Релеф и почви

Паркът попада в Тракийска горскорастителна област, подобласт Рила, Среден и Високопланински пояси. При съвместното действие на абиотични и биотични фактори в Национален парк “Рила” протичат сложни почвообразувателни процеси, които са подчинени на вертикалната зоналност. 
В Национален парк “Рила” доминират кафявите горски, планинско горските тъмноцветни и планинско ливадните почви с маломощен до средномощен хумусен хоризонт. Кафявите горски почви (Cambisols) са представени от трите си основни подтипа: кафява горска тъмна, кафява горска преходна и кафява горска светла.
Всички видове почви, представителни за територията на НП са от клас метаморфни Cambisols. Като основни зонални почви се срещат кафявите планинско горски почви (700-1200m н.в.), планинско-горските тъмноцветни почви (1200-2000m н.в.) и планинско-ливадните почви, които заемат подпояса на алпийските пасища.
Кафявите планинско-горски почви са от изключително голямо стопанско значение за лесовъдството. Върху тях са нашите най-обширни и качествени гори в планините. Значението им се определя и от специфичните им екологични функции и свойства във
връзка с водния баланс на страната. Освен за гори тези почви са подходящи и за пасища и ливади.
Тъмноцветни планинско-горските почви са характерни за високата субалпийска част на Рила, където развиват сравнително добър почвен пояс. В долните ареали са в контакт с кафявите планинско-горски почви, а на по-големи височини - с планинско-ливадните почви. Тези почви се срещат главно в пояса на клека, смърча и бялата мура. За горското стопанство тези почви са особено подходящи за развитието на гори с висок бонитет от смърч, бяла и черна мура.
Планинско-ливадните почви  са разпространени главно в най-високите и безлесни субалпийски и алпийски части на НП „Рила”, под тревна растителност и върху приблизително 2800 ha. Цветът им е тъмнокафяв до черен. Формирани са при сурови климатични условия - ниски средногодишни температури и големи количества валежи.
Планинско-ливадните почви поради специфичната си морфология и условия са много уязвими на замърсявания от газове, прах и радиоактивни вещества, пренасяни с въздушните маси от големи разстояния. 
 

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"