ТЕКУЩИ I ФАЗА

 „Опазване на дивата коза и нейните местообитания съгласно план за действие за дивата коза в България 2007-2016г.” в изпълнение на точка 5.4 „Необходими дейности за опазване на вида и неговите местообитания“ по обособени позиции № 1 и № 2 - 27.03.2015 - Прекратена на 15.05.2015г.

Дейности по доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”, обособени в следните позиции: Обособена позиция 1: Доставка на противопожарни - 22.04.2015

 Проектиране и изпълнение на нови специализирани маршрути, погледни места и атракциони на територията на НП „Рила“ за специализиран туризъм по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ - 16.02.2015

 „Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/2 - 16.02.2015


Изпълнение на възстановителни дейности поПроект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”: Обезопасяване на туристически пътеки; Обновяване и ремонт на съществуващи специализирани маршрути; Ремонт на туристически маршрути (съгласно заповеди на Министъра на околната среда и водите) в резерватите с цел информационно обезпечаване на посетителите; Поставяне на информационни и указателни табели в НП „Рила”; 

Решение за промяна

Документация

Теническа спецификация

Методика

Образци
Обявление
Решение


„Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила”по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Документация
Методика
Техническа спецификация
Образци
Обявление
Решение


Проектиране и изпълнение на нови специализирани маршрути, погледни места и атракциони на територията на НП „Рила“ за специализиран туризъмпо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Решение за промяна

Документация 1 част
Документация 2 част
Техническа спецификация
Образци
Обявление
Решение


Проекто договор


Дейности по доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”, обособени в следните позиции: Обособена позиция 1: Доставка на противопожарни дрехи и оборудване за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза” Обособена позиция 2: Доставка на противопожарна техника за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”

Отговор на запитване

Оявление

Решение

Документация
Решение №158 от 22.01.2015г. за избор на изпълнител по ОП чрез публична покана с предмет : Осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти, технически и енергйини паспорти на сградите и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” I ВА ФАЗА” на обект: Изграждане на три Посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „РИЛА”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
предмет:
„Доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари”  по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
Решение за прекратяване

ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 
 Плащания по договори

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

предмет:

Осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти, технически и енергйини паспорти на сградите и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” I ВА ФАЗА” на обект: Изграждане на три Посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „РИЛА”

 

Документацията за участиеи образцитеможе да се изтегли от ТУК

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Отваряне на оферти: 25.11.2014г. от 10:00 ч. в сградата на Дирекция "НПРила", гр.Благоевград, ул. Бистрица №12В, партер

Протокол №1

 

Протокол №2

Съобщение


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:

„Дейности по опазване на местообитанията на дивата коза (Rupicapra Rupicapra Balkanika), анализ и оценка на популацията и доставка на специализирано оборудване, с оглед опазването на вида“, съгласно план за действие за дивата коза в България 2007 – 2016г.“

Решение за прекратяване

Отговор на запитване

Предварителен контрол от АОП
Последващ контрол от АОП

Решение за промяна

Решение за промяна EU


Указание за участие с промени
Документацията може да изтеглите от ТУК
Теническа спецификация
Методика
Проект на договор
Образци
Обявление

EU Обявление
Решение


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
предмет:
Изпълнение на дейности за: Издаване на пакет от информационни, образователни и рекламни материали; Изготвяне на 3-Dмодел презентация за Национален парк „Рила” иИзготвяне на постоянни експозиции и интерпретативни модули и табла в посетителските информационни центрове”по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК

Договор за възложена поръчка
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
Изпълнение на дейности по ремонт на пътната инфраструктура (горски пътища, макадамов, почвени пътища и мостове) на територията на НП „Рила”по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Информация за сключен договор
Договор

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 предмет:
            Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво Управление На Национален Парк „Рила” I Ва Фаза” на следните подобекти: изграждане на три посетителски-информационни центрове (пиц) в близост до територията на нп „рила” и изграждане на 1 бр. контролно-информационен пункт (кип) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „РИЛА” 
 
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 Решение за прекратяване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
„Доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари”  по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за публикуване
 
Решение за прекратяване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
Инженеринг – проектиране и изграждане на три посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4

 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 
Решение за промяна

РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ 

Отговор на запитване №5

Отговор на запитване
Отговор на запитване
Отговор на запитване

Отговор на запитване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
„Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила”по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4


ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
Решение за удължаване на срока
Отговор на запитване №1
Отговор на зопитване №2
Отговор на запитване №3 
Отговор на запитване №4
Отговор на запитване №5

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 предмет:
"Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях"по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
Съобщение
 
  Съобщение - отваряне на цени
 
Решение за избор на изпълнител

Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
"Дейности по изпълнение на противопожарни плановепочистване на съществуващи лесокултурни и бариерни прегради на територията на НП „Рила” с обща дължина до 69,5 км” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
Отваряне на оферти

ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
 
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение за класиране и избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор
Извадка от Проект за противопожарно устройство и
действие при бедствия и аварии на територията на НП "Рила"
1.1.  и 1.2.


Отговор на запитване №1

Отговор на запитване №2
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
"Извършване на еко и био проучвания и изготвяне на технически проекти за възстановителни дейности в местообитания и извършване на възстановителни дейности в местообитанията по изготвения технически проект "по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 

СЪОБЩЕНИЕ

Отваряне на ценови оферти

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Решение за избор на изпълнител
Обявление за възложена поръчка
Договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 предмет:
"Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях"по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза

Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
Съобщение

Решение за прекратяване


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис оборудванепо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза

Договор

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3

Съобщение за отваряне ценови предложения 
  Документацията за участие може да се изтегли ТУК 
Публична покана

Съобщение

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
с предмет:
 
Осъществяване на дейности по “Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на врабчова кукумявка (glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (aegolius funereus)“
 
Договор
Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол№3
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Съобщение
Документацията за участие може да се изтегли   ТУК
 
Публична покана
 

 

Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението- Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ) и  Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“”,по проект № DIR 5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
 
 
Документацията може да изтеглите от ТУК
 
Приложение №1 - 1.11.2
Приложение №2
 
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3Обявление за възложена поръчка
Договор


СЪОБЩЕНИЕ


Обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис оборудванепо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Решение за прекратяване
  Съобщение
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
Публична покана
 
Уведомително писмоОбществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:
Подготовка, организиране и провеждане на екологични образователни програми по природозащитно образование и интерпретация по проект № DIR5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“
 
Договор
Решение за избор на изпълнител
Протокол №2
Протокол №3

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол №1

  Съобщение
 
Документацията за участие може да се изтегли ТУК
 
Публична поканаОбществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:

Осъществяване на дейности по “Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на врабчова кукумявка (glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (aegolius funereus)“
  
Документацията за участие може да се изтегли ТУК
 
Публична покана

Съобщение

Решение за прекратяване


Обществени поръчки

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3във връзка с чл.64 отот  ЗОП(Опростени правила)  с предмет:
 
Изпълнение на мерки за информацияи публичност врамките на проект № DIR5113325-18-116„УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Дирекция „Национален парк Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”при МОСВ -Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в  oт тук.
 
Обявление           Решение

Решение за промяна

Съобщение

КЛАСИРАНЕВъзлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана С предмет:

 

“Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д “НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.
 
Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК

Публична ?

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"