20.07.2022

Предприети действия за опазване на жълтия планински крем

Жълтият планински крем (Lilium jankae) наричан още самодивско лале, планински крем е многогодишно луковично растение, с красиви ярко жълти цветове. Среща се най-често по тревисти места в субалпийската зона на Национален парк „Рила“.
Сериозни заплахи за вида са косенето на субалпийските поляни, пашата на добитък и унищожаването му от туристи.
През настоящата година Дирекция „Национален парк Рила“ предприе действия за минимизиране ефекта от пашата на домашни животни върху вида. В местността Карааланица, където видът се среща в пасищните площи, служители на дирекцията оградиха месторастенето на вида, с цел предпазване от утъпкване и изпасване.
Жълтият планински крем е от първите защитени растения в България и е забранен за събиране още през 1961 г.
Видът е балкански ендемит, застрашен вид, включен в Червената книга на Р България, Закона за биологичното разнообразие и Червения списък на IUCN.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"