11.09.2023

Представиха резултатите от изпълнението на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе заключителна пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, която се състоя на 11 септември 2023 г., в конферентната зала на Регионалният исторически музей в Благоевград.
Сред гостите на събитието бяха представители от МОСВ, областния управител на област с административен център Кюстендил, представители на областни администрации Благоевград, София-област и Пазарджик, ръководители на структури от Благоевградска област, както и представители на природозащитни организации. Участие в срещата взеха и екипи от Областен информационен център – Благоевград и Областен информационен център – Кюстендил, медии и граждани.
Директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ - Красимир Андонов, представи извършените дейности по проекта, чиято цел е подобряване състоянието на животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“ на територията на Национален парк „Рила“ и постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕИО, Директива 2009/147/ЕО и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2).
„За период от 4 години дирекцията възстанови местообитания, предпази видове от бракониерски лов, затвори всички нерегламентирани пътеки и преминавания в резерват Скакавица и района на Седемте рилски езера. Своевременно можем да реагираме и да опазваме горските местообитания и местообитанията на видове от горски пожари“, каза още Красимир Андонов. Той допълни, че през изминалите години работата по проекта е била приоритетна за Дирекция „Национален парк Рила“ и благодари на целия екип на проекта и всички служители, които неуморно работиха за изпълнението на всички 10 дейности.
„Реализирането на проекта допринесе за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания, като изпълнените дейности, надградиха постигнатите резултати през програмен период 2007-2013 г.“, каза ръководителят на проекта - д-р Стефан Кирилов. Той представи 10-те дейности, сред които са реализиране на комплексни мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от възникнали горски пожари. „За целта е доставено оборудване - термовизионна камера, дронове, високопроходими превозни средства тип УТВ и АТВ. За останалите дейности са доставени и поставени GPS/GSM нашийници с 3G/4G устройства за сваляне на данни за шест екземпляра от вида Балканска дива коза. Доставени са и огледално-рефлекторни фотоапарати с обективи за заснемане до 1000 метра. Закупени са бинокли за нощно виждане и оптична техника от висок клас. Изпълнени са дейности за борба с корояди, в резултат на които съществено е намаляло влиянието на вредителите върху горските масиви в Защитена зона „Рила“, на територията на НП „Рила”, каза още д-р Кирилов.
Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"