Заседания на ОКС през 2020 г.

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания и обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“, на 11 септември 2020 г. в Посетителски център за Национален парк „Рила“- Паничище.

 С протокола от срещата може да се запознаете тук
 

Представени презентации съгласно дневния ред:

  1. „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях“;

  2. „Представяне на предвидените мерки съгласно изготвен идеен проект по договор №УУНПРII-09/07.05.2019г. „Инженеринг (проектиране и смр) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“;

  3. „Технология на изпълнението“

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"