24.02.2024

Национален парк „Рила“ навършва 32 години


България е сред страните, в които не са прекъснати традициите в областта на природозащитата, а Национален парк „Рила” е едно от най-значимите ни национални постижения. Той е най-големият от трите национални парка в страната и един от най-големите паркове в Европа с площ от 81 046 ха. Обявен е на 24 февруари 1992 г. с цел опазване в полза на обществото на представителни природни комплекси с висока консервационна значимост и характерни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.
Защитената територия е важна част от екологичен коридор, свързващ европейската, средиземноморската и предноазиатската флора и фауна поради това, че включва изключително ценни и незасегнати все още от човека екосистеми. Това е особено характерно за горските екосистеми, които са  около 94,8 % естествени по произход.
Паркът е едно от най-значимите места на световно застрашени видове растения и животни, част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. В него се намират четири резервата, които заемат около 20 % от територията му - “Скакавица”, “Парангалица” (един от най-старите резервати в България, обявен през 1933 г.), „Ибър“ и най-големият природен резерват в страната “Централен Рилски резерват”.
Национален парк „Рила“ е място за размножаване на значителен брой видове със световен консервационен статус: 24 световно застрашени вида гръбначни, 13 вида безгръбначни, 10 вида растения. Тук са едни от най-представителните в света екосистеми от смърч и ела, в съчетание с ендемичната бяла мура. Той е важно убежище за популациите на безгръбначни, едри бозайници, птици и прилепи.
Парк Рила е и един от най-важните райони за устойчив туризъм, за съхраняване на традиции и занаяти в полза на местните общности, за планински спортове и отдих в България. Той е едно от малкото в страната естествени места за научни изследвания, мониторинг и екологично образование при естествено функциониращи екосистеми.
Заслуга за опазването и осигуряване на устойчивото ползване на това природно богатство имат служителите в дирекцията на парка, които контролират дейностите в защитената територия, извършват наблюдения върху растителния и животинския свят, оказват компетентно съдействие на многобройните туристи и природолюбители, грижат се за тяхната информираност и безопасност, предотвратяват нарушения и в партньорство с научната общност и обществените институции бдят за опазването на уникалното природно богатство, съхранено в Национален парк „Рила“.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"