12.03.2024

Позиция на Дирекция „Национален парк Рила“ относно публикации свързани с хижа „Македония“

Хижа „Македония“ е придобита с Акт за публична държавна собственост № 3191/22.11.2016 г. издаден от Областния управител на Област с административен център – Благоевград с предоставени права на управление на МОСВ – Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград. При провеждане на процедурата са спазени изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.
Обектът представлява недвижим имот, находящ се в поземлен имот № 04217.0.123, в землище на с. Бистрица, общ. Благоевград, обл. Благоевград, който с изричния акт за обявяване на защитената територия попада в установената публична собственост на държавата като защитена територия Национален парк „Рила“, ведно с построените върху нея недвижими имоти, за които не е установено друго.
Съгласно чл.3, т.5 от ЗДС, вр. с чл.77 от ЗС и чл.92 от ЗС по отношение на държавата, в лицето на нейните правни субекти: Правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона, освен ако не е установено друго”. А, смисълът на чл.28 от ЗС (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) определя: „Собственост на физически и юридически лица могат да бъдат всички вещи с изключение на тези, които съгласно Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост или по силата на закона са публична държавна или общинска собственост”.
За хижа „Македония“, обозначена като публична държавна собственост не е установено наличието на други права в полза на ползвател, не са на лице годни доказателства, извеждащи правна легитимация на собственик на сградата.
Обектът е със съществено значение за осъществяването на по-добра и ефективна контролно-охранителна дейност, управлението на туристопотока, провеждането на екологичен мониторинг на биотичните и абиотичните показатели, кампании за опазване на околната среда и цялостното управление на НП „Рила“, както и за обслужване на посетителите в района по обособените специализирани маршрути – екопътека „Запазена Парангалица“ и специализиран маршрут за велосипеден и конен туризъм „Летовище Бодрост - КК Семково“.
Изхождайки от посочените нужди, цели и в защита на държавния интерес е процедирано от Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград актуване на имота като публична държавна собственост, за което е съставен и съответния Акт за публична държавна собственост № 3191 от 22.11.2016 г.
Предвид гореизложеното и приложимото законодателство, Дирекция „Национален парк Рила“ е предприела процедура за обявяване на КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ХИЖА „МАКЕДОНИЯ“, ПАРКОВ УЧАСТЪК БЛАГОЕВГРАД, НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ на основание чл. 58, т. 2, буква „г” и чл. 59, ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост. След сключване на договор за срок от 5 /пет/ години хижата ще се стопанисва по предназначение за целите на управлението на парка и обслужване на посетителите му, което съгласно действащото законодателство не може да бъде променено.
Информацията за конкурса е публично оповестена.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"