Многофункционална зона

Многофункционалната зона включва всички територии на парка, които не влизат в предишните четири зони. По площ тя е около 53 000 ха, и представлява съчетание от гори и безлесна зона, скални образувания, езера, реки и потоци.
Тази зона осигурява възможности за научни изследвания, екологичен мониторинг, обучение и възпитание и отчасти интерпретация. Тя дава възможности за природозащитна намеса – провеждане на поддържащи, възстановителни и регулиращи дейности в горските и други екосистеми, популациите, видовото разнообразие и т.н. Човешката намеса в тази зона включва още регламентирано, екологосъобразно събиране и ползване на природни ресурси и специализиран туризъм.
В многофункционалната зона туристите, които търсят повече усамотение и отдалеченост от пътеките ще имат възможност за досег с дивата природа, но без да разчитат на интерпретация, информация и други услуги, както и изградена инфраструктура, каквито се предоставят в зоната за интензивен туризъм и зона “Сгради и съоръжения”. Някои части от многофункционалната зона могат да бъдат закрити за посещения на туристи поради съображения за безопасност, по преценка на ДНП.
В тази зона сравнителната безопасност на туристите е по-малка в сравнение със зоната за интензивен туризъм, която обезпечава сигурност и туристическо обслужване.
І. Режими на многофункционалната зона
Забраняват се всички дейности, с изключение на:
1. Охрана;
2. Потушаване на пожари и противопожарни дейности по изготвен пожароустройствен проект;
3. Спасителни и полицейски акции;
4. Поддържане и възстановяване на растителни и животински видове и техните местообитания;
5. Премахване на неместни (чужди) растителни и животински видове;
6. Регулиране на числеността на животински видове:
6.1. Когато те застрашават здравното състояние на собствената им популация;
6.2. При епизоотии;
6.3. При нанесени щети на домашни животни или заплаха за посетителите;
6.4. Премахване на скитащи кучета и котки, кръстоски между диви и домашни животни;
7. Събиране на генетичен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време изключващи нарушения в екосистемите;
8. Поддържащи и възстановителни дейности в горите, по утвърден устройствен проект;
9. Поддържащи и възстановителни дейности в горите при отстраняване на последствия от природни бедствия, при масово развитие на болести и вредители по растителността, както и при аварии и други непредвидими ситуации с разрешение от МОСВ;
10. Противоерозионни дейности и рекултивация на нарушени терени по утвърдени проекти;
11. Паша на определени места по утвърден проект;
12. Изграждане и поддържане на временни заслони за животновъдство по утвърдени технически проекти на определени места; 13. Преминаване на стада от домашни животни през гори по определени с проект прокари;
14. Сенокос на определени с утвърден проект места с разрешително от ДНП; Приложение № 28
15. Пешеходен туризъм без нощуване и без бивакуване;
16. Любителски риболов на определени места; Приложение № 29
17. Събиране на горски плодове, гъби и билки за лични нужди на територията на цялата зона извън определени по утвърден проект и обозначени места;
18. Събиране на горски плодове, гъби и билки за стопански цели според утвърден проект, с издадено от ДНП разрешително. До изготвяне на проекта по годишен план на ДНП утвърден от МОСВ; Приложение № 30
19. Маркиране и ограждане на поясите от санитарно-охранителните зони;
20. Строителство водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, подземни комуникации, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации по утвърден устройствен проект; Приложение № 31
21. Научно-изследователска дейност и екологичен мониторинг;
22. Образователна дейност.
ІІ. Норми
1. Разрешен период за риболов:
1.1 За пъстървовите видове риби – от 1 февруари до 30 септември;
1.2 За останалите видове – от 1 юни до 14 април;
2. Паша:
    2.1. Числеността на домашните животни, допускани на паша се определя, при спазване на следните нормативи:
2.1.1. За едър добитък – минимум 4 дка на глава;
2.1.2. За овце – минимум 1 дка на глава;
    2.2. Стадата се съпровождат от най-много три кучета, които задължително носят спъвачки;
3. Заслони за животновъдството – по утвърдени проекти без фундамент, вписващи се в средата. 

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"