната, посетителски центрове, бариери, и пр.;
Кантони, трафопостове, просеки, канали и пр.;
Пътища включително без трайна настилка;
Базова екологична лаборатория “Мусала”, метеостанция “Мусала”, мониторна станция “Алиница”, стационарите на Института за гората;
Площадки за кацане на хеликоптери;
Противопожарни просеки, минерализовани ивици и противопожарни депа;
Лифтове (технически), ски-влекове;
Подземни минни галерии и водоснабдителни съоръжения;
Нефункциониращи сгради и съоръжения с известен и неизвестен собственик; 
Трайни сгради за санитарните зони (зона А) при водохващания за питейни нужди;
Предупредителни табели за ограничаване поясите Б и В при вододайните зони.

Предназначение на Инфраструктурна зона(сгради и съоръжения):
Да предоставя места за нощуване и отдих;
Да предоставя сгради и съоръжения за нуждите на парковата администрация, и за контрол на туристическия поток;
Да предоставя възможност за обслужване на техническите съоръжения;
Да осигурява достъп до определени обекти за тяхното обслужване, поддръжка, ремонт и нормално функциониране;
Да предоставя възможност за провеждане на метеорологични наблюдения, стационарни проучвания, мониторинг и пр.;
Да създава възможност за ефикасни противопожарни действия; Да обезпечи места за достъп и туристически услуги в парка;
Да обезпечи съоръжения за обработка на ТБО, отпадъчни води и др. замърсители;
Да предоставя спортни съоръжения;
Да обезпечи съоръжения за снабдяване на населението с питейна вода;
Да обезпечи съоръжения за снабдяване на населението с електроенергия.

І. Режими за Инфраструктурна зона “Сгради и съоръжения”
Забраняват се всички дейности с изключение на:
1. Охрана;
2. Потушаване на пожари, строителство и поддържане на противопожарни съоръжения;
3. Спасителни и полицейски акции;
4. Строителство на водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации по утвърден устройствен проект;
5. Реконструкция, ремонт и поддържане на съществуващите хижи и почивни бази, без смяна на предназначението им и увеличаване на застроената и разгърнатата застроена площ;
6. Реконструкция, ремонт и поддържане на кантони обслужващи изградени хидротехнически съоръжения, без промяна на предназначението, увеличаване на капацитета им, както и застроената и разгърнатата застроена площ;
7. Възстановяване, ремонт и поддържане на хижа “Белмекен” с предназначение за обслужване на туристи след писмено разрешение от МОСВ; 
8. Реконструкция, ремонт и поддържане на съществуващите водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, хидротехнически и други линейни съоръжения;
9. Реконструкция, ремонт и поддържане хидротехнически съоръжения и други линейни съоръжения в частта им попадаща в обхвата на зона резервати с разрешение на МОСВ;
10. Движението и паркирането на пътни превозни средства по определените и обозначените за тази цел пътища и места;
11. Изграждане, ремонт и поддържане на микро-енергийни източници за задоволяване собствените нужди от електроенергия на съществуващи хижи, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка;
12. Ремонт и поддържане на съществуващите пътища без промяна на категорията и настилката им;
13. Ремонт и поддържане на пътища в частта им попадаща в обхвата на зона резервати без използване на верижна строителна техника и промяна вида на настилката, с разрешение на МОСВ;
14. Изграждане и поддържане на система за сметосъбиране и извозване на ТБО;
15. Създаване и поддържане на противопожарни просеки и минерализовани ивици;
16. Ремонт и поддържане на спортни съоръжения без увеличаване на капацитета и след съгласуване с ДНП;
17. Изграждане на технологичен достъп до язовир Черното езеро;
18. Изграждане и поддържане на къмпинги и паркинги в м. Урсуз вада, Белмекен и х. “Вада”;
19. Премахване на нефункциониращи сгради и съоръжения;
20. Маркиране на граници и обекти; 21. Научно-изследователска дейност и екологичен мониторинг;
22. Образователни дейности.

II. Норми:
1. Дейностите по ремонт и поддържане на пътищата се извършват по утвърден от МОСВ проект;
2. Дейностите по реконструкцията, ремонта и поддържането на хидротехническите съоръжения, както и на кантоните за обслужването им се извършват по утвърден от МОСВ проект.