Научни статии

Проф. д-р Марияна K. Николова, Доц. д-р Петър П. Ножаров, Проф. д-р Стоян Ц. Недков

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГЕОРАЗНООБРАЗИЕТО В РИЛА ПЛАНИНА В ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ                                                         
Доц. д-р Eмил М. Гачев

МАКРОМИЦЕТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,РИЛА”                    
Доц. д-р Мелания М. Гьошева, Гл. ас. д-р Теодор Т. Неделин, Гл. ас. д-р Димитър Й. Стойков, Инж. Николина И. Георгиева, Доц. д-р Валентин М. Богоев

SMALL MAMMALS IN RILA NATIONAL PARK, BULGARIA: DIVERSITY, THREATS AND CONSERVATION                              
Yordan S. Koshev, Michaela N. Beltcheva, Roumiana P. Metcheva, Iliana A. Aleksieva, Maria N. Kachamakova

VULNERABILITY OF SMALL MAMMALS OF CLIMATE CHANGE IN THE RILA MOUNTAIN, BULGARIA                                      
Yordan S. Koshev, Maria N. Kachamakova

УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЧВИТЕ В РАЙОНА НА ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА НА ПЪТЕЧНА ЕРОЗИЯ            
Гл. ас. д-р Раденка К. Митова

УЯЗВИМОСТ, СПОСОБНОСТ ЗА АДАПТАЦИЯ И УСТОЙЧИВА АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ                                                      
Гл. ас. д-р Сия Д. Чолакова

ЗАПАЗЕНАТА ПРИРОДА И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗБОР НА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ЕКОТУРИЗЪМ (НА ПРИМЕРА НА РИЛО-ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН)                                                         
Д-р Мария Г. Загорска

СПЕЦИФИКИ НА ОПЕРАТОРСКАТА РАБОТА ПРИ ЗАСНЕМАНЕ НА АУДИО ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ                                                                                    
Гл. ас. д-р Крум Л. Иванов

ЗВУЦИТЕ И ОБРАЗИТЕ НА РИЛА В ДОКУМЕНТАЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ФИЛМИ                                                 
Гл. ас. д-р Биляна Б. Топалова

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИТЕ НА КОРОЯДИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА                                                  
Д-р инж. Николай Стоянов, Инж. Мария З. Кирилова

СЪВРЕМЕНЕН ЛАНДШАФТ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“                                                                                           
Инж. Николина И. Георгиева, Доц. д-р Стефан Й. Кирилов


ПРИРОДОЗАЩИТНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ В ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР - „ПАНИЧИЩЕ”                                                                         
Албена Н. Колибарска, Доц. д-р Стефан Й. Кирилов

КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА                         
Инж. Николина И. Георгиева

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И ВЪЗМОЖНО БЪДЕЩЕ НА ЕДРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕШОЯДИ - БЕЛОГЛАВ GYPS FULVUS, ЧЕРЕН AEGYPIUS MONACHUS И БРАДАТ GYPAETUS BARBATUS В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ                                                                               
Докторант Христо В. Пешев, Д-р Емилиян Х. Стойнов, Гл. ас. д-р Атанас П. Грозданов


ПОСТЕРИ


КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ МЪХОВЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” /постер/                                                                
Доц. д-р Райна Начева

СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ „МАРКОВ КАМЪК“ ОТ ВР. ФЕКИРО /постер/                                                                                       
Доц. д-р Димитрия Спасова, Гл. ас. д-р Антон Генов

ЦЪРКВАТА „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“ В СЕЛО БИСТРИЦА  /постер/                                                                                            
Д-р Жана К. Пенчева

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА МЕГАЛИТНИ СВЕТИЛИЩА ОТ РИЛА - НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ /постер/                                                                                          
Докторант Анастас Ифандиев
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"