ОПИСАНИЕ

Бенефициент на проекта: Дирекция „Национален парк Рила“, регионален орган на Министерството на околната среда и водите
 
Дирекция „Национален парк Рила” кандидатства с този проект с регистрационен номер BG16M1OP002-3.007-0002 в ИСУН 2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.007 по приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
 
Проектното предложение е одобрено за финансиране със Заповед № РД-ОП-89/31.08.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”.
 
Обща стойност на проекта е 11 994 781,47 лв.
 
Европейски фонд за регионално развитие – 10 195 564,24 лв.
 
Национално съфинансиране от държавния бюджет – 1 799 217,23 лв.
 
Начало на проекта е 01.09.2018 г.
 
Продължителност на проекта 59 месеца, от които 54 за физическо изпълнение на дейностите
 
Цели на проектното предложение:
Обща цел подобряване състоянието на животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, на територията на НП „Рила“ и постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).
Специфична цел на проекта:
Подобряване на природозащитното състояние в следните типове природни местообитания: 95А0 – Гори от бяла и черна мура; 9110 – Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 91BA - Мизийски гори от обикновена ела; 91CA - Рило-родопски и Старопланински бялборови гори; 6520 Планински сенокосни ливади; 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea;
И следните видове: пряко 1371 Rupicapra rupicapra balcanica и коствено чрез създаване на благоприятни условия за развитие на: 1324 голям нощник (Myotis myotis), 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 1087 Алпийска розалия (Rosalia alpina), 1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus) и 1093 Поточен рак (Austropotamobius torrentium) в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на НП „Рила”;
Реализирането на проектното предложение ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на Приоритетна ос 3, ОПОС 2014 – 2020, като бъдат изпълнени дейности, които ще надградят постигнатите резултати през програмен период 2007 – 2013 г. Дейностите, са съобразно обхвата на Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 и са насочени изцяло към Защитена зона „Рила“. Изпълнението на дейностите по проектното предложение ще допринесе за запазване на биоразнообразието в Защитена зона „Рила“, за нейното добро управление, за поддържане и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания. Целите ще бъдат реализирани, чрез прилагане на мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от възникнали горски пожари,  ограничаване на движението на посетителите през увредени участъци от природни местообитания, залагане на феромонови уловки и ловни дървета, реализиране на система за регистриране на изстрели и др.
Предложените дейности в обхвата на проектното предложение са по мярка 43 и целят подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания, които са в неблагоприятно състояние на територията на НП „Рила“, както и по мярка 98 относно възстановяване на наличната паркова инфраструктура, необходима за възстановяването на целевите природни местообитания и видове с неблагоприятно природозащитно състояние. По този начин проектното предложение ще допринесе за постигана на общата цел на процедурата, по която се финансира проектното предложение.
 
Интернет адрес на бенефициент на Проекта - www.rilanationalpark.bg
 
Повече информация за Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", можете да намерите на адрес: http://ope.moew.government.bg/bg
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"