Риби

Във водите на НП „Рила” са установени 7 вида риби:
  • Балканска пъстърва (Salmo cf. trutta / Salmo sp.) – обитава някои от високопланинските езера, където е зарибена, както и реките от Дунавския водосбор на НП „Рила”, където естественият  произход и таксономичната  принадлежност са неясни. Среща се и в някои от останалите реки от Егейския водосборен басейн вследствие на зарибявания.
  • Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) – установена е в реките от водосборите на р. Струма и р. Места. Таксономичният  статус не е напълно изясенен.
  • Американска (дъгова) пъстърва (Oncorhynchus mykiss) – Интродуциран вид. В границите на Парка е установена само в Мусаленските езера.
  • Сивен (Salvelinus fontinalis)– Северноамерикански вид, установен само в някои от високопланинските езера и р. Марица, където е зарибен.
  • Главоч (Cottus gobio) – Обитава само водосбора на р. Искър на територията на НП „Рила”.
  • Лешанка (Phoxinus phoxinus) – Установена е в някои високопланински езера в границите на Парка. Таксономичното положение на вида в страната не е напълно изяснено. Вероятно вида е зарибен във водоемите на Парка.
  • Обикновен гулеш (Barbatula barbatula) – Установен само в яз. Бели Искър, където вероятно е зарибен.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"