01331-2013-0002

BG-Благоевград: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101157692

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, Република Бълг 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.

Електронен достъп до информация: www.rilanationalpark.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Техническа помощ и участие в екипа за управление и изпълнение“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д “НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 11 (11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото на изпълнение на поръчката по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” е Националн парк „Рила” и офисите на Възложителя.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Техническа помощ и участие в екипа за управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” е дейност, с която ще се подпомага ЕУП на Възложителя (Екип за Управление на Проекти) при изпълнение на неговите правомощия във всички сфери на управление и реализация на проекта. Експертите на Изпълнителя, който ще бъде избрани в резултат на настоящата процедура, ще действат в пряка подчиненост на ръководителя на ЕУП, по негово възлагане и ще имат за задача да подпомагат Екипа, като действат по негово възлагане и от негово име.Конкретните цели на настоящата обществена поръчка са:• Осигуряване на успешно изпълнение и постигане на целите на проекта;• Оптимизиране на използването на проектните ресурси;• Постигане на ефективна координация и комуникация с всеки изпълнител и подизпълнител;• Осигуряване на прозрачност в управлението на проекта;• Осигуряване на добра отчетност и контрол върху изпълнението. С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Дирекция на Национален парк „Рила” ще сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който ще се състои от служители на Бенефициента и Външни изпълнители / външна експертна и техническа помощ/, избрани по реда на ЗОП /настоящата поръчка/. ЕУП е регламентиран в Заповед на Директора на Д „НП Рила”. Основната дейност на екипа ще бъде оперативното управление на проекта, като той ще притежава и контролна функция на място. Накратко, ЕУП се създава като структура, изцяло отговорна за мярката, действаща от името на Възложителя по отношение на всички договори от проекта. Обхват на работата на Изпълнителя: Изпълнителят, който ще бъде определен въз основа на настоящата процедура, подпомага ЕУП при изпълнение на неговите правомощия във всички сфери на организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”. Експертите от екипа на Изпълнителя действат в пряка подчиненост на ръководителя на ЕУП, по негово възлагане и имат за задача да подпомагат Звеното, като действат по негово възлагане и от негово име. Подробно описание на дейностите и естеството на услуги, включени в обхвата на обществената поръчка Осъществяването на дейността включва: • Подпомагане на ЕУП при сформиране на екип за управление на проекта. • Подпомагане на ЕУП при сформиране на експертни работни групи за изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители по ЗОП. • Подпомагане на ЕУП при сформиране на експертни работни групи за приемане на извършената работа по договорите.• Подпомагане на ЕУП при осъществяване на контрол за изпълнените дейности по проекта и реализирания напредък. • Подпомагане на ЕУП при организиране на дейностите по информация и публичност.• Постоянен контрол на изпълнението на всички дейности по проекта, констатиране на възникналите проблеми и предложения за тяхното решаване. • Подпомагане на ЕУП при изготвяне на необходимите документи за отчетност по проекта.• Подпомагане на ЕУП при изготвяне на текуща документация по различните видове дейности.В рамките на проекта BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” ще се извършат следните дейности, при чието изпълнение Изпълнителят на настоящата поръчка следва да подпомага ЕУП: 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство;3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта);4. Планиране и оптимизация на управлението;5. Одит;6. Публичност на проекта;Дейности от 1 до 4 следва да приключат до 31.12.2014 г., а останалите, включително по настоящата поръчка, до 31.03.2015 г.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Д НП „Рила” ще сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който ще се състои от служители на Бенефициента и Външни изпълнители /външна експертна и техническа помощ/, избрани по реда на ЗОП /настоящата поръчка/.ЕУП е регламентиран в Заповед на Директора на НП „Рила”. Осн. дейност на екипа ще бъде оперативното управление на проекта, като той ще притежава и контролна функция на място.Накратко, ЕУП се създава като структура, изцяло отговорна за мярката, действаща от името на Възложителя по отношение на всички договори от проекта. За организационно и методическо обезпечаване изпълнението на Проекта от страна на Дирекция на Национален парк „Рила” - бенефициент по Програмата и Възложител , организирането и управлението на проекта се предвижда да се осъществява от ЕУП.Той трябва да включва външни консултанти с опит в управлението на проекти, финансирани от оперативните ами.Изпълнителят следва да осигури Ключови експерти, Координатори и Експерти.Ключовите експерти и Координаторите са членове на Екипа за управление на проекта (ЕУП), а Консултантите не са членове на ЕУП, а подпомагат управлението на цялостния проект;А.1. Екип за управление – съставът на екипа за управление на проекта ще бъде от служители на ДНП „Рила” и външни изпълнители, който включва:1.Ръководител (служител на Бенефициента);2.Главен Координатор;3. Юрист;4. Юрист „Обществени поръчки” (служител на Бенефициента);5.Координатор финансист (служител на Бенефициента);6.Оперативен счетоводител(служител на Бенефициента);7.Счетоводител – касиер (материално отговорно лице) (служител на Бенефициента);8.Технически сътрудник и архивар (служител на Бенефициента);9.Служител, отговорен за мониторинга и докладването (служител на Бенефициента);10.Лице по нередности (служител на Бенефициента);11.Координатор планиране и оптимизация на управлението;12.Координатор посетителска инфраструктура и капитално строителство;13. Координатор поддържащи и възстановителни дейности в земите, горите и водните площи;14. Координатор интерпретация и образователни програми;В техническа експертна помощ ще бъдат включени различни експерти /вътрешни и външни/, които ще участват в подготовката на експертните части (без юридически) от документацията за възлагане на дейности и в комисиите по разглеждане, оценка и приемане на изпълнението на дейностите по проекта.Те ще осигурят важни функции от управлението на проекта, предлагайки разнородна експертиза и контрол на терен и върху продуктите на изпълнителите.Експ., които следва да се осигурят от Изпълнителя на настоящата поръчка, ще подпомагат управлението на проекта и ще са заети в различни фази на изпълнение на дейностите. Те са както следва:•Консултант „Абиота”;•Консултант „Строителство”;•Консултант „Посетителска инфраструктура”;•Консултант „Биоразнообразие - животни”;•Консултант „Биоразнообразие – растения, лишеи и гъби”;•Консултант „Горски екосистеми”;•Консултант цифрово картографиране с ГИС, пространствен анализ и геобаза данни;•Консултант „Връзки с обществеността”;Изпълнителят, който ще бъде определен въз основа на настоящата процедура, подпомага ЕУП при изпълнение на неговите правомощия във всички сфери на организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза” .Експертите от екипа на Изпълнителя действат в пряка подчиненост на ръководителя на ЕУП, по негово възлагане и имат за задача да подпомагат Звеното, като действат по негово възлагане и от негово име.Осъществяването на дейността включва: • Подпомагане на ЕУП при сформиране на експ. работни групи за изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители по ЗОП. •Подпом. на ЕУП при сформиране на експ. работни групи за приемане на извършената работа по договорите.•Подпомагане на ЕУП при осъщ. на контрол за изпълнените дейности по проекта и реализирания напредък;• Подпом.на ЕУП при организ. на дейностите по информация и публичност. и др. подробно изброени в документацията.

Стойност, без да се включва ДДС
634900 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата Съгласно чл.59 от ЗОП Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за участие е 3175 лева/три хиляди шестстотин и единадесет лева/ и се депозира по сметка на Възложителя : IBAN : BG31SOMB9130 3337 009901 BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград или се представя под формата на банкова гаранция по образец съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. Задържане на гаранцията за участие: Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Условия и ред за освобождаване на гаранциите за участие: Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:1. отстранените участници в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят може да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията по ал. 1, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Гаранция за изпълнение на договора Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от неговата стойност. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя за чужди средства: IBAN : BG31SOMB9130 3337 009901 BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград или се представя под формата на банкова гаранция по образец съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. Или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след подписване на окончателния протокол, удостоверяващ изпълнението на договора. Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г., на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на ДНП „Рила” Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Участниците трябва да имат предвид, че ако поради каквото и да е причина предоставянето на безвъзмездната финансова помощ бъде преустановено от МОСВ, това ще доведе и до автоматичното прекратяване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, в резултат на което страните следва да уреждат отношенията си съгласно изработеното и съобразно условията на договора за обществена поръчка, като сумите уговорени за заплащане за времето след прекратяването няма да се дължат на Изпълнителя.Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение.Участникът следва да предвиди всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката в изискания обхват, включително заплащане на експертите от екипа, транспорт, командировки, издръжка на офис и т.н..Настоящата обществена поръчка предвижда авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ-в размер на 10% от стойността на договора ; след представяне на :фактура – оригинал; встъпителен доклад на Изпълнителя; Изпълнителят представя на Възложителя документите в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на сключване на договора. Авансовото плащане е платимо до 45 (четирдесет и пет) календарни дни от датата на одобряването на документите от Възложителя;МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ- всяко в размер на 20% от стойността на договора, като междинните плащания се прекратяват при изчерпване на 80% от стойността на договора; след представяне на междинен тримесечен доклад за изпълнение на договора със съответните материали; фактура – оригинал за междинно плащане;приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя за приемане на цялостното изпълнение за отчетния период.Първото междинно плащане се заявява след изтичане на първия тримесечен период от датата на сключване на договора. Изпълнителят представя на Възложителя документите в срок до 10 /десет/ календарни дни от края на тримесечието. Междинното плащане е платимо в срок до 45 (четирдесет и пет) календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол;ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ-10% от стойността на договора; след представяне на окончателен доклад за извършената работа по този договор. Окончателен доклад и окончателна фактура трябва да се изпратят в края на периода на изпълнение.Окончателният доклад на Консултанта ще покрива въпросите, идентифицирани в междинните доклади. Окончателният доклад също така трябва да дава анализ и рекапитулация на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, указания за съхраняване и предаване на документацията съпътстваща строителството, заключителни анализи и препоръки;приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя за окончателно приемане на работата на Изпълнителя.Изпълнителят представя на Възложителя документите за окончателно плащане към 30.05.2015 Окончателното плащане е платимо в срок до 45 (четирдесети пет) календарни дни от подписване на приемо-предавателен протокол;

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, Възложителят е предвидил открита процедура по ЗОП за избиране на ЕУП на проекта, тъй като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка и затруднява оперативната му работа. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в един оригинал и две копия, надлежно подвързана и номерирана по страници, в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му. Всеки участник може да представи само една оферта по поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и изискванията, разписани в отделните части на документацията за участие в обществената поръчка.Офертата се подписва от участника или от упълномощено/и лице/а, при който случай в офертата се прилага пълномощното с нотариална заверка на подписа в оригинал от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а – представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Офертата се изготвя и подава на български език.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние - информация за общия оборот и за оборота от дейност сходна с предмета на настоящата обществена поръчка за предходните три финансови години 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си В случай, че Участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискванията се прилагат за обединението като цяло .

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквания за икономическо и финансово състояние съгл. Чл. 50 от ЗОП Участникът трябва да има : 1.Минимален общ оборот на участника за последните 3/три/ финансови години 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от датата на учредяване или датата на започване на дейността да е в размер не по-малко от 1 500 000 лв./ един милион и петстотин хиляди лева/ . 2. Участникът трябва да има общ оборот от договори със сходен предмет* на настоящата обществена поръчка за последните 3 /три/финансови години - 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата , на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко 500 000лв./петстотин хиляди лева/ *Под договори със сходен предмет следва да се разбират договори за консултантски услуги за разработване на планове за управление или за подготовка на проекти в областта на околната среда или за управление на проекти в областта на околната среда , финансирани от фондове на ЕС, в т.ч. предприсъединителни, структурни и Кохезионен фонд на ЕС. Когато участникът е обединение, изискването се прилага за обединението като цяло. Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, намира приложение разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, той ще бъде отстранен от процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за доказване на технически възможности Списък на основните договори за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, включително стойностите на договорите, датите и възложителите, с посочени още кратко описание на изпълнените дейности, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на изпълнение, срок за изпълнение - по образец доказателства за изпълнение на описаните договори, а именно заверени от участника копия от референции /препоръки за добро изпълнение/. Референциите следва да са издадени от възложителя, краен ползвател на услугата, и точно да кореспондират с данните по списъка, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и относно обстоятелството дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения в съответствие с нормативните изисквания. При липса на препоръка възложителят ще приеме за подходящо доказателство и други еквивалентни документи (напр. благодарствени/уведомителни писма, приемо-предавателен протокол за извършена услуга без недостатъци) издадени от лица, крайни ползватели/потребители на предоставените услуги, доказващи изпълнението на договорите. Професионална автобиография (приложение№ 7) и документи, различни от нея, (предвид на това, че сама по себе си няма доказателствена стойност), приложени към нея, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените минимали изисквания по отношение на образование, професионална квалификация и опит, съгласно изискванията към конкретната обособена позиция. Участникът следва да представи опис, показващ с кои от представените документи се доказва всяко едно от горепосочените изисквания за квалификация и професионален опит. Такива документи включват копия от трудови/граждански договори (за участниците, които са на трудови договори се приема като доказателство и Справка от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори), документи, удостоверяващи образованието, опита и професионалната им квалификация и доказващи изпълнението на изискванията за съответната обособена позиция, включително дипломи, сертификати, договори, удостоверения, референции/препоръки и др.п.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил минимим (2) два договора за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) год. до крайния срок за подаване на офертите. Сходни с предмета на поръчката са договори за: •Организация и управление на проекти финансирани от оперативните програми и/или другифинансови инструменти на ЕС.Успешно приключил проект: •проект, приключил преди датата на предствяне на офертите по настоящата поръчка и за който възложителят е издал удовлетворителна референция на експерта/фирмата, за изпълнениете дейности Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката, който да включва минимум следните експерти:Ключови експерти:1. Главен координатор;Образование: Висше образование, степен магистър; Специалност - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси, право, биологически науки, горско стопанство или екология;Професионален и специфичен опит: Общ професионален опит минимум 5 години; Специфичен опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.Координатори:3. Координатор планиране и оптимизация на управлението ; Образование:Висше образование, степен-магистър Специалност - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси или публична администрация. Професионален и специфичен опит: Общ професионален опит минимум 5 години; Специфичен опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.4. Координатор посетителска инфраструктура и капитално строителство ;Образование: Висше образование, степен магистър; Специалност – в сферата на строителното инженерство. Професионален и специфичен опит: Да притежава опит в работата по капитално строителство и изграждане на обслужваща инфраструктура – участие в минимум 1/един/ успешно приключил договор за изграждане на обслужваща инфраструктура.5. Координатор поддържащи и възстановителни дейности в земите, горите и водните площи; Образование: Висше образование: степен магистър; Специалност – в сферата икономиката, горското стопанство или биологическите науки.Професионален и специфичен опит: Да притежава опит в работата по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда – участие в три успешно приключили договора от подобно естество.6.Координатор интерпретация и образователни програми ;Образование:Висше образование, степен магистър; Специалност – в сферата на екологията, географията, биологически или педагогически науки, журналистика.Професионален и специфичен опит: Да притежава опит в работата по изготвяне и реализиране на образователни програми на природозащитна тематика или опит в интерпретацията – участие в екипи за изпълнение на три успешно завършени обучения/интерпретация на природозащитна тематика. Да има опит в създаването и реализирането на образователни методики, насочени към младежката аудитория. Да има опит в управлението на образователни проекти, реализирани по европейски програми. Изпълнителят трябва осигури и Неключови експерти (Консултанти)- подробно изброени и описани в документацията./Раздел 11, т.11.3.Консултанти

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.05.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.05.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.05.2013 г.  Час: 11:00
Място

централен офис на Дирекция „Национален парк Рила”,гр.Благоевград, ул.Бистрица№12В

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д “НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие може да бъде изтеглена от страницата на Дирекцея Национален парк Рила: www.rilanationalpark.bg За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в един оригинал и две копия, надлежно подвързана и номерирана по страници, в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.Всеки участник може да представи само една оферта по поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Надписването на плика се извършва по следния начин:В горния десен ъгъл на плика се изписва:Адрес: До Дирекция „Национален парк Рила”, гр. Благоевград, ул. кв. «Вароша», ул. «Бистрица» 12 В;Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Техническа помощ и участие в екипа за управление и изпълнение“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”;В долния ляв ъгъл на плика се посочват името на участника, адреса за кореспонденция на участника, телефона и по възможност факса и електронният адрес /e-mail/. Адресът на участника следва да бъде написан на български език, ако същият е в страната или на английски, ако е в чужбина, но задължително с печатни букви.Върху плика на се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци. Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, както следва:• Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.• Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката.• Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:В горния десен ъгъл на плика се изписва: Адрес: До …………- Благоевград, гр. Благоевград, ул. „ ………….l.Върху плика се посочва предмета на обществената поръчка за която се кандидатства.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други отличителни знаци.Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. След крайния срок за подаване на офертите участ. не могат да оттеглят или променят офертите си. Вс. разходи за участие в процедурата са за сметка на участника, с изключение на случаите, разписани в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно разпоредбата на чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Рила", Дирекция "Национален парк Рила", гр.Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Република България 2700, гр.Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: office@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Интернет адрес/и:

URL: www.rilanationalpark.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ