ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

Вид административна услуга - 1187 Издаване на разрешение за пашаХарактеристика - Заявления се приемат след влязъл в сила Годишен план.Правно основание  -  ЗЗТ, чл. 50, т. 5Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания); Компетентен орган - ДНПТакса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ, бр. 26 от 1 април 2016 г. и ДВ, бр. 35 от 10 май 2016 г.)

Образец:
Заявление за издаване на разрешително за паша на домашни животни на физически лица

Заявление за издаване на разрешително за паша на домашни животни на юридически лица

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"