Земноводни и влечуги

Видове земноводни и влечуги установени до момента на територията на НП „Рила” са 28. Земноводните са 10 вида, от 2 разреда и 5 семейства. Влечугите са 18 вида, от 2 разреда и 7 семейства. Това представлява 50% от известните в България видове земноводни и 46% от известните в България видове влечуги. Зоогеографското разпределение на видовете в парка е по Stoyanov et al. (2011) и е както следва:
За земноводните: европейски (40%), евро-малоазиатски (20%), балкански (20%), централно-балкански (10%), южно-източноевропейски (10%). За влечугите: балкански (28%), балкано-малоазиатски (22%), евро-малоазиатски (17%), европейски (11%), южно-балкански (11%), централно-източноевропейски (6%), балкано-кавказки (5%).
Във високите части на НП “Рила” фактически се срещат само 7 вида - планинска водна жаба (Rana temporaria), алпийския тритон (Triturus alpestris), слепок (Anguis fragilis), живороден гущер (Lacerta vivipara), ливаден гущер (Lacerta agilis), усойница (Vipera berus) и медянка (Coronella austriaca).
Установените до момента 10 вида земноводни на територията на НП „Рила” общо 4 са включени в приложенията на Директивата за местообитанията – 1 вид в Приложение 2,  3 вида в Приложение 4 и 2 вида в Приложение 5. Всички видове фигурират в ЗБР. Един вид е включен в Червената книга в категорията „Уязвим”.
От установените до момента 18 вида влечуги на територията на НП „Рила” общо 16 са включени в приложенията на Директивата за местообитанията. Десет вида фигурират в ЗБР. Два вида са включени в Червената книга в категорията „Застрашен”.
Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти
Два вида земноводни са ледникови реликти: Алпийски тритон ( Ichthyosaura alpestris , Планинска водна жаба  (Rana temporaria).
Сред влечугите един  вид е ледников реликт - Живороден гущер (Zootoca vivipara) и 1 е ендемит -  Македонски гущер (Podarcis erhardii ). Най-често срещаните влечуги (Reptilia) 
В херпетофауната на Национален парк „Рила" има 5 вида земноводни и 2 вида влечуги, считани за редки стенотипни таксони. От влечугите има 1 балкански ендемит, реликти са 2 вида земноводни и 2 вида влечуги. В хабитатната директива са включени 4 вида, а в Закона за биологичното разнообразие са включени 6 вида земноводни и 4 вида влечуги. От херпетофауната на парка в защитените видове на Международния съюз за опазване на природата и pриродните ресурси (IUCN) е включен един вид.
 


 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"