Изпълнени дейности по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020

за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

 
 
 

Министър Димитров откри информационен център на Национален парк „Рила“ в Благоевград

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и Красимир Андонов – директор на Дирекция „Национален парк Рила“ днес откриха Посетителски информационен център към Национален парк „Рила“ в Благоевград. „Това е огромна придобивка за града. И е нормално най-големият град около Рила да има такъв център“, каза министърът при откриването и пожела успех на служителите. Изграждането на центъра е част от изпълнението на проект за засилване на капацитета на защитените зони чрез иновативна методология за устойчивост, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”. 
Центърът е обособен на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристопоток на Благоевград – в старинния квартал „Вароша“. Местоположението му е стратегическо и е изходна точка към защитената територия. Основната му функция е да представи каква е флората, фауната и природните забележителности на парк Рила и да дава информация за туристическите маршрути и местата за отдих. Дейностите ще се извършват от експерти по биоразнообразие, туризъм и географски информационни системи. В центъра е обособена зала за интерпретативни и образователни програми, прожекции и мултимедийни продукти. Залата може да се използва от посетители с намалена подвижност, със специфични потребности. За хората с намалено зрение има брайлови книги, ще има специални беседи, обучения и експозиции, представящи по иновативен начин защитената територия.
Партньори в проекта от гръцка страна са Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, Гърция, община Нестос, Центърът за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция; Националната конфедерация на хората със специфични нужди. Български партньори са РИОСВ-Благоевград, ДНП „Рила“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум. Договорът за субсидия №B2.6d.08/20.10.2017 г. е с европейско финансиране 85% и 15% национално съфинансиране, като общата стойност на проекта е 1 075 061,60 евро, а участието на ДНП „Рила“ – 201 611,50 евро (или 394 311,77 лв. с ДДС, от които 335 164,99 лв. са от програмата (ЕФРР) и 59 146,78 лв. национално съфинансиране от МРРБ).

 


         

  
         
 

 

Дирекция "Национален парк Рила" участва в партньорска среща по проект BIO2CARE в гръцкия град Ксанти

 
Българските партньори по проект BIO2CARE: Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград и сдружение Пирински туристически форумвзеха участие във Втората среща на Комитета за управление на проекта, която се проведе от 29 до 31 октомври в град Ксанти, Гърция. Домакин на срещата беше Водещият партньор - Тракийски университет „Демокрит“; присъстваха и представители на останалите гръцки партньори: Община Нестос, Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони“, Национална конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция.
Срещата беше посветена на равносметка за изтеклата първа година от проекта (20.10.2017 – 19.10.2018), отчитане на извършените дейности, анализ на трудностите и предизвикателствата, и планиране на успешното приключване на текущия отчетен период до края на 2018 г., както и стартирането на следващия през януари 2019 г.
Отбелязан беше напредъкът по научните изследвания, свързани с разработването и прилагането на иновативни методологии и технологии за оценка на състоянието на околната среда и въздействието на антропогенното натоварване в двете проектни територии: Национален парк „Делта на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида“ в Гърция и Национален парк „Рила“ с фокус върху водосборния басейн на река Благоевградска Бистрица – България. До края на годината предстои излизането на резултатите от тестването на методологиите, а в началото на следващата година – от проучванията, свързани с оценка на симбиотичния потенциал и оценка на ползите от кръговата икономика върху околната среда.
Стартирани са дейностите, свързани с изграждане на малка посетителска инфраструктура за хора със специални нужди в района на НП „Рила“ и гръцката община Нестос, както и с разработването на специални мобилни приложения и софтуер, и прилагане на високо-технологични системи за мониторинг на антропогенните дейности и най-вече туризма в проектните територии. В ход е и разработването на система за сертифициране и промотиране на устойчиви дейности в същите тези територии.
Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-AГърция-България 2014 – 2020 г.
     

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"