05.09.2023

В Благоевград ще представят извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Дирекция „Национален парк Рила“ ще проведе заключителна пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, която ще се състои на 11 септември 2023 г. от 11:00 часа в конферентната зала на Регионален исторически музей – Благоевград.
На пресконференцията са поканени представители от МОСВ, кметове на общини, в чиито територии попада Национален парк „Рила“, представители на областни администрации Благоевград, Кюстендил, София-област и Пазарджик, ръководители на структури от Благоевградска област, както и представители на природозащитни организации.
Директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ Красимир Андонов, съвместно с екипа по проекта, ще представи извършените дейности, допринесли за запазване на биоразнообразието в защитени зони „Рила“, доброто им управление, поддържане и подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в Национален парк „Рила“. Проектът допринесе и за постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).
За период от 4 години Дирекцията възстанови местообитания, предпази видове от бракониерски лов, затвори всички нерегламентирани пътеки и преминавания в резерват Скакавица и района на Седемте рилски езера, ограничи ерозионните процеси и възможността за влошаване състоянието на парка в бъдеще. Доставено е специализирано оборудване за бърза и максимално ефективна реакция при възникване на пожари над 1700 м в целевите природни местообитания. Изпълнени са дейности за борба с корояди, в резултат на които съществено е намаляло влиянието на вредителите върху горските масиви в НП „Рила”. Изградена е система за регистриране на изстрели, което съществено редуцира незаконния лов на Балканската дива коза.
Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"