Мъхове

Мъховете в парка са компонент на растителните съобщества и имат важна роля за регулирането на почвената влажност. Те успяват да заемат екологични ниши, оказали се неблагоприятни за други растения (пожарища, скалисти места, стари сечища и др.). Мъховете в тези две защитени територии попадат към два класа – Чернодробни (Marchantiopsida) и Листнати (Bryopsida). Сред редките и застрашени видове с различен статус са Buxbaumia viridis, Anthelia juratzkana, Grimmia caespiticia и др.
На територията на НП „Рила“ се срещат общо 313 вида мъхове, което е 42% от общия брой видове за страната. От тях 227 са листнатите мъхове (отдел Bryophyta) и 86 вида са чернодробните мъхове (отдел Marchantiophyta). Мъховете са представени от 127 рода и 59 семейства (74% от семействата за страната).
Петте най-богати на видове семейства са Brachytheciaceae (15), Grimmiaceae (25), Mniaceae (17), Scapaniaceae (29) и Sphagnaceae (19). Петте най-богати на видове родове са Dicranum (9), Grimmia (14), Sciuro-hypnum (5), Sphagnum (19) и Scapania (10).

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"