Широколистни гори

Широколистните гори НП "Рила"се отнасят към два класа - Querco-Fagetea и Quercetea pubescentis.
Буковите гори се отнасят към клас Querco-Fagetea и са с широко разпространение на територията на парка, като синтаксономично се отнасят към съюзите Luzulo-Fagion sylvaticae и Fagion sylvaticae. Горите от обикновен бук са добре запазени, елитни, а средната им възраст е 120 г. Не са установени фактори, които да оказват отрицателно въздействие върху тях. В границите на клас Querco-Fagetea се срещат и горите, които се класифицират към съюз Tilio-Acerion. Съюзът включва съобщества доминирани от планински ясен и явор, които са локално разпространени по стръмните скални склонове на парка. 
В разредените букови съобщества и по периферията на горите се наблюдава храстов етаж от обикновена леска - Corylus avellana. В горите на обикновения бук на по-ниска надморска височина в дървесния етаж се появяват обикновен габър - Carpinus betulus, горун - Quercus dalechampii и планински ясен - Fraxinus excelsior, но тази комбинация за националния парк е твърде ограничена, застъпена по периферията, поради високатата надморска височина на неговите граници. Още по-ограничено присъствие в пределите на парка, поради същата причина, имат монодоминантните или смесени съобщества на обикновения габър (Carpinus betulus) и горуна (Quercus dalechampii). Много често обикновеният бук образува смесени гори с обикновенната ела - Abies alba, която в пределите на пояса формира и самостоятелни съобщества. Към горната граница се появяват смесени букови гори на северни експозиции със смърч, а на южни с бял бор. В буковият пояс се наблюдават миниатюрни пространства, заети от самостоятелни съобщества на трепетликата, (Populus trémula) и брезата (Betula pendula). Малки групи от съобщества край планинските потоци образува бялата елша - Ainus incana, а на мястото на унищожените букови гори се появява храстовата формация на леската (Corylus avellana).  По периферията на горите или откритите пространства се формират съобществата от обикновена хвойна - Juniperus communis. 

 

 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"