ДЕЙНОСТИ

 

 
Дирекция „Национален парк Рила“официално открива рехабилитираните туристически пътеки по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“
Дирекция „Национален парк Рила“ приключи строителнo-рехабилитационните дейности по Дейност 4 „Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания 91ВА - Мизийски гори от обикновена ела; 91СА - Рило-родопски и старопланински бялборови гори; 95АО – Гори от бяла и черна мура в Парковите участъци Белица и Якоруда - в района на туристическата пътека от м. Семково до м. Поленица и на съществуващите пътища от м. Поленица до м. Нехтеница - от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“ по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“.
Официалната церемония „Откриване на обекта“ ще се проведе на 05.11.2020 г. (четвъртък)от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт „Нехтеница“, в началото на туристическата пътека, на територията на Национален парк „Рила“.
Участие в церемонията ще вземат представители на МОСВ, Красимир Андонов - Директор на Дирекция „Национален парк Рила“, д-р Стефан Кирилов - Ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – Ръководител на екип ТП по проекта.
На събитието са поканени представители на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии.
 
Очакваме Ви!
За допълнителна информация:
Албена Колибарска
Служител „Информация и комуникации“
Дирекция „Национален парк Рила“
Тел.: 0889 63 66 16, Факс: 073 88 10 23

 

 

 

  

 

 Идеен проект за рехабилитация / изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера :

 

Наименование  Материали
1 Обща Обща част Чертежи обща част   
2.Геодезия Геодезия, Трасиров план и ВП Чертежи геодезия  
3 Пътна Пътна Ведомости  Рилски езера_пътна Чертежи пътна
4 Водни обекти Схеми водни обекти Чертежи водни обекти   
5 КСС КСС Чертежи ВОД  
6 ВОД ВОД    
7 ПБЗ ПБЗ Чертежи ПБЗ  
8 ПУСО ПУСО    

Съгласувателни писма за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера.


Решение Експертен съвет за приемане на Идеен проект за рехабилитация / изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция – х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера


Дейности за подобряване на природозащитното състояние на вида 1371 Rupicapra rupicapra balcanica в природните й местообитания в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила“ 

 

 


Представяне Проект BG16M1OP002-3.007-002 “Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза” пред Обществен консултативен съвет при Дирекция "Национален парк Рила". 

 

  

  

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"