23.05.2024

Утвърден е Годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" за 2024 г.

Директорът на Дирекция "Национален парк Рила" утвърди годишния план за паша и ползването на сено за територията на Парка за 2024 г. Въз основа на Плана и разписаните в него процедури, на желаещите животновъди ще се издават разрешителни за паша на домашни животни и сенокос, като се създават необходимите предпоставки за екологосъобразно ползване на защитената територия, което същевременно осигурява и поминък на населението.
Площите за извършване на паша и допустимите норми за натоварване на пасищата съответстват на анализа на данните получени от мониторинга на пасищата от предходната година. Пасищните норми са съобразени и с данните, проучванията, анализите и оценките на местообитанията и местообитанията на видовете от Доклад за оценка на степента на въздействие и заключенията от Доклада за екологична оценка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Р България за периода 2023-2027 г., като са взети предвид и смекчаващите мерки и условия от Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г. за плана.
Съгласно утвърдения годишен план за паша и ползването на сено площта за извършване на тези дейности в националния парк е относително същата спрямо 2023 г. и е  14 463,60 ха. Целият допустим пасищен ресурс на националния парк ще бъде предоставен за ползване на животновъдите, като условията за подпомагане ще са съгласно изискванията на Стратегическия план и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., според които максималната гъстота е 0,4 животински единици на хектар.

Предвид променените изисквания за натоварване на пасищата в националните паркове и с цел обезпечаване изхранването на животните в летните месеци, Министерство на земеделието и храните извърши анализ за наличните площи, в които може да се извършва паша извън границите на защитени територии от тази категория. Животновъдите, за които пасищния ресурс в националните паркове не е достатъчен, ще имат възможност да ползват територии на природни паркове и площи от държавни горски територии, при спазване на предвидения в законодателството процедурен ред, за което е създадена необходимата организация.
Проверки за спазване на изискванията и условията на  интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, вкл. и за териториите на националните паркове ще бъдат извършвани от Държавен фонд „Земеделие“. При проверките на място от Държавен фонд „Земеделие“ се следи за спазване на приложимите стандарти за добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ и законоустановените изисквания за управление /ЗИУ/. Извършва се контрол и по отношение на регистрация и идентификация на животните. Информация за спазване на забраните се получава от компетентния орган.

Заявления могат да се подават в Централен офис на Д "НП Рила" - Благоевград в периода от 27 май до 31 май 2024 г.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"