Функции

Дирекция Национален парк “Рила” е специализиран регионален орган, самостоятелено юридическо лице на бюджетна издръжка и на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите.

Функциите, задачите и структурата на дирекциите на националните паркове се уреждат в правилник за устройството и дейността им, утвърден от министъра на околната среда и водите:
Чл. 2. (1)Дирекциите на националните паркове са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика за управление и опазване на поверените им защитени територии.
(2) Дирекциите на националните паркове са юридически лица на бюджетна издръжка.
(3) Директорите на дирекциите на националните паркове са органи на изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ДИРЕКЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Чл. 5. (1) При провеждане на своята дейност ДНП осигурява провеждането на държавната политика по опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените процеси, протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на биологичното разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни, образователни и рекреационни дейности в поверените й защитени територии.
(2) Дирекцията има контролни, охранителни, регулиращи и информационни функции.
(3) При осъществяване на функциите по ал. 2 ДНП изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително като:
1. изготвя задания за планове за управление и ги внася за утвърждаване от министъра на околната среда и водите;
2. възлага разработването на планове за управление;
3. прилага плановете за управление;
4. участва в разработването на плановете за управление и устройствените и техническите планове и проекти, като:
а) изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и проекти;
б) възлага разработването на технически проекти за осъществяване на поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в плановете за управление и устройствените планове;
в) предоставя наличната информация, необходима за разработването на планове и проекти;
г) подготвя становища по плановете и проектите и участва в процеса на тяхното приемане;
5. прилага плановете и проектите по т. 4, като възлага или контролира изпълнението на дейности и проекти, свързани със:
а) научноизследователски работи;
б) възстановяване на екосистеми и съобщества и борба с ерозията;
в) поддържане и възобновяване на горите;
г) поддържане и/или възстановяване на популациите на растителни и животински видове или условията в техните местообитания;
д) изграждане и поддържане на посетителската инфраструктура - маршрути, маркировки и обозначения, заслони и места за почивки и др.;
е) издаване на информационни, рекламни, образователни и други материали за популяризиране на дейността на ДНП;
6. разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за посетителите и местното население в поверените й защитени територии;
7. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
8. реализира и контролира изпълнението на противопожарни мероприятия;
9. контролира спазването на нормите, режимите и условията съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедите за обявяване и плановете за управление;
10. осъществява общ контрол по спазване на законодателството в областта на опазването на околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии;
11. издава разрешителни за:
а) паша в националния парк в съответствие с плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ;
б) ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите на територията на националния парк в съответствие с плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ;
в) събиране в търговски количества на гъби, лечебни растения и диворастящи плодове, които не са лечебни растения, на територията на националния парк в съответствие с плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ и Закона за лечебните растения;
12. контролира съответните органи, организации и лица по спазване на:
а) условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности по т. 5;
б) условията на концесионни договори;
в) условията в разрешителните по т. 11;
г) условията в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС);
13. охранява поверените й защитени територии, като:
а) организира охраната по сектори, паркови участъци и охранителни участъци;
б) организира подвижна охрана;
в) осигурява изграждането и функционирането на контролни пунктове и противопожарни депа;
г) осигурява специализирано наблюдение през пожароопасния сезон;
14. осъществява мониторинг върху:
а) състоянието на природни местообитания, както и върху състоянието на популациите на растителни и животински видове;
б) състоянието на други компоненти на околната среда - води, почви;
в) броя на посетителите;
г) въздействието на посетителския поток върху състоянието на екосистемите;
15. организира и поддържа база данни за: горските екосистеми, природните местообитания, растителните и животинските видове, посетителския поток, културно-историческите обекти, обектите на капиталното строителство и други обекти и дейности на територията на поверените й защитени територии;
16. предоставя информация за поверените й защитени територии на заинтересовани организации и лица;
17. изготвя становища във връзка с процедури по ОВОС, ЕО и ОС, по искания за строителство и други дейности в парковете;
18. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи.
(4) При изпълнение на задълженията си по контрола и охраната, определени от директора на националния парк, служители на дирекцията имат право:
1. да извършват проверки, да изискват справки и писмени обяснения за всички дейности на територията на националния парк, извършвани от физически и юридически лица;
2. на свободен достъп до всички обекти на територията на националния парк във връзка с извършването на проверки или вземане на проби за установяване на увреждане или замърсяване на околната среда;
3. да изискват съдействие от други държавни органи;
4. да носят униформено облекло и огнестрелно оръжие в предвидените от закона случаи.

 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"