Конкурси

 

С п и с ъ к

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю след проведен тест за  длъжността „Главен инспектор“, административно звено Дирекция “Контрол и охрана’’, отдел „Контрол и охрана - Север “, ПУ Бели Искър при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ – Благоевград.І. Оценката от теста на участника в конкурса е както следва:
 

Име, фамилия Брой въпроси на теста Брой верни отговори Резултат
Георги Тошев Тодоров 30 18 13.50II. След проверка на резултатите от проведения тест, Конкурсната комисия взе решение – не допуска до трети етап на конкурса за длъжността „Главен инспектор“, административно звено Дирекция “Контрол и охрана’’, отдел „Контрол и охрана - Север “, ПУ Бели Искър при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ – Благоевград, явилият се кандидат, поради непоркиване на изискванията за повече от 20 верни отговори на теста.

Участникът ще получи уведомлението лично.   
                                                 12.06.2023 г.
Благоевград


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
                                                                                  /П/


 

 


КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Старши експерт“, специализирана администрация, Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ , Дирекция „Национален парк – Рила“ - Благоевград
След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността Старши експерт“, специализирана администрация, Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ , Дирекция „Национален парк – Рила“Благоевград. Комисията определи окончателните резултати на кандидатите 


Първо място:  Сима Гарабед Трайкова,  с окончателен резултат – 39.96

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:   П 

 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжност: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР /1 щатна бройка/

административно звено: ПУ Бели Искър, отдел „Контрол и охрана - Север“, дирекция „Контрол и охрана“ в  Дирекция „Национален парк Рила“.

          Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия
      РЕШИ:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 
№ по ред
Име, презиме и фамилия
1. Георги Тошев Тодоров

Посоченият кандидат следва да се яви за решаване на тест на  12.06.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Дирекция „Национален парк Рила“, гр. Благоевград, ул. „Бистрица” 12В.
Интервюто с издържалият теста кандидат ще се проведе на 12.06.2023 г. /понеделник/ от 14.00ч. в сградата на Дирекция „Национален парк Рила“, гр. Благоевград, ул. „Бистрица” 12В.
ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати.
ІІІ. Определи начина за формиране на резултатите от конкурса, както следва:
Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определя коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:
  1. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста е коефициент 3.
  2. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто е коефициент 4.   
    
Съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:
1. Тестът съдържа 30 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.
2. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
3. Във формуляра за теста са дадени по няколко варианта на отговор на всеки един от въпросите, от които само единият е верен. Кандидатите отбелязват с Х верния според тях отговор.
4. Верните отговори на въпросите в теста носят по 0,25 точка, т.е. общият сбор при правилно решен тест е 7,5 точки.
5. До участие в интервюто се допускат кандидатите, чийто резултат е “5” и повече точки или балова оценка 15 или повече. 
6. Определя време за решаване на теста 60 мин.
7. При провеждане на интервю всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии.
Критериите са следните:
 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална компетентност;
8. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за  експертни длъжности.
9. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
10. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки, получени след умножаване на средноаритметичната оценка от интервюто със съответния коефициент.
11. Продължителността на интервюто с всеки кандидат е до 20 мин.
12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с посочените по-горе коефициенти.
13. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва кандидат, получил по-висок резултат на интервюто.      
Председател:......................................                                                                 
05.06.2023 г.                                                                           П

 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“

административно звено: ПУ Бели Искър, отдел „Контрол и охрана - Север“, дирекция „Контрол и охрана“ в  Дирекция „Национален парк Рила“.
 1. Закон за защитените територии;
 2.  Закон за опазване на околната среда;
 3.  Закон за биологичното разнообразие;
 4.  Закон за държавния служител;
 5.  Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 6. План за управление на Национален парк „Рила“.


 

 

С п и с ъ к
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю след проведен тест за  длъжността „Старши експерт“, в специализирана администрация, Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, при Дирекция „Национален парк Рила” Благоевград – 1 (една) щатна бройка.


І. Оценките от тестовете на участниците в конкурса са както следва:
 

Име, фамилия Брой въпроси на теста Брой верни отговори Резултат
Сима Гарабед Трайкова 30 28 21.00

II. Кандидатът, издържал теста за длъжността „Старши експерт, в специализирана администрация, Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, при Дирекция „Национален парк Рила” Благоевград е:
 
 1. Сима Гарабед Трайкова


Интервюто ще се проведе на 29.05.2023 г. от 13:00 ч. в сградата на Дирекция “Национален парк Рила”, Благоевград, ул. ’’Бистрица’’  № 12В.

Участникът допуснат до интервю, ще бъде уведомен по електронната поща за мястото и часа на провеждането му.    
                                               
29.05.2023 г.
Благоевград

 

 

 

Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в специализарана администрация, дирекция „Контрол и охрана“, отдел „КО – Юг“, в  ПУ „Благоевград“ , Дирекция „Национален парк – Рила“ - Благоевград– 1 (една) щатна бройкаНа първо място – Костадин Игнатов Папукчийски, с окончателен резултат – 41.24

Председател:        П

   

С п и с ъ к

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю след проведен тест за  длъжността „Инспектор“ в специализирана администрация,  Дирекция “Контрол и охрана’’, отдел “КО – Юг“ при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ - Благоевград
 

І. Оценките от тестовете на участниците в конкурса са както следва:

Име, фамилия Брой въпроси на теста Брой верни отговори Резултат
Костадин Папукчийски 30 30 22.50
Борис Карадаков 30 13 9.75
 

II. Кандидатът, издържал теста за длъжността „Инспектор“ в специализирана администрация,  Дирекция “Контрол и охрана’’, отдел “КО – Юг“ при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ – Благоевград е:

 1. Костадин Игнатов Папукчийски


Интервюто ще се проведе на 19.05.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Дирекция “Национален парк Рила”, Благоевград, ул. ’’Бистрица’’  № 12В.

Участникът допуснат до интервю, ще бъде уведомен по електронната поща за мястото и часа на провеждането му.    
                                                 19.05.2023 г.
Благоевград  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
                                                                                  /П/

 

 

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р Сза длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, Специализирана администрация/Дирекция „Контрол и охрана“, отдел КО-Север, Парков участък Бели Искър, при следните изисквания и начини за неговото провеждане:
 

 1. Длъжност, звено, административна структура:
Главен инспектор, като част от специализираната администрация в Парков участък Бели Искър, в отдел „КО-Север“ в Дирекция „Контрол и охрана“ на самостоятелното териториално подразделение на МОСВ - Дирекция „Национален парк –Рила” Благоевград;
Месторабота: Парков участък Бели Искър, отдел КО-Север, Дирекция „Контрол и охрана“ към  Дирекция ”Национален парк Рила” с административен център - гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, п.к. 2700, кв. ”Вароша“, ул.”Бистрица” № 12В, както и в установените граници на защитените територии от Национален парк “Рила”, под управлението на Дирекцията.
Правоотношение – служебно.

 
 1. Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика, формиране на заплата:
Да планира, организира и координира дейността на служителите от парковия участък, за който отговаря, както и да следи и съдейства на началник-отдела за осъществяването на контрол върху изпълнението на задълженията им и върху поставените им от ръководството на Дирекцията общи, конкретни или текущи задачи за постигане на идеалните цели на Парка, заложени в Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси на територията на парковия участък.
Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лева до 1800 лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се има предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативните актове за заемането на длъжността:
Изисквана минимална степен на завършено образование – висше-бакалавър;
Минимален професионален опит – 2 години;
Ранг за заемане на длъжността - ІV младши;
Длъжностно ниво от КДА/КДД – 9;
Наименование на длъжностно ниво от КДА – Експертно ниво 5
Код по НКП  2422-6002
Ниво на месечна заплата 20
Минимален размер на основна заплата: 780 лв.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност -1 брой.

 
 1. Специфични изисквания за заемането на длъжността:
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
Нормативен акт: Закон за държавния служител.

 
 1. Допълнителни умения и квалификации:
Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование: лесотехническо образование, военно дело, биологически науки
Правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии, управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие;
Изготвяне на планове за управление на защитените територии;
Участие на обществеността в управлението на НП;
Изграждане на партньорство в управлението на НП;
Управление на МПС, категория А, В;
Правоспособност за боравене с огнестрелно оръжие;
Владеенето на чужд език е предимство.
Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 
 1. Начинът за провеждане на конкурса:
На основание чл. 10а от ЗДСл, във вр. с чл. 33 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, конкурсът за заемането на длъжността ще се проведе чрез:
 
 • РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност, както и познаване на съответното законодателство.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ, по реда на чл.34, ал.1 от НПКПМДСл.
 
 1. Необходимите документи, които да бъдат представени от кандидатите за участие
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"