Версия за печат

01331-2013-0002

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: RD-565-11-5-18 от 26.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка е „Техническа помощ и участие в екипа за управление и изпълнение“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на ДНП “Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 1 във връзка с чл.16, ал. 8 от ЗОП. Прогнозната стойността на поръчката e 722 200 (седемстотин двадесет и две хиляди и двеста лева) лева. С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Дирекция на Национален парк „Рила” ще сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който ще се състои от служители на Бенефициента и Външни изпълнители /външна експертна и техническа помощ/, избрани по реда на ЗОП /настоящата поръчка/. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, Възложителят е предвидил открита процедура по ЗОП за избиране на ЕУП на проекта, тъй като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка и затруднява оперативната му работа. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Чавдаров Андонов
Длъжност: Директор