Архив обществени поръчки

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОВЕДЕНИ ПРЕДИ 01.07.2014Г. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:

Изпълнение на дейности за: Издаване на пакет от информационни, образователни и рекламни материали; Изготвяне на 3-Dмодел презентация за Национален парк „Рила” и Изготвяне на постоянни експозиции и интерпретативни модули и табла в посетителските информационни центрове”по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”

 Договор за възложена поръчка
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 14
Плащания от 04.12.15г. до 31.12.15г. по Договор SU 14
Информация за изпълнението на Договор SU 14Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
ОБЯВЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

Съобщение за отнаряне на ценови оферти

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол№2
Протокол №3


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
Изпълнение на дейности по ремонт на пътната инфраструктура (горски пътища, макадамов, почвени пътища и мостове) на територията на НП „Рила”по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 
Решение за избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка

Договор за възложена поръчка

Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 11

Информация за изпълнението на Договор SU 11

Плащания от 04.12.15г. до 31.12.15г. по Договор SU 11

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 предмет:
            Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво Управление На Национален Парк „Рила” I Ва Фаза” на следните подобекти: изграждане на три посетителски-информационни центрове (пиц) в близост до територията на нп „рила” и изграждане на 1 бр. контролно-информационен пункт (кип) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „РИЛА” 
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Решение за прекратяване


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
предмет:
„Доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари”  по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за прекратяванеОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
Инженеринг – проектиране и изграждане на три посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Обявление за възложена поръчка

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Договор за изпълнение

Допълнително споразумение

Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 16
 
Информация за изпълнението на Договор SU 16

Плащания от 04.12.2.15г. до 31.12.15г. по Договор SU 16

Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

Решение за промяна

Отговор на запитване №5

Отговор на запитване

 Отговор на запитване

Отговор на запитване

Отговор на запитванеОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
„Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила”по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ


Решение за удължаване на срока

Отговор на запитване №1

Отговор на запитване №2

Отговор на запитване №3

Отговор на запитване №4

Отговор на запитване №5ПУБЛИЧНА ПОКАНА- приключена
 предмет:
"Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях"по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Съобщение
 
Съобщение - отваряне на цени
   
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Решение за избор на изпълнител
Договор
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 09ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
с предмет:
"Дейности по изпълнение на противопожарни планове почистване на съществуващи лесокултурни и бариерни прегради на територията на НП „Рила” с обща дължина до 69,5 км” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
Договор 
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 13
Обявление за възложена поръчка
Информация за изпълнението на Договор SU 13

ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение за класиране и избор на изпълнител

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Извадка от Проект за противопожарно устройство и
действие при бедствия и аварии на територията на НП "Рила"
1.1.  и 1.2.

Отговор на запитване №1

Отговор на запитване №2

Отваряне на офертиОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
предмет:
"Извършване на еко и био проучвания и изготвяне на технически проекти за възстановителни дейности в местообитания и извършване на възстановителни дейности в местообитанията по изготвения технически проект "по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ

 
РЕШЕНИЕ
 

Отговор на запитване №1

Отговор на запитване №2

Отговор на запитване №3

СЪОБЩЕНИЕ

Отваряне на ценови оферти

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3

Решение за избор на изпълнител

Договор
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 10

Информация за изпълнението на договор SU10
Плащания от 04.12.15г. до 31.12.15г. по Договор SU 10
Информация за върната гаранция за изпълнение по Договор SU 10

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 предмет:
"Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях"по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 
Съобщение

Решение за прекратяване


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
предмет:
Доставка на канцеларски материали и офис оборудванепо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Договор
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 08
 
Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Съобщение за отваряне на ценови предложения

Документацията за участие може да се изтегли ТУК
 
Публична покана

СЪОБЩЕНИЕ


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА-приключена

 предмет:

Осъществяване на дейности по “Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на врабчова кукумявка (glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (aegolius funereus)“
 
Договор
Плащане от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 07
Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Съобщение


Документацията за участие може да се изтегли   ТУК
 
Публична покана
 

Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението- Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ) и  Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“”,по проект № DIR 5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
 
 
Документацията може да изтеглите от Тук
 
Приложение №1 - 1.1;  1.2
Приложение №2

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Обявление за възложена поръчка

Договор
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 12

Плащания от 04.12.15г. до 31.12.15г. по Договор SU 12
Информация за изпълнението на Договор SU 12Обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис оборудванепо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Решение за прекратяване

Съобщение
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
Публична покана
 
Уведомително писмо


     
Обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:
Подготовка, организиране и провеждане на екологични образователни програми по природозащитно образование и интерпретация по проект № DIR5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“
 
Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол №1


Протокол №2

Протокол №3

Решение за избор на изпълнител 

Договор
Плащания от 01.10.2014г. до 03.12.2015г. по Договор SU 06
Съобщение

Документацията за участие може да се изтегли ТУК
 
 Публична покана ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА


           На основание Решение № РД- 11-02-01/14.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Национален парк Рила”, Благоевград, ул. „Бистрица” № 12 В, е открит конкурс за избор на изпълнител по реда на чл. 21, ал. 2 от ПВДЗТ. с предмет: ”Поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина от трето лице, като добитата дървесина става собственост на третото лице, на територията на НП „Рила”, по обособени позиции за ПУ Костенец, ПУ Говедерции ПУ Боровец, подробно описани в техническа спецификация /Приложение 1
 
Решение за прекратяване

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Документите по горецитираната процедура не се заплащат, може свободно да се теглят.

Решение за откриване на процедура

 Документи за теглене  doc.  и pdf.
 
Приложение №1
 

Обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:
Осъществяване на дейности по “Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на врабчова кукумявка (glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (aegolius funereus)“

Документация зя теглене
 
Публична покана

Съобщение

Решение за прекратяванеВъв връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Извън гаранционно обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства /МПС/, собственост на Дирекция „Национален парк Рила”, на основание чл. 14, ал. 4. т.2,  във връзка с Глава осем „а” от ЗОП, Ви каним да представите в  деловодството на Дирекция „НП Рила” оферта, за изпълнение на услугата.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с придружителното писмо и всички необходими документи в  деловодството на Дирекция „НП Рила” в  срок до 31.01.2014 г., 16.30 часа.
Документи за участие в процедурата и повече информация може да намерите тук.
Образец №7
Техническа спецификация

Покана образец АОП

СЪОБЩЕНИЕ


Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3във връзка с чл.64 отот  ЗОП(Опростени правила)  с предмет:
Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проектDIR5113325-18-116„УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”, финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Дирекция „Национален парк Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”при МОСВ -Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в  oт ТУК
 
Обявление           Решение

Решение за промяна

Съобщение

КЛАСИРАНЕ


Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана С предмет:
“Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д “НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.
 
Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК

Публична покана


СЪОБЩЕНИЕ
 
Дирекция „Национален парк Рила“ прекратява процедура за възлагане на обществена поръчкапо реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана спредмет: “Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” на основание Заповед №RD – 565-11-8-30/19.08.2012 на Директора на Д”НП Рила”-Благоевград. ана основание Заповед №RD –на Директора на Д
 
 
Заповедта за прекратяване на процедурата можете да изтеглите от тук 


Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1във връзка с чл.64 отот  ЗОП с предмет:
 
Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „ Планиране и оптимизация на управлението“обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 - „ Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“, Обособена позиция № 2- „ Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3- „ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“по проект № DIR5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“
 
 
Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в  .doc формат от тук,
техническа спецификация за ПУ може да изтеглите от тук
техническа спецификация за РМГ може да изтеглите от тук
техническа спецификация за ГИС може да изтеглите от тук
Решение
Обявление

Решение за промяна
Решение за прекратяване

Отговори на въпроси:
1,   2,
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!!!
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНИЯ
Отговори
В Н И М А Н И Е!!!
Отговор
Oтговор на запитване по ОП с предмет  „ Планиране и оптимизация на управлението“ 
Отговор на въпроси по ОП с предмет:Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „ Планиране и оптимизация на управлението“ Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"