ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Вид административна услуга - 307 Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното населениеХарактеристика - До 7 дни от подаване на документите в ежегодно установявания за поддържащи и възстановителни работи в горите и горския фонд на НП Рила периодПравно основание  -  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територии, чл 3, т 11 от Правилник за устройството и дейността на дирекциите на Националните парковеПроцедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания), компетентен орган - ДНП

Образци:

1. Заявление за издаване на разрешение за добив на дървесина ;
2. Писмо за разрешение/отказ;
3. Декларация за инструктаж по безопасност на труда;

 

 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"