Харта на клиента


Дирекция „Национален парк Рила” работи в полза на обществения интерес, посредством предоставяне качествени и навременни административни услуги. Провежда държавната политика в областта на околната среда, с цел да съхрани завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, хабитати на редки и застрашени видове и съобщества. характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.
За осъществяване на тази цел ние работим в полза на обществения интерес, посредством предоставяне на качествени и навременни административни услуги.
Обществото има право да иска от всяка администрация високо качество на обслужване - любезност и адекватност. Тази харта на клиента е стъпка към подобряване качеството на административното обслужване.
Хартата на клиента е документ, който има предназначението да помогне на гражданите да се запознаят с видовете административни услуги, извършвани от Дирекция “Национален парк Рила“.
С тази Харта искаме да Ви запознаем е услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. Искаме да Ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ С ХАРТАТА НА КЛИЕНТА, СА:
 1. Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги.
 2. Да обслужваме клиентите бързо и компетентно.
 3. Да обслужваме всички потребители без дискриминация, основана на раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, образование, политическа принадлежност.
 4. Да постигнем високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.
 5. Да постигнем прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване.
 6. Да предоставяме административни услуги при спазване на нормативно установените срокове.
 7. Да елиминираме възможностите за корупция.
 8. Да приемаме конструктивна критика и предприемане на коригиращи мерки.
 9. Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
 1. Да се отнасяме любезно и възпитано, с внимание и уважение, да зачитаме правата и личното ви достойнство.
 2. Да се въздържаме от каквито и да е било прояви на дискриминация.
 3. Да бъдем честни и отзивчиви.
 4. Да изпълняваме задълженията си безпристрастно и непредубедено.
 5. Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугата.
 6. Да спазваме сроковете за извършване на всяка административна услуга.
 7. При възникване на проблем да Ви уведомим своевременно за причините, довели до това и за очаквания краен срок, в който би следвало да получите услугата.
 8. Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административни услуги.
 9. Да не разпространяваме данните и личната информация на гражданите, станали ни известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.
 10. Да спазваме принципа на равнопоставеност на клиентите на административни услуги.
 11. Да не провокираме е поведението си конфликтни ситуации, а при възникване на такива да се стараем да запазим спокойствие и да контролираме поведението си.
 1. Наше задължение е да осигурим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите, които предоставяме. Ако не успеем моля уведомете ни:
 2. Ние се задължаваме за използваме гъвкави процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите при спазване на всички законови изисквания:
 3. Ние се задължаваме за използваме лесно разбираеми формуляри на образци на заявления за извършване на административни услуги:
 4. Ние се задължаваме да Ви предоставяме информация относно нашите административни услуги на:
 • място в Звеното за административно обслужване на адрес:      гр. Благоевград, ул. ’’Бистрица” № 12 В, п.к. 56, или в най-близкия и удобен за Вас местен парков офис;
 • интернет страницата на Дирекция ,.НП Рила” www.rilanationalpark.bg ;
 • на тел.073 880537: 0884 111400 и факс 073 881023 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа:
 • на посочен от вас e-mail;
 • чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Министерство на „Електронно управление“ (МЕУ)
С цел улесняване достъпа до административното обслужване. Дирекция ,.НП Рила" приема писмено и устно подадени заявления за издаване на индивидуален административен акт. във връзка с извършваните административни услуги, като писмените заявления могат да бъдат подадени по един от следните начини:
 • на място в гр. Благоевград, ул. ’’Бистрица“ № 12 В;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път на посочен e-mail адрес: office@rilanationalpark.bg ,
 • delovodstvo@rilanationalpark.bg ;
 • чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Министерство на „Електронно управление“ (МЕУ)
Звеното за административно обслужване в Благоевград работи при непрекъсваем режим на работа всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа. При наличие на потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Дирекция “НП Рила" извършва комплексно административно обслужване" /КАО/, при което административната услуга се извършва от структурата без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга, първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
В Дирекция ..НП Рила" се приемат следните стандарти по отношение на максималното време за административно обслужване:
 • за отговор на запитвания - 7 дни;
 • за вземане на решение по предложение - най-късно до 2 месеца, съгласно АПК;
 • когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен до 6 месеца, за което се съобщава на подателя, съгласно АПК;
 • за отговор на предложения - 7 дни от постановяване на решението;
 • за препращане на предложение и сигнал до компетентния орган (администрация) - 7 дни;
 • за вземане на решение по сигнал - най-късно до 2 месеца, когато особено важни причини налагат срокът може да бъде продължен, но с не повече от 1 месец, за което се уведомява подателя, съгласно АПК:
 • за съобщаване на решение по сигнал - писмено 7 дни от постановяване на решението;
 • човек без уговорена среща трябва да чака, за да бъде приет и изслушан във фронт-офиса в Централен офис - до 15 минути, в зависимост от броя на чакащите (клиентите);
 • за отговор на телефонни обаждания на специално определен телефон за запитвания (073 880537) - 5 минути;
 1. Право на обслужване на „едно гише”.
 2. Право на точна информация.
 3. Право на навременни услуги, съгласно нормативно установените срокове.
 4. Право на учтиво обслужване.
 5. Право на изискване на идентификация на обслужващия служител.
 6. Право на конфиденциалност.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС:
В качеството Ви на потребител на административни услуги, предоставени от Дирекция ,.НП Рила” очакваме от Вас:
 • Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението Ви е неадекватно или агресивно, ще Ви помолим да напуснете местата за прием.
 • Да се въздържате от търсене на преференциално отношение.
 • Да съобщавате за всяка корупционна практика.
 • Да предоставяте пълна и точна информация в сроковете, които са поставени от страна на администрацията, като по този начин подпомагате навременното извършване на административната услуга.
 • Да уведомявате за всяка промяна на обстоятелствата, свързана с исканата услуга.
 • Да изразявате свободно вашите мнения, предложения, коментари за качеството на услугите, които ви предоставяме.
 • Да отправяте Вашите предложения, сигнали и възражения по законоустановения ред.
ОБРАТНА ВРЪЗКА
Потребителите на административни услуги, предоставяни от Дирекция „НП Рила“ имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения относно качеството на административното обслужване по следните начини:
 • в деловодството на Дирекцията на адрес: ул. “Бистрица" № 12 В. ет.1. стая 2. гр. Благоевград, п.к. 2700 и по пощата на същия адрес;
 • чрез обаждане на телефони: 073 880537, 0884 111400;
 • чрез факс на номер: 073 881023;
 • чрез пощенската кутия за сигнали и предложения, специално поставена до портала на сградата на ул. “Бистрица" № 12 В. гр. Благоевград;
 • на всички подадени жалби, оплаквания и др. директорът на Дирекция „НП Рила” се произнася в законово регламентираните срокове съгласно Административно процесуалния кодекс;
 • на анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не отговаряме;
 • лични срещи;
 • анкетни карти;
 • наш служител, който предоставя невярна информация или се отнася с Вас непрофесионално.
 • качеството на изпълнение на стандартите ни за обслужване.
 • който и да е аспект от нашата работа.
За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения в Интернет на адрес:www.rilanationalpark.bg.
Ние декларираме, че ръководството на Дирекцията се ангажира с подобряването на административното обслужване и изпълнение на стандартите за обслужване.
Вие имате право на по-добър достъп на услуги, извършени качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури.
Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.
Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, ще успеем заедно да направим администрацията на Дирекция ,.НП Рила" ефективно работеща в полза на обществото.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"