Вътрешна нормативна уредба

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

4. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

5. ПРАВИЛА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

6. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

7.ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8. РЕГЛАМЕНТ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ И СЪГЛАСУВАТЕЛНИТЕ РЕЖИМИ ЗА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА"

9. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

11. ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ НА АНП И ИЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ

12. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВЕН, ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА”, ЧРЕЗ СЪСТАВЯНЕТО НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ, РЕКВИЗИТИ И ТЯХНАТА ОТЧЕТНОСТ.

13. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ В "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА"

14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"