bg

Вътрешна нормативна уредба

Вътрешна нормативна уредба

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

4. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

5. ПРАВИЛА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

6. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

7.ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8. РЕГЛАМЕНТ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ И СЪГЛАСУВАТЕЛНИТЕ РЕЖИМИ ЗА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА"


9. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"