01331-2013-0002

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: RD-565-11-5-19 от 09.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Техническа помощ и участие в екипа за управление и изпълнение“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д “НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Техническа помощ и участие в екипа за управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” е дейност, с която ще се подпомага ЕУП на Възложителя (Екип за Управление на Проекти) при изпълнение на неговите правомощия във всички сфери на управление и реализация на проекта. Експертите на Изпълнителя, който ще бъде избрани в резултат на настоящата процедура, ще действат в пряка подчиненост на ръководителя на ЕУП, по негово възлагане и ще имат за задача да подпомагат Екипа, като действат по негово възлагане и от негово име.Конкретните цели на настоящата обществена поръчка са:• Осигуряване на успешно изпълнение и постигане на целите на проекта;• Оптимизиране на използването на проектните ресурси;• Постигане на ефективна координация и комуникация с всеки изпълнител и подизпълнител;• Осигуряване на прозрачност в управлението на проекта;• Осигуряване на добра отчетност и контрол върху изпълнението. С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Дирекция на Национален парк „Рила” ще сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който ще се състои от служители на Бенефициента и Външни изпълнители / външна експертна и техническа помощ/, избрани по реда на ЗОП /настоящата поръчка/. ЕУП е регламентиран в Заповед на Директора на Д „НП Рила”. Основната дейност на екипа ще бъде оперативното управление на проекта, като той ще притежава и контролна функция на място. Накратко, ЕУП се създава като структура, изцяло отговорна за мярката, действаща от името на Възложителя по отношение на всички договори от проекта. Обхват на работата на Изпълнителя: Изпълнителят, който ще бъде определен въз основа на настоящата процедура, подпомага ЕУП при изпълнение на неговите правомощия във всички сфери на организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”. Експертите от екипа на Изпълнителя действат в пряка подчиненост на ръководителя на ЕУП, по негово възлагане и имат за задача да подпомагат Звеното, като действат по негово възлагане и от негово име. Подробно описание на дейностите и естеството на услуги, включени в обхвата на обществената поръчка Осъществяването на дейността включва: • Подпомагане на ЕУП при сформиране на екип за управление на проекта. • Подпомагане на ЕУП при сформиране на експертни работни групи за изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители по ЗОП. • Подпомагане на ЕУП при сформиране на експертни работни групи за приемане на извършената работа по договорите.• Подпомагане на ЕУП при осъществяване на контрол за изпълнените дейности по проекта и реализирания напредък. • Подпомагане на ЕУП при организиране на дейностите по информация и публичност.• Постоянен контрол на изпълнението на всички дейности по проекта, констатиране на възникналите проблеми и предложения за тяхното решаване. • Подпомагане на ЕУП при изготвяне на необходимите документи за отчетност по проекта.• Подпомагане на ЕУП при изготвяне на текуща документация по различните видове дейности.В рамките на проекта BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” ще се извършат следните дейности, при чието изпълнение Изпълнителят на настоящата поръчка следва да подпомага ЕУП: 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство;3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта);4. Планиране и оптимизация на управлението;5. Одит;6. Публичност на проекта;Дейности от 1 до 4 следва да приключат до 31.12.2014 г., а останалите, включително по настоящата поръчка, до 31.03.2015 г.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: RD-565-11-5-18 от 26.04.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-539402
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 85 - 144381 от 02.05.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1331-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

539402

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.04.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3)лява колона/ Документи за доказване на технически възможности

Вместо:

Документи за доказване на технически възможности Списък на основните договори за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, включително стойностите на договорите, датите и възложителите, с посочени още кратко описание на изпълнените дейности, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на изпълнение, срок за изпълнение - по образец доказателства за изпълнение на описаните договори, а именно заверени от участника копия от референции /препоръки за добро изпълнение/. Референциите следва да са издадени от възложителя, краен ползвател на услугата, и точно да кореспондират с данните по списъка, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и относно обстоятелството дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения в съответствие с нормативните изисквания. При липса на препоръка възложителят ще приеме за подходящо доказателство и други еквивалентни документи (напр. благодарствени/уведомителни писма, приемо-предавателен протокол за извършена услуга без недостатъци) издадени от лица, крайни ползватели/потребители на предоставените услуги, доказващи изпълнението на договорите. Професионална автобиография (приложение№ 7) и документи, различни от нея, (предвид на това, че сама по себе си няма доказателствена стойност), приложени към нея, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените минимали изисквания по отношение на образование, професионална квалификация и опит, съгласно изискванията към конкретната обособена позиция. Участникът следва да представи опис, показващ с кои от представените документи се доказва всяко едно от горепосочените изисквания за квалификация и професионален опит. Такива документи включват копия от трудови/граждански договори (за участниците, които са на трудови договори се приема като доказателство и Справка от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори), документи, удостоверяващи образованието, опита и професионалната им квалификация и доказващи изпълнението на изискванията за съответната обособена позиция, включително дипломи, сертификати, договори, удостоверения, референции/препоръки и др.п.

Да се чете:

Документи за доказване на технически възможности Списък на основните договори за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, включително стойностите на договорите, датите и възложителите, с посочени още кратко описание на изпълнените дейности, дял на участника в изпълнението на поръчката, място на изпълнение, срок за изпълнение - по образец доказателства за изпълнение на описаните договори, а именно заверени от участника копия от референции /препоръки за добро изпълнение/. Референциите следва да са издадени от възложителя, краен ползвател на услугата, и точно да кореспондират с данните по списъка, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и относно обстоятелството дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения в съответствие с нормативните изисквания. Професионална автобиография (приложение№ 7) и документи, различни от нея, (предвид на това, че сама по себе си няма доказателствена стойност), приложени към нея, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените минимали изисквания по отношение на образование, професионална квалификация и опит, съгласно изискванията към конкретната обособена позиция. Участникът следва да представи опис, показващ с кои от представените документи се доказва всяко едно от горепосочените изисквания за квалификация и професионален опит. Такива документи включват копия от трудови/граждански договори (за участниците, които са на трудови договори се приема като доказателство и Справка от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори), документи, удостоверяващи образованието, опита и професионалната им квалификация и доказващи изпълнението на изискванията за съответната обособена позиция, включително дипломи, сертификати, договори, удостоверения, референции/препоръки и др.п.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3)дясна колона)

Вместо:

Участникът следва да е изпълнил минимим (2) два договора за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) год. до крайния срок за подаване на офертите. Сходни с предмета на поръчката са договори за: •Организация и управление на проекти финансирани от оперативните програми и/или другифинансови инструменти на ЕС.Успешно приключил проект: •проект, приключил преди датата на предствяне на офертите по настоящата поръчка и за който възложителят е издал удовлетворителна референция на експерта/фирмата, за изпълнените дейности Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката, който да включва минимум следните експерти:Ключови експерти:1. Главен координатор;Образование: Висше образование, степен магистър; Спец. - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси, право, биологически науки, горско стопанство или екология;Профес. и специф. опит: Общ профес. опит мин. 5 год.; Специф. опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.Координатори:3. Координатор планиране и оптимизация на управлението ;Образование:Висше , степен-магистър Спец-т - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси или публична администрация. Профес. и специф. опит: Общ профес. опит минимум 5 години; Специф. опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.4. Координатор посетителска инфраструктура и капитално строителство ;Образование: Висше образование, степен магистър; Спец-т – в сферата на строителното инженерство. Профес. и специф. опит: Да притежава опит в работата по капитално строителство и изграждане на обслужваща инфраструктура – участие в минимум 1/един/ успешно приключил договор за изграждане на обслужваща инфраструктура.5. Координатор поддържащи и възстановителни дейности в земите, горите и водните площи; Образов.: Висше образов-е.: степен магистър; Специалност – в сферата икономиката, горското стопанство или биологическите науки.Профес. и специф. опит: Да притежава опит в работата по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда – участие в три успешно приключили договора от подобно естество.6.Координатор интерпретация и образователни програми ;Образов.:Висше, степен магистър; Спец-т – в сферата на екологията, географията, биологически или педагогически науки, журналистика.Профес. и специф. опит: Да притежава опит в работата по изготвяне и реализиране на образователни програми на природозащитна тематика или опит в интерпретацията – участие в екипи за изпълнение на три успешно завършени обучения/интерпретация на природозащитна тематика. Да има опит в създаването и реализирането на образователни методики, насочени към младежката аудитория. Да има опит в управлението на образователни проекти, реализирани по европейски програми. Изпълнителят трябва осигури и Неключови експерти (Консултанти)- подробно изброени и описани в документацията./Раздел 11, т.11.3.Консултанти

Да се чете:

Участникът следва да е изпълнил минимим (2) два договора за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) год. до крайния срок за подаване на офертите. Сходни с предмета на поръчката са договори за: •Организация и управление на проекти финансирани от оперативните програми и/или другифинансови инструменти на ЕС.Успешно приключил проект: •проект, приключил преди датата на предствяне на офертите по настоящата поръчка и за който възложителят е издал удовлетворителна референция на експерта/фирмата, за изпълнените дейности Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката, който да включва минимум следните експерти:Ключови експерти:1. Главен координатор;Образование: Висше образование, степен магистър; Спец. - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси, право, биологически науки, горско стопанство или екология;Профес. и специф. опит: Общ профес. опит мин. 5 год.; Специф. опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.Координатори:3. Координатор планиране и оптимизация на управлението ;Образование:Висше , степен-магистър Спец-т - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси или публична администрация. Профес. и специф. опит: Общ профес. опит минимум 5 години; Специф. опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.4. Координатор посетителска инфраструктура и капитално строителство ;Образование: Висше образование, степен магистър; Спец-т – в сферата на строителното инженерство. Профес. и специф. опит: Да притежава опит в работата по капитално строителство и изграждане на обслужваща инфраструктура – участие в минимум 1/един/ успешно приключил договор за изграждане на обслужваща инфраструктура.5. Координатор поддържащи и възстановителни дейности в земите, горите и водните площи; Образов.: Висше образов-е.: степен магистър; Специалност – в сферата икономиката, горското стопанство или биологическите науки.Профес. и специф. опит: Да притежава опит в работата по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда – участие в три успешно приключили договора от подобно естество.6.Координатор интерпретация и образователни програми ;Образов.:Висше, степен магистър; Спец-т – в сферата на екологията, географията, биологически или педагогически науки, журналистика.Профес. и специф. опит: Да притежава опит в работата по изготвяне и реализиране на образователни програми на природозащитна тематика или опит в интерпретацията – участие в екипи за изпълнение на три успешно завършени обучения/интерпретация на природозащитна тематика. Да има опит в създаването и реализирането на образователни методики, насочени към младежката аудитория. Да има опит в управлението на образователни проекти, реализирани по европейски програми.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/05/2013 16:30
Да се чете:
06/06/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
20/05/2013 16:30
Да се чете:
30/05/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

дата за отваряне на офертите

Вместо:
28/05/2013 11:00
Да се чете:
07/06/2013 11:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.1)Гаранция за участие в процедурата Съгласно чл.59 от ЗОП Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за участие е 3175 лева/три хиляди шестстотин и единадесет лева/ и се депозира по сметка на Възложителя : IBAN : BG31SOMB9130 3337 009901 BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград или се представя под формата на банкова гаранция по образец съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. Задържане на гаранцията за участие: Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител. Условия и ред за освобождаване на гаранциите за участие: Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:1. отстранените участници в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят може да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията по ал. 1, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Гаранция за изпълнение на договора Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от неговата стойност. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя за чужди средства: IBAN : BG31SOMB9130 3337 009901 BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград или се представя под формата на банкова гаранция по образец съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. Или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след подписване на окончателния протокол, удостоверяващ изпълнението на договора. Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

Да се чете:

Банковата гаранция за изпълнение на договора да бъде валидна до приключване на договора.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.1)За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, Възложителят е предвидил открита процедура по ЗОП за избиране на ЕУП на проекта, тъй като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка и затруднява оперативната му работа. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в един оригинал и две копия, надлежно подвързана и номерирана по страници, в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му. Всеки участник може да представи само една оферта по поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и изискванията, разписани в отделните части на документацията за участие в обществената поръчка.Офертата се подписва от участника или от упълномощено/и лице/а, при който случай в офертата се прилага пълномощното с нотариална заверка на подписа в оригинал от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а – представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Офертата се изготвя и подава на български език.

Да се чете:

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка участник, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 -217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения, за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; (*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т.23а от допълнителната разпоредба на ЗОП са: роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство - до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.) е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие. е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите или не отговаря на поставените от Възложителя условия. Ако участникът не отговаря на някое от гореизброените изисквания или липсват декларации/документ за тях се пристъпва към отстраняване след прилагане на чл.68, ал.8 и 9 ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3)дясна колона)Участникът следва да е изпълнил минимим (2) два договора за услуги, сходни на тези, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) год. до крайния срок за подаване на офертите. Сходни с предмета на поръчката са договори за: •Организация и управление на проекти финансирани от оперативните програми и/или другифинансови инструменти на ЕС.Успешно приключил проект: •проект, приключил преди датата на предствяне на офертите по настоящата поръчка и за който възложителят е издал удовлетворителна референция на експерта/фирмата, за изпълнениете дейности Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на поръчката, който да включва минимум следните експерти:Ключови експерти:1. Главен координатор;Образование: Висше образование, степен магистър; Специалност - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси, право, биологически науки, горско стопанство или екология;Професионален и специфичен опит: Общ професионален опит минимум 5 години; Специфичен опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.Координатори:3. Координатор планиране и оптимизация на управлението ; Образование:Висше образование, степен-магистър Специалност - икономика, стопанско управление, мениджмънт, финанси или публична администрация. Професионален и специфичен опит: Общ професионален опит минимум 5 години; Специфичен опит: да притежава опит в управлението, координацията, контрола и администрирането на проекти с финансиране от ЕС – един успешно приключил проект, в екипа на който е изпълнявал функции по координация на планирането на дейности.4. Координатор посетителска инфраструктура и капитално строителство ;Образование: Висше образование, степен магистър; Специалност – в сферата на строителното инженерство. Професионален и специфичен опит: Да притежава опит в работата по капитално строителство и изграждане на обслужваща инфраструктура – участие в минимум 1/един/ успешно приключил договор за изграждане на обслужваща инфраструктура.5. Координатор поддържащи и възстановителни дейности в земите, горите и водните площи; Образование: Висше образование: степен магистър; Специалност – в сферата икономиката, горското стопанство или биологическите науки.Професионален и специфичен опит: Да притежава опит в работата по опазване и възстановяване на компонентите на околната среда – участие в три успешно приключили договора от подобно естество.6.Координатор интерпретация и образователни програми ;Образование:Висше образование, степен магистър; Специалност – в сферата на екологията, географията, биологически или педагогически науки, журналистика.Професионален и специфичен опит: Да притежава опит в работата по изготвяне и реализиране на образователни програми на природозащитна тематика или опит в интерпретацията – участие в екипи за изпълнение на три успешно завършени обучения/интерпретация на природозащитна тематика. Да има опит в създаването и реализирането на образователни методики, насочени към младежката аудитория. Да има опит в управлението на образователни проекти, реализирани по европейски програми.

Да се чете:

Изпълнителят трябва осигури и Неключови експерти (Консултанти)- Консултант „Абиота”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока в сферата на географските науки и ландшафтознанието. Професионален и специфичен опит: Да притежава не по-малко от 2 години професионален опит в сферата на приложната физикогеография и ланшафтознание. ;Консултант „Строителство”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в сферата на строителното инженерство. Професионален и специфичен опит: Да притежава не по-малко от 2 години професионален опит в сферата на туризма и инфраструктурата.;Консултант „Посетителска инфраструктура”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в сферата на туризма, или географски науки. Професионален и специфичен опит: Да притежава не по-малко от 2 години професионален опит в сферата на изграждане на обслужваща инфраструктура ;Консултант „Биоразнообразие - животни”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в сферата на биологията, горското стопанство, екологията или други биологически науки. Професионален и специфичен опит: Да притежава не по-малко от 2 години професионален опит в съответната област. Консултант „Биоразнообразие – растения, лишеи и гъби”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в сферата на биологията, горското стопанство, екологията или други биологически науки. Професионален и специфичен опит: Да притежава не по-малко от 2 години професионален опит в съответната област. ;Консултант „Горски екосистеми”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в сферата на биологията, горското стопанство, екологията или други биологически или лесотехнически науки. Професионален и специфичен опит: Да притежава не по-малко от 2 години професионален опит в съответната област. ;Консултант цифрово картографиране с ГИС, пространствен анализ и геобаза данни-Висше образование, степен – магистър. Професионален и специфичен опит: Професионален опит – минимум 2 години работа с ГИС. Да има опит в администриране на информационни системи за пространствени данни и създаване на ГИС модели; Да има опит и в разработването и внедряването на ГИС в области като кадастър (имотен и инфраструктура), управление на околната среда, управление при кризи. ;Консултант „Връзки с обществеността”-Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в сферата на журналистиката, връзки с обществеността, биологически науки. Професионален и специфичен опит: Професионален опит – не по-малко от две години професионален опит в сферата на връзки с обществеността и образователни програми.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.2.1) Тo е техническо предложение за изпълнение на поръчката-80% Ф (финансова оценка) -Предложена цена -20%

Да се чете:

Т1-Цялостна методология за изпълнение на обществената поръчка-40% Т2-Оценка на риска-30% Т3-Организационна структура за изпълнение на поръчката, включително описание на човешките ресурси за изпълнението на поръчката и дефиниране на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните задачи/дейности-30%.

V.9) Друга допълнителна информация:

Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл.64 от ЗОП. Оценяването се извършва на базата на критерий „икономически най-изгодна оферта”, при посочените по-долу показатели. Оценка на техническото предложение Т е с тежест 80% в комплексната оценка на офертите (Ко), като същата се извършва по данните, представени от участника в „Предложението за изпълнение на поръчката“, както следва: Изчисляване на показателя Тo = Тn/ Тmax* 80 Където: Тo е техническо предложение за изпълнение на поръчката Тn е техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника Тmax e сумата от максималните стойности на всички показатели Общата стойност на показателя Тn се формира чрез сумиране на оценките по отделните показатели. Тn = Т 1+Т 2+Т3 Финансова оценка (Ф) на участника се изчислява по следната формула: Предложена минимална цена Ф= *20 Предложена цена от участника Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на финансовото предложение е 20 точки. Комплексната оценка (Ко) на всеки участник се изчислява като сума на оценките на следните показатели: качество на техническото предложение с тежест 80 % и ценово предложение с тежест 20 % по следната формула: Ко = Т0 + Ф Където: Т0 е общата оценка за техническото предложение на n- тия участник; Ф е оценката на n- тия участник, получена съобразно предложената от него цена. Максималната комплексна оценка, която може да получи всеки участник е 100 (сто) точки.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Чавдаров Андонов
Длъжност: Директор