Версия за печат

01331-2013-0003

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: RD-565-11-6-22 от 28.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „ Планиране и оптимизация на управлението“ обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 - „ Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“, Обособена позиция № 2- „ Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3- „ Разработвене на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“ по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, Възложителят е предвидил открита процедура по ЗОП, тъй като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка и затруднява оперативната му работа. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя. Обществената поръчка се възлага на основание чл. 14, ал. 1 т.2 , във връзка с чл.64 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Чавдаров Андонов
Длъжност: Директор