Версия за печат

01331-2013-0003

BG-Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101157692

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, Република България 2700, Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.

Електронен достъп до информация: www.rilanationalpark.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „ Планиране и оптимизация на управлението“ обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 - „ Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“, Обособена позиция № 2- „ Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3- „ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“ по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Благоевград, Дирекция "Национален парк "Рила"
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на настоящата поръчка е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да разработи и внесе за приемане: 1/ Актуализиран План за управление на Национален парк „Рила” за периода 2014-2023; 2/ План за управление на резерват „Риломанастирска гора“; 3/ ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие на Европейската общност. Съглсно българската и европейска законова рамка за този тип ангажименти е необходимото качество, коректност и бързина. В съответствие с поканата за кандидатстване е разработен и внесен формуляр за кандидастване от Д „НП Рила“ и е издадена Заповед на министъра на околната среда и водите за предоставене на безвъзмездна финансова помощ. Проектите свързани с разарботване на планове за управление съдържат изпълнение на научни изследвания/подробни инвентаризации, картиране, екологична и социално-икономическа оценка по определени критерии за определяне на целите, зоните и режимите в тях, определящи рамката на управление на защитената територия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

І етап – Набиране на информация по направления за актуализиране на Плана, съгласно разписаното в настоящото задание (І ниво на работа на екипите - самостоятелно). (от 1 до 10 месец) - Обща информация за парка и необходимостта от актуализация на съществуващия План’01; - Характеристика на абиотични фактори; - Биологична характеристика; - Културна и социално икономическа характеристика; - Дългосрочни цели и ограничения. ІІ етап – Аналитична работа с набраната информация по направления (ІІ ниво на работа – съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за сглобяване частите на Плана). (от 10 до 13 месец) - Обобщаване и анализ на набраната информация през І етап; - Първа оценка; - Втора оценка; - Сглобяване и изготвяне на Плана – вариант за съгласуване. ІІІ етап – съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка. (от 13 до 14 месец) ІV етап – Обществени обсъждания. (от 14 до 15 месец)- Важи само за Обособена позиция №1 V етап – Утвърждаване на Плана. (от 15 до 17 месец)

Стойност, без да се включва ДДС
4377500 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 8 755 лв.( осем хиляди седемстотин петдесет и пет лева) Гаранцията за участие се внася като парична сума по IBAN сметка на Дирекция „Нацианлен Парк Рила“, IBAN : BG31SOMB9130 3337 009901 BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград, посочена в обявлението за откриване на процедурата или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата съгласно разпоредбите на чл.60 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на Дирекцията или представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е не повече от 3 % от стойността на поръчката. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя за чужди средства: IBAN : BG31SOMB9130 3337 009901 BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, клон Благоевград или се представя под формата на банкова гаранция по образец съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка. Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Дирекция „Национален парк „Рила” за участие, в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП. Гаранциите се освобождават по реда на чл.62 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него. Банковата гаранция за изпълнение на договора да бъде валидна 30 дни след датата на приключване на изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка съгласно разпоредбите на чл.63 от ЗОП

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане:1. Авансово плащане - 10 % от общата цена, дължимо до 30 (тридесет) дни след представяне на Встъпителен доклад. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.2. Междинно плащане- 20 % от общата цена, дължимо до 30 (тридесет) дни след представяне на Първи доклад за шестмесечието. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.3. Междинно плащане - 20 % от общата цена , дължимо до 30 (тридесет) дни след представяне на Втори доклад за II-ро шестмесечие. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.4. Междинно плащане- 30 % от общата цена., дължимо до 30 (тридесет) дни след представяне на Трети доклад за III-то шестмесечие. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.5. Окончателно плащане - 20 % от общата цена , дължимо до 30 (тридесет) дни след Утвърждаване на Плана , съгласно изискванията на НРПУЗТ. Окончателното плащане е дължимо след подписан от страните общ приемо- предавателен протокол за цялостното изпълнение на предмета на договора,придружен с финален доклад и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след наличието на всички изискуеми документи за осъществяване на плащане.За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, в описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се отнася фактурата: „Разходът е по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила" , финансиран съгласно Заповед № РД-565/13.07.2012 г.г.. по Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

При участие на обединения, които не са юридически лица, избраното за изпълнител обединение , независимо от националността на участниците в него, преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка се регистрира в регистъра по БУЛСТАТ в Агенцията по вписванията.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, да се спазват изискванията на чл.56, ал.3. от ЗОП. •Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, да се спазват изискванията на чл.56, ал.4. от ЗОП.•Когато участникът предвижда участие на подизпъл., да се спазват изискванията на чл.56, ал.2 от ЗОП.•Док-те трябва да са подредени и номерирани съгласно приложения списък• Вс. документи трябва да са:• а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа; б/ Док-те и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в съдебната регистрация, БУЛСТАТ картончето или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи пълномощно за извършването на тези действия;Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, кандидатите или участниците-юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверениея за актуално състояние . Чужд. юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.в/ Вс. документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им, не повече от 1 месец или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записано в тях. Декларациите и офертата се подписват преди или към датата на подаване на офертата. г/ Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения , офертата се подава на български език. Документите по чл.56, ал.1, т.1 се представят в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4,5,6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.д/ Ако в предлож-то са вкл. док. и референции на чужд език,то следва да са придружени от превод на бъл. език.е/ По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, упълномощени от лицата, които го представляват/.Възлож-лят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 -217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения, за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящите указания и документация за участие;е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите или не отговаря на поставените от Възложителя условия. -отстраняване след прилагане на чл.68, ал.8 и 9 ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Справка-декларация за оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните три (2010 г., 2011 г., 2012 г.), приключили, счетоводни години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си./ Образец 3/

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да докажат оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните три години – 2010, 2011, 2012 г., в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си в общ размер не по-малко от общата прогнозна стойност на поръчката - 4 377 500.00 лв. (четири милиона триста седемдесет и седем хиляди и петстотин лева). Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги свързани със стратегическо планиране, разработване на планове и програми в областта на околната среда, разработване на анализи и Планове за управление на компоненти на околната среда, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране подготовка и изпълнение на проекти и програми в сферата на околната среда. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горните изисквания следва да отговаря участник от обединението или обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да отговаря на изискването съобразно вида и дела на участието си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1/ Списък- декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години 2010, 2011 И 2012 г. до датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите . Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор за услуги, посочени от участника. Тези препоръки задължително трябва да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания.2/. Списък-декларация на експертите на участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включващ наименование на лицата с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнително предложения състав на екипа за изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че експертите отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки експерт трябва да подпише Декларация за съгласие за участие в екипа по изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 12.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В процедурата могат да участват лица, които имат опит от последните 3 г. – 2010, 2011, 2012 г., в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на оферти в настоящата процедура, в изпълнението на договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка-минимум три договора.Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги свързани със стратегическо планиране, разработване на планове и програми в областта на околната среда, разработване на анализи и Планове за управление на компоненти на околната среда, инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в защитени територии и зони, картиране, , подготовка и изпълнение на проекти и програми в сферата на околната среда. Екип: 1: Ръководител на екипа:Квалификация и умения:• Висше образование магистър по горско стопанство, биология /естествени науки или еквивалентна/ или друго свързано с организация и управление;• Квалификация и умения в сферата на планирането на устойчиво развитие;• Познания и опит в областта българското и европейско законодателство в сектора на биоразнообразието (познаване на Директивата за местообитанията 92/43/ ЕЕС, Директивата за птиците 79/409/ЕЕС, програмата Натура 2000, Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС);• Отличен английски език;Общ професионален опит:• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие;Специфичен професионален опит: • Опит в управлението на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието – (като ръководител на поне един успешно изпълнен проект през последните 5 години);•Опит в изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в и/или изготвянето/приемането/прилагането на поне един План за управление на защитени територии.);2: Експерт по управление на защитени територии, Заместник-ръководител на екип, Квалификация и умения:• Висше образование магистър по горско стопанство, биология /естествени науки или еквивалентна/ или друго свързано с организация и управление;• Познаване на българското природозащитно законодателство (Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за изготвяне на планове за управление на защитени територии и други законови и подзаконови нормативни актове касаещи екологичното законодателство);• Познаване на европейското законодателство в сектора на биоразнообразието; Общ професионален опит:• Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на управление и/или планиране, координиране, и работа в системата от защитени територии.• Опит в планиране и/или изготвяне на стратегически документи за развитието защитени територии/зони.Специфичен професионален опит: • Опит в работата с местни власти, институционални структури и НПО в сферата на биоразнообразието, опазването на природата или устойчивото развитие; • Опит в управлението на проекти за опазване на биоразнообразието и/или за изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в и/или изготвянето/приемането/прилагането 3: Експерт „Флора“ Квалификация и умения: Образовение – Висше образование в сферата на: Биология/Екология или еквивалентна; Общ професионален опит:• Минимум 5 години стаж в областта на биология, ботаника, биоразнообразия при организмите. Опит в сферата на опазването на биоразнообразието; Опит в поне 1/един/ сходен проект с предмет, касаещ оценка на флористичното разнообразие в защитени територии; (работа в областта през последните 5 години);Специфичен професионален опит: Участие в полеви проучвания за изготвяне на Натура 2000 в България, или полеви проучвания на планове за действие за видовете в България, или полеви проучвания за изготвяне на планове за управление на защитени територии в България. Участие в изготвянето на поне един План за управление на защитени територии/зони. Поради ограничения брой символи останалите експертите са описани в VI.3) Допълнителна информация на настоящето обявление.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ПК е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата; тежест: 80
Показател: ПК1 е оценка на степента на съответствие на техническата оферта на участника с целите и очакваните резултати от Техническата спецификация на Възложителя; ; тежест: 45
Показател: ПК2 е оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката; тежест: 55
Показател: ПК2a е оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол.;; тежест: 20
Показател: ПК2b е оценка на предложения от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение;; тежест: 15
Показател: ПК2c е оценка на начина на формулиране на възможните рискове и определяне мерките за тяхното преодоляване, в това число дефиниране и определяне на относителна тежест за всеки; тежест: 20
Показател: ПЦ е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.08.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа в срок до 16:30 часа на 12.08.2013 г. от деловодството на Д „НП Рила” – гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В, след представяне на преводно нареждане за плащане на определената за това такса. Цената на настоящата документация е в размер на 30.00 лв./тридесет лева/ с вкл. ДДС, като сумата може да бъде заплатена на касата на Д „НП Рила”– гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В или да бъде преведена по банкова сметка на Д „НП Рила” с IBAN: BG40SOMB91303137009901, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД – клон Благоевград. При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.08.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.08.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр.Благоевград, Дирекция "Национален парк Рила"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата поръчка е финансирана по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” финансиран съгласно Заповед № РД-565/13.07.2012 г.г. по Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

4: Експерт „Фауна“ Квалификация и умения:Висше образование в сферата на биология/екология или еквивалентна; Общ професионален опит:Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазването на биоразнообразието; Опит в проекти, касаещи оценка на фаунистичното разнообразие в защитени територии/зони);Специфичен професионален опит: Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне един План за управление на защитени територии/зони);• Разработване и прилагане на методи и схеми за мониторинг и планове на действие на растителни или животински видове или природни местообитания.5: Експерт „ Природни местообитания/ гори“ Квалификация и умения: Висше образование в сферата на горското стопанство или еквивалентна;Общ професионален опит:Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на управление/опазване на природни местообитания/гори;Специфичен професионален опит: Опит в проекти, свързани с проучването на растителното разнообразие в защитени територии/зони, във връзка с разработването на плановете за тяхното управление;6: Експерт „Мониторинг“ Квалификация и умения: Висше образование в сферата на екология или еквивалентна;Общ професионален опит:Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазване на биоразнообразието и защитените територии/зони;Специфичен професионален опит: • Опит в мониторинг и оценка на ефективността на управление на защитени територии.7: Експерт „Връзки с обществеността“ Квалификация и умения:Квалификация в сферата на връзките с обществеността или еквивалентна;Добро познаване на въпросите, свързани с връзките с обществеността, включително публична информация / техники на консултация и механизми на обществено участие;Общ професионален опит:Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на връзките с обществеността;Опит в проекти с обществено участие или проекти за екологично образование или обучение Специфичен професионален опит:Опит в организирането на PR кампании (участие в най-малко 2 кампании, семинари и работни срещи.8: Експерт географска информационна система (ГИС) Квалификация и умения:• Висше образование в сферата на инжинерните науки, геодезията, картографията, географията; или еквивалентна;Общ професионален опит:Най-малко 5 години стаж в областта на ГИС и бази данни в България. Сертификат или друг еквивалентен документ в удостоверение на отлични познания и умения за работа с ГИС и бази данни.Професионален опит в сферата на използването на информационни системи, включващи локални бази данни, преход на данни към обща база данни, управление на геобаза данни;Специфичен професионален опит:Опит в съвместяване на растерни и векторни изображения, дигитализиране на карти за проектиране и моделиране на защитени територии;9: Експерт „Абиотични“ Квалификация и умения:Висше образование в сферата на Геология и/или Почвознание или еквивалентна;Общ професионален опит:• Най-малко 5 години стаж в областта на изиследване и анализ на абиотични ;Професионален опит в сферата на анализиране на абиотичните фактори на средата;Специфичен професионален опит:Опит в регионаални геоложки проучвания;10: Експерт „Туристичека инфраструктура“ Квалификация и умения: • Висше образование в сферата на Икономика и/ или туризъм или еквивалентна;Общ професионален опит:Най-малко 5 години опит в областта на анализ и подготовка на проекти за изграждане на туристическа инфраструктура в защитени зони ; Специфичен професионален опит:Опит в разработване на анализ и препоръки за подобряване на туристическата инфраструктура в защитени зони ; *** Едно лице от екипа може да бъде предложено за повече от една от изброените по – горе ключови позиции, при условия, че отговаря на съответните изисквания.Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти. Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 1 т.2 , във връзка с чл.64 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Република България 2700, Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, Тел.: 073 880537, E-mail: office@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Интернет адрес/и:

URL: www.rilanationalpark.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Актуализиране на План за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“.
1) Кратко описание

Разработване и приемане на актуализиран план за управление на Национален парк „Рила“ - Подкрепа за усъвършенстването и укрепването на институционалния капацитет и административната структура на парка; - Изготвяне на 10-годишен актуализиран план за управление на защитената територия, едногодишен оперативен план и рамка за процеса на адаптиране на плана за управление, според промените в общите условия (напр. законодателство, политически промени, биологични тенденции); - Представяне същността и предназначението на Актуализирания План за управление на НП „Рила“ като инструмент за управление на Националния парк.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

І етап – Набиране на информация по направления за актуализиране на Плана, съгласно разписаното в настоящото задание (І ниво на работа на екипите - самостоятелно). (от 1 до 10 месец) - Обща информация за парка и необходимостта от актуализация на съществуващия План’01; - Характеристика на абиотични фактори; - Биологична характеристика; - Културна и социално икономическа характеристика; - Дългосрочни цели и ограничения. ІІ етап – Аналитична работа с набраната информация по направления (ІІ ниво на работа – съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за сглобяване частите на Плана). (от 10 до 13 месец) - Обобщаване и анализ на набраната информация през І етап; - Първа оценка; - Втора оценка; - Сглобяване и изготвяне на Плана – вариант за съгласуване. ІІІ етап – съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка. (от 13 до 14 месец) ІV етап – Обществени обсъждания. (от 14 до 15 месец)- Важи само за Обособена позиция №1 V етап – Утвърждаване на Плана. (от 15 до 17 месец) Тези етапи и срокове трябва да се вземат под внимание от участника и да се опишат в техническото предложение, съобразявайки се с датата 30.11.2014 г., както и да опише адекватни мерки тяхното реализиране.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4167500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 30.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Изпълнителят трябва: • да създаде необходимата организация, за да осигури ефективното администриране на своите дейности. • да положи всички усилия за да осигури навременното изпълнение на дейностите и ефективното използване на финансовите ресурси. • да поддържа постоянно присъствие на ключовия си персонал в района на проекта. • изпълнява договора за услуги в съответствие с националното и европейското законодателство. Приложения № 1, 2 и 3 са неразделна част от настоящата обществена поръчка за Избор на изпълнител за осъществяване на дейност по „Планиране и оптимизация на управлението“ обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 - „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“, Обособена позиция № 2- „Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3- „Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“ по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Разработване на План за управление (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ).
1) Кратко описание

- Изготвяне на 10-годишен план за управление на резерват „Риломанастирска гора“ - Степенуване по приоритет основните направления на работа за 10 годишния период на действие на ПУРМГ; - Описание на програмите, които ще се изпълняват в рамките на действие на плана - Определяне на оперативни организационни задачи - Представяне на същността и предназначението на плана за управвление на резерват „Риломанастирска гора“, като инструмент за управление на ЗТ, както и неговите особености, свързани с целите на природозащитата, регионалното развитие, баланса на интересите и координация на институциите и други заинтересовани лица, към които е насочен. - Предвиждане на преглед на актуалността на поставените цели на управление на резервата и необходимост от корекции на петата година от влизане в сила на ПУРМГ, както и за проверка доколко планираните и осъществени проекти и задачи ефективно водят до постигането на целите. -Разработване на схема за текущ годишен преглед, оценка и отчет на изпълнението на задачите, дейностите и проектите.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Етапите и сроковете за изпълнение на Обособена позиция № 1 - „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“ и обособена позиция № 2- „Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ започва да тече от датата на сключване на договора между Дирекция „Национален парк Рила“ и Изпълнителя настоящата обществена поръчка и приключва до 30.11.2014 г. Както следва: І етап – Набиране на информация по направления за актуализиране на Плана, съгласно разписаното в настоящото задание (І ниво на работа на екипите - самостоятелно). (от 1 до 10 месец) - Обща информация за парка и необходимостта от актуализация на съществуващия План’01; - Характеристика на абиотични фактори; - Биологична характеристика; - Културна и социално икономическа характеристика; - Дългосрочни цели и ограничения. ІІ етап – Аналитична работа с набраната информация по направления (ІІ ниво на работа – съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за сглобяване частите на Плана). (от 10 до 13 месец) - Обобщаване и анализ на набраната информация през І етап; - Първа оценка; - Втора оценка; - Сглобяване и изготвяне на Плана – вариант за съгласуване. ІІІ етап – съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка. (от 13 до 14 месец) ІV етап – Обществени обсъждания. (от 14 до 15 месец)- Важи само за Обособена позиция №1 V етап – Утвърждаване на Плана. (от 15 до 17 месец)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
150000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 30.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Изпълнителят трябва да разработи 10-годишен актуализиран план за управление на НП „Рила“ и 10-годишен план за управление на резерват „Риломанастирска гора“. Структурата и съдържанието трябва да следват утвърдените Заданията, Наредбата за разработване планове за управление на защитени територии и изискванията на Закона за защитените територии. Изготвянето на 10-годишените планови документи за управление на защитените територии изисква изпълнение на следните задачи и задължения: • Изпълнителят трябва да прегледа цялата налична информация, относно процеса на планиране в НП “Рила”. Чрез Екипа за управление на проекта (ЕУП) ще се предостави информация за всички налични доклади, изготвени в процеса на изпълнение на действащия в момента план за управление, до датата на стартиране на договора. • Въз основа на събраната специфична информация, Изпълнителят трябва да направи предварителна оценка, анализ на пропуските и компилация на наличните данни. • За запълване на пропуските в съществуващата информация Изпълнителят трябва да се срещне с основните заинтересовани страни по проекта и , ако е необходимо, да извърши собствени проучвания, полеви наблюдения или научни изследвания. Изпълнителят трябва да предложи схеми за ангажиране на заинтересованите страни в процеса на изготвяне и приемане на плана за управление. • Изпълнителят трябва да организира официално обществено обсъждане в съответствие с изискванията на българскорто законодателство. Процесът на одобряване на ПУНПР и ПУРРМГ трябва да се извърши, според Наредба за изготвяне на планове за управление на защитени територии. • Изпълнителят трябва да използва всички налични данни и източници на информация, съществуващи в МОСВ и ДНП, да изготви ПУНПР и ПУРРМГ и да включи релевантните данни в приложения към него. Всички карти, предвидени в заданието за изготвяне на ПУ на НП “Рила” (виж приложения 1 и 2 ) трябва да бъдат изготвени в ГИС формат, съвместим с форматите, използвани от МОСВ . • Изпълнителят трябва да работи със съответните администрации за: - Определяне на интегрирани дългосрочни цели и приоритети (визия) за екологично и социално-икономическо развитие на парка, както и специфични цели за 10-годишния период на плановете за управление, фокусиращи върху следните аспекти: Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и ненарушеността на екосистемите и ландшафта; устойчиво ползване на природните ресурси в границите на Парка, опазване на историческото и културно наследство, развитие на туризма; промотиране на дейности за осигуряване на приходи за местните общности, в резултат на възможностите и предимствата на Националния парк и резерват „Риломанастирска гора“. Усъвършенстване на политиката за управление и специализирана охрана на Националния парк и Резервата, научни изследвания; предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация. • Изпълнителят следва да определи и оцени залпахите за постигането на целите (естествени или антропогенни, включително дейностите и тенденциите извън границите на Парка и Резервата) и да препоръча дейности за смегчаването им. • Изпълнителят трябва да предвиди дейности в Парка и да препоръча такива в прилежащите на парка територии. Функционално зониране на територията на Парка, с граници и специфични цели. • Изпълнителят трябва да препоръча под-зони, ако това е необходимо. Изпълнителят трябва да определи режими и норми за управление, условия и препоръки за устойчиво ползване на ресурсите за всяка от зоните (и в под зоните ако бъдат създадени такива). Цялата тази информация трябва да бъде представена в ГИС формат (картите и софтуерът трябва да бъдат съвместим с наличния в Дирекцията на парка). Изготвяне на програми за действие, които да се прилагат за постигането на целите на ПУ, включително списък от проекти в рамките на всяка програма за действие с катка анотация на проектите и финансовите им аспекти. • Изпълнителят трябва да приоритизира програмите за действие, съгласно предварително определени приоритети.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“
1) Кратко описание

-Изграждане на Интернет базирана ГИС на парка - разработване на специализиран софтуерен продукт и бази данни, осигуряване на връзката им с други софтуерни разработки и интернет приложения в системата на МОСВ. - Разработване на 4 допълнителни модула за ГИС базирани информационни системи: • Модул за въвеждане данни, касаещи изпълнение на дейности по актуализирания план за управление и следене текущото състояние за неговото изпълнение. • Подсистема за инспектиране на различни обекти от картата и въвеждане на тяхното състояние, включително и охрана. • Модул за мобилни приложения. - Модул за анализи и ГИС модели - създаване на GIS модел за установяване на числеността, трофичните връзки, биологията на размножаването, перспективите за оцеляване и оценка на местообитанията) за въвеждане на критичните елементи с цел опазване на местообитаниятана врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) на територията на Национален парк “Рила” и резерват “Риломанастирска гора” - Изготвяне на ГИС модул както на настоящите така и на потенциални местообитания на дивата коза на територията на Национален парк “Рила” и резерват “Риломанастирска гора”, включваща, численост, разпространение, плътност, изследвания на здравния и генетичен статус;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90712400

Описание:

Услуги по стратегическо планиране за управление или опазване на природните ресурси

3) Количество или обем

Етапите и сроковете за изпълнение на Обособена позиция № 3 започва да тече от датата на сключване на договора между Дирекция „Национален парк Рила“ и Изпълнителя на настоящата обществена поръчка и приключва до 30.11.2014 г.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 30.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Изграждането на Интернет базирана ГИС на парка да включва: а) Разработване на 4 допълнителни модула за ГИС базирани информационни системи: 1/ Модул за въвеждане данни, касаещи плана за управление и следене текущото състояние за неговото изпълнение.Подсистема за инспектиране на различни обекти от картата и въвеждане на тяхното състояние, включително и охрана; 2/ Модул за мобилни приложения; 3/ Модул за анализи; 4/ ГИС модели - създаване на GIS модел за установяване на ислеността,трофичните връзки, биологията на размножаването, перспективите за оцеляване и оценка на местообитанията) за въвеждане на критичните елементи с цел опазване на местообитаниятана врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) на територията на Национален парк “Рила” и резерват “Риломанастирска гора”; изготвяне на ГИС модел както на настоящите така и на потенциални местообитания на дивата коза на територията на Национален парк “Рила” и резерват “Риломанастирска гора”, включваща, численост, разпространение, плътност, изследвания на здравния и генетичен статус. б) Разработване на специализирани бази данни за обслужване на различна част от дейностите на Д НПР. Географска база данни, съдържаща, например: • интегрирани всички налични до момента данни в ГИС на НПР; • информацията от слоевете разработени като част от настоящото задание; Всички разработени бази данни следва да бъдат функционално свързани помежду си в рамките на информационната система. в) Разработване на специализиран софтуерен продукт за въвеждане на данни и различни нива на достъп до тях през Интернет. Продуктът трябва да осигури възможности за въвеждане и актуализация/ корекция на информацията от ограничен кръг потребители. Следва да бъдат предвидени още възможности за конвертиране и обработка в процеса на въвеждане и изход на географски данни (напр. между координатен регистър/ линия/ полигон и добавяне към вече съществуващ общ слой). По отношение на достъпа до данни, следва да бъдат предвидени възможности за: - Визуализация на част от наличните географски данни с широк обществен достъп, вкл. възможност за сваляне на част от тях (напр. в DWG и/ или Shape формат); - Визуализация на пълния набор от географски данни за ограничен кръг потребители и възможности за извършване на справки и анализи с тях (напр. в DWG и/ или Shape формат); - Визуализация на непространствени данни (например режимите и ограниченията в съответните зони в парка) за широк кръг потребители, с възможности за търсене по различни показатели; - Визуализация на всички налични непространствени данни за ограничен кръг потребители, с възможности за търсене и справки по различни показатели; - Внедряване на Интернет базираната ГИС в Д НПР, тестване, коригиране и обучение на служители на Д НПР за работа с нея. Преди да бъде внедрена, информационната система е необходимо тя да бъде тествана, както на ниво разработка, така и на всеки един етап от изграждането на заложените в нея модули, както на настолни машини с различни възможности, така и чрез интеренет от отдалечена работна станция. Дейността включва още инсталирането на софтуера и публикуване в Интернет чрез разработването на интернет страница към страницата на Д НПР. Изготвяне и публикуване на страницата на данни за наличните към момента пространствени данни, в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE. Обхватът на програмите за обучение и подготвените към тях материали да бъдат съгласувани с възложителя след уточняване на точния брой служители за обучение в различните модули.