Птици

В НП “Рила“ са установени по теренни и литературни данни 156 вида птици. Това видово богатство представлява 35,5% от общия брой видове птици установени в България /439 вида/.
Броят на гнездещите видове птици е 120 (77,4% от установените). Останалите 36 вида са установени само по време на миграция или зимуване или имат неясен статус.
Общо са установени птици от 15 разреда, 40 семейства и 100 рода.
Видове с консервационен статус
От общия брой установени видове птици в парка 143 вида са защитени според ЗБР (91,7%), 52 вида са включени в Червената книга на България (33,5%), 41 вида са включени в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС (25,8%),146 вида са включени в Бернската Конвенция(93,6%), 37 вида са включени в Бонската Конвенция за опазване на мигриращите видове(23,2%) и 32 са включени в Конвенцията CITES (20%). В Червения списък на МСЗП са включени 8 вида от установените в парка. Списъкът с видове е представен в Приложение 1.15, Табл. 1.15 – 9.
Обща информация за локални, български, балкански ендемити и реликти
 
Глациални реликти  са три вида – врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка и трипръст кълвач.
Ендемични подвидове – балкански ендемити и субендемити – 7 вида.
Ендемити  - алпийска чучулига (Eremophila  alpestris balcanica), щиглец (Carduelis carduelis balcanica), качулат синигер (Parus (Lophophanes) cristatus bureshi), сивогуша завирушка (Prunella modularis meinertzhageni), дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus macedonicus), жалобен синигер (Parus lugubris lugubris).
Субендемит - пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpinа) /гнезди и в Мала Азия/.
Обект на мониторинг от НСМБР са всички гнездещи видове на територията на парка-120 вида. От останалите видове установени в парка 24 вида също са обект на мониторинг от НСМБР, но извън територията на парка, тъй като гнездят в други части на страната.
Видове птици предмет на специални мерки:
Орел змияр (Circaetus gallicus), Сокол скитник (Falco peregrinus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Черен щъркел (Ciconia nigra), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Пернатонога кукумявка(Aegolius funereus), Горски бекас (Scolopax rusticola), Гълъб хралупар (Columba oenas), Черен кълвач (Dryocopus martius), Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Осояд (Pernis apivorus), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Воден кос (Cinclus cinclus), Сив кълвач (Picus canus), Глухар (Tetrao urogallus), Лещарка (Bonasa bonasia), Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina), Скалолазка (Tichodroma muraria),  Алпийска чучулига (Eremophila alpestris balcanica), Алпийска гарга (Pyrrhocorax graculus), Планински кеклик (Alectoris graeca).
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"