Структура

Дирекцията на национален парк "Рила" се ръководи и представлява от директор. Директорът на ДНП "Рила"организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДНП.
Администрацията на ДНП е обща и специализирана и е организирана в три дирекции:
1. Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Подпомага осъществяването на правомощията на директора на ДНП, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. 


2. Дирекция "Биоразнообразие, планове, програми и проекти":
​1. разработва планове и програми за управление на ресурсите, научни изследвания и мониторинг;
2. организира и извършва мониторинг върху:
а) състоянието на природни местообитания, както и върху състоянието на популациите на растителни и животински видове;
б) състоянието на други компоненти на околната среда - води, почви;
в) туристическия поток;
г) туристическото въздействие;
д) състоянието на посетителската инфраструктура;
3. оценява състоянието на природни местообитания и на популациите на растителни и животински видове;
4. изготвя ресурсни оценки;
5. изготвя анализи и дава предложения до директора за:
а) местата и количествата за ползване на биологични ресурси;
б) ограничаване на дейности по ползването на биологични ресурси;
в) спиране на дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда в поверените на ДНП защитени територии над допустимите норми;
г) мерки за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснати нарушения или увреждане и замърсяване на околната среда;
6. организира и координира инвентаризацията и картирането на инфраструктурни обекти;
7. организира/участва в разработването на плановете за управление и устройствените и техническите планове и проекти, като:
а) изготвя предложения за финансирането на плановете и проектите;
б) подготвя становища по плановете и проектите и участва в процеса на тяхното приемане;
8. координира и контролира програмите в областта на научноизследователската работа, инвентаризацията, мониторинга и опазването на биоразнообразието в защитените територии;
9. изготвя и предоставя информация за ценностите на парка, за целите на информирането на обществеността и посетителите;
10. организира и поддържа база данни за:
а) горите;
б) природните местообитания;
в) растителните и животинските видове;
г) броя на посетителите;
д) въздействието на туристическия поток;
е) културно-историческите и други обекти и дейности на територията на поверените на ДНП защитени територии и прилежащите им райони;
11. изготвя или организира изготвянето на техническа документация за възлагане на поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни дейности за видове и природни местообитания и други дейности в поверените на ДНП защитени територии;
12. координира дейността на съответните органи, организации и лица при изпълнението на възложените поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни, туристически и други дейности;
13. участва в приемане на извършената работа по сключени договори;
14. изготвя анализи, оценки и дава предложения за:
а) отстраняване на последиците от некачествено изпълнение на възложената дейност;
б) прекратяване на договори вследствие неспазване на предвидените в тях условия;
15. разработва, организира и координира изпълнението на планове и програми за информиране на обществеността, в т. ч. учащите се, посетителите на националния парк и местното население;
16. разработва, организира и координира изпълнението на планове и програми за развитие на посетителската инфраструктура;
17. разработва информационни, рекламни, образователни и други популярни материали и продукти;
18. организира, ръководи и контролира дейността на посетителските и информационните центрове;
19. осигурява информационните връзки и комуникации на администрацията;
20. издава бюлетин за дейността на ДНП;
21. организира процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на управлението на поверените на ДНП защитени територии;
22. изготвя отговори/становища по постъпили жалби, сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;
23. организира и координира изпълнението на ангажименти, произтичащи от членството на ДНП в международни организации и мрежи;
24. разработва документация за кандидатстване по проекти с външно финансиране.

         3. Дирекция "Контрол и охрана":

1. организира и извършва охраната на горите, земите и водните площи в поверените на ДНП защитени територии от незаконни действия, включително от пожари;
2. разработва планове и графици за ефективна охрана, контрол и борба с възникнали пожари;
3. организира и извършва контрол по спазване режима на поверените защитени територии, други условия, посочени в устройствените и техническите планове и проекти;
4. организира и извършва контрол над дейността на други ведомства, организации и лица на територията на поверените на ДНП защитени територии;
5. организира и извършва контрол над съответните органи, организации и лица по спазване на условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, условията на концесионни договори, разрешителни, условията в решения по ОВОС, ЕО и ОС;
6. организира и извършва контрол по спазването на противопожарните изисквания в поверените на ДНП защитени територии, като при пожар участва в потушаването му;
7. извършва проверки на обекти, съоръжения и дейности и на всички документи, разрешаващи ползване, дейности и движение;
8. съставя актове за установени нарушения и предупредителни и констативни протоколи;
9. извършва ревизии на охранителните участъци;
10. извършва дейности по прилагането на принудителни административни мерки;
11. спира и проверява превозни средства, транспортиращи дървен материал, горски и земеделски продукти и други в границите на поверените на ДНП защитени територии, в прилежащите им населени места и техните землища;
12. поддържа връзки с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР и Планинската спасителна служба;
13. задържа вещите, предмет на нарушение, както и вещите, които са послужили за неговото извършване;
14. участва при изпълнение на дейности, свързани с възстановяването на животински и растителни видове, на техните местообитания, както и на забележителни обекти на неживата природа;
15. извършва дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;
16. участва в изпълнението на дейности, свързани с развитие на посетителската инфраструктура;
17. съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва съдействие на посетителите;
18. участва в разпространението на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали.
(2) За осъществяване на функциите и задачите на дирекцията територията на националния парк се разпределя на сектори, паркови участъци и охранителни участъци.
(3) Границите и обхватът на секторите, парковите участъци и охранителните участъци по ал. 2 се определят със заповед на директора на ДНП.
(4) При необходимост дирекция "Контрол и охрана" може да организира охрана на поверените и защитени територии и чрез подвижна охрана и охрана на контролни пунктове.
(5) Служителите на дирекцията могат да осъществяват правомощията си и извън поверените им сектори, паркови и охранителни участъци, както и извън установеното им работно време.
(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите на дирекцията се легитимират със служебни карти. Служебните карти се издават от Министерството на околната среда и водите по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

Структура на Национален парк "Рила"
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"