Текущи

2023
 

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В X НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” 2023Г 
41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ - 01

 • Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Освен Министерството на околната среда и водите, партньори на конкурса са и Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалният офис на Световната здравна организация в България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи. 

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Според регламента от тези 41 проекта 8 са класирани в категорията от 1-ви до 4-ти клас; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта, и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всеки от партньорите класира във всяка възрастова група по три призови места – за 1-во, 2-ро и 3-то.

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на техните училища.

Класирани проекти - първа възрастова група

Класирани проекти - втора възрастова група

Класирани проекти - трета възрастова групаРЕГЛАМЕНТ
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” 


ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА” – БЛАГОЕВГРАД
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
РУО - БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЦПЛР - ЦЛТРДБ – БЛАГОЕВГРАД
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД

X НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”
24.11.2023 г., гр. Благоевград
ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗЕРВАТ „ПАРАНГАЛИЦА“

 1. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
 • Да се обогати екологичното образование и активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи.
 • Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.
 • Да се насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата.
 • Да се провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка.
 • Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.
 
 1. УСЛОВИЯ
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страната в направленията:
 • „Рисунка“ – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас;
 • „Разказ“ – V-VІІ клас;
 • „Стихотворение“ или/и „Есе“ – VIIІ-ХІІ клас;
 • „Фотография“ – I-XII клас;
 • „Мултимедийна презентация“ – V-VII клас и VIII-XII клас;
 • „Приложен еко-дизайн“ – V-VII клас и VIII-XII клас.

Участието във всички направления на конкурса е индивидуално. При създаване на творбите участниците могат да ползват теми от ученическия конкурс „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ:
 • „Рила – водна планина“.
 • „Съхраняване на биоразнообразието в Национален парк „Рила”.
 • „Природните красоти на Национален парк „Рила“.
 • „Резерватите в Национален парк „Рила”.
 • „Правила на поведение в Национален парк „Рила”.
 • „Екотуризъм в Национален парк „Рила”.
 
 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 1. Конкурс „Рисунка“:
 • рисунките да са на картон в размер 35/50 см без паспарту;
 • материалите и техниката на рисуване са по избор;
 • всяка рисунка може да бъде придружена с мото или кратко послание, отпечатано на отделен лист или на гърба на рисунката.
 
 1. Конкурс за литературно творчество – „Разказ“, „Стихотворениеили/и „Есе“:
Литературните творби трябва да са написани на шрифт Times New Roman, размер – 12-14 pt и изпратени в 3 /три/ екземпляра.
 
 1. Конкурс „Фотография“:
 • всеки участник може да представи до 2 /две/ черно-бели или цветни снимки;
 • минимален формат на фотографиите – 20/30 см;
 • Задължително условие е снимката да е с дата на заснемането;
 • на гърба на снимките в долния десен ъгъл да се посочи: наименование и място на заснемане, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail, телефон за връзка и населено място.
 
 1. Конкурс „Мултимедийна презентация“:
 • разработките да са на диск или флаш-памет;
 • обем до 20 слайда и максимална продължителност при представяне до 10 минути;
 • няма ограничения за използваните софтуерни продукти, материали и техники. Ще се поощряват разработки със собствен снимков материал и клипове, които са атрактивни, оригинални, достоверни и пряко свързани с Национален парк „Рила“;
 • задължително условие е да се посочи: софтуерни продуктиq които са използвани, име на произведението, име и фамилия на автора, клас, адрес, e-mail и телефон за връзка на училището, извънучилищното учреждение или друга институция, име на ръководителя, населено място.
Конкурсът ще се проведе в два етапа:
 • Първи етап – комисия от специалисти ще прегледа и оцени разработките.
 • Втори етап – 10 /десет/ ученици, събрали най-много точки от първия етап ще представят творбите си пред комисия в рамките до 10 минути в деня на отчитане на резултатите от конкурсите /24.11.2023 г./. След публичната защита ще се обяви крайното класиране в конкурса.
 
 1. Конкурс „Приложен еко-дизайн“
Всеки ученик може да представи макет, облекло, предмети за дома и други, изработени от естествени и рециклиращи се материали.

Данни за участниците и изпращане на творбите.
Всяка творба трябва задължително да съдържа данни за участника:
 • име и фамилия;
 • клас, училище, ЦПЛР, друга институция;
 • клуб, школа /ако участва от извънкласна форма/;
 • имена на ръководителя/учителя;
 • точен адрес, телефон, e-mail /на училището, ИПУ, друга институция или на ръководителя/.

Изпращането на творбите да е по пощата и с придружително писмо. Не се допускат творби, изпратени по електронен път.
Краен срок за изпращане - 09.11.2023 г. /четвъртък/
На адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Бистрица” № 1,(Младежки дом), п.к. 152
ЦПЛР-ЦЛТРДБ – Благоевград, за конкурса „НП „Рила” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

За повече информация относно конкурса:
GSM: 0878 418 280; е-mail: cltr_blg@abv.bg и тел.: 073/88 05 37, Дирекция „Национален парк Рила“
 
 1. НАГРАДЕН ФОНД:

Във всяко направление и възрастова група ще бъдат раздадени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/ и по две поощрения, осигурени от Дирекция „Национален парк Рила”-Благоевград и ЮЗДП-Благоевград. Общият брой на наградите е 10 първи, 10 втори и 10 трети награди.

Откриването на изложбата с рисунките и фотографиите, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състоят на 24.11.2023 г. /петък/ в гр. Благоевград.

Представените в Ученическия конкурс творби не се връщат на участниците. Те остават в архива на Дирекция „Национален парк Рила“ за използването им в пътуващи изложби и издаване на информационни и образователни материали за защитената територия. Организаторите си запазват правата да фотографират, записват, филмират и разпространяват творбите без да заплащат права и обезщетения за посочените дейности.
 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА,СА КЛАСИРАНИ В ПЪРВА ФАЗА НА XV-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”


01 юни 2023 

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ - 01
 

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

I-ва категория от 1-ви до 4-ти клас

II-ра категория от 5-ти до 7-ми клас

III-та категория от 8-ми до 12-ти клас

 

 

 


 

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

   Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ - 01

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Началото на конкурса е днес и продължава до 5 ноември. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

 • Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.
 • Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през м. декември 2023 г.

Всяка от институциите (партньори в инициативата) номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.
 

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"