Движение с МПС

Автомобилното движение по пътищата на територията на НП “Рила” по организация не се различава от движението по съответните (по класност и функционална принадлежност) пътища на територията на цялата страна.
Пътищата в НП „Рила“ се класифицират в 3 категории според функционалността и обслужването.

1. Пътища със свободен достъп;
2. Пътища с ограничен достъп;
3  Пътища със забранен достъп.

Според режима на достъп пътищата в Национален парк „Рила“ се разделят на три категории:


а/ Ползването на пътищата със свободен достъп в НП „Рила“ е без ограничение.

б/ Ползването на пътищата с ограничен достъп се осъществява след издаване от директора на Дирекция „НП Рила“ на 
на съгласувателно писмо по реда на §7 от  Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за защитените територии (ЗЗТ). За получаване на съгласувателно писмопо реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ физическото/юридическото лице е необходимо да подаде писмено заявление по образец.
Заявление за съгласуване на движение с МПС може да бъде подадено по електронна поща на адрес delovodstvo@rilanationalpark.bg, в Централен офис. 

В срок до 7 дни от подаване на заявлението Директора на ДНП "Рила" съгласува/отказва движението на МПС на територията на парка.

в/ Ползването на пътищата със забранен достъп се осъществява единствено и само при извършването на контролно-охранителни, мониторингови, поддържащи и възстановителни дейности от служители на Дирекция „НП Рила“, както и при осъществяването на спасителни операции, противопожарни дейности и аварийни ситуации. Забележка: При необходимост се въвеждат временни ограничения в ползване на така описаните пътища. Промяна на режима за ползване на пътищата в НП „Рила“ се допуска при възникване на природни бедствия и аварии и други непредвидени обстоятелства.

Директорът на Дирекция „НП Рила“, при определени обстоятелства разрешава или забранява движението на МПС по утвърдените с проекта пътища. Движението на МПС извън разрешените със заповедта пътища е забранено.

  Карта на пътищата и местата за паркиране в НП "Рила"

УСТРОЙСТВЕН  ПРОЕКТ за движението и паркирането на моторни превозни средства (МПС) на територията на Национален парк „РилаЗа съгласуване на дейността не се заплаща такса

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"