Версия за печат

01331-2013-0001

BG-Благоевград: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2700, Благоевград, Тел.: 073 880537, E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023

Място/места за контакт: Благоевград, кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед № РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д”НП Рила”-Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение № 261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОП ”Околна среда” 2007-2013г. при МОСВ - Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническите спецификации, проекта на договор – неразделна част от настоящата документация и следва да се осъществят съобразно насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.,

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: Дирекция "Национален парк Рила"
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целта на поръчката е в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да осъществи одиторска проверка на проекта съгласно българската и европейска законова рамка за този тип ангажименти и съгласно дефинираните му цели и с необходимото качество, коректност и бързина и съгласно насоките за одит на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, поканата за кандидатстване и установените изисквания със Заповед № РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д”НП Рила”-Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОП ”ОС 2007-2013г.” при МОСВ. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на текущ одит (проверки при междинните искания за средства) и окончателен одит на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза” . Услугата "одит" ще бъде непрекъснат процес, който ще се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта и ще се изисква изготвяне на текущи одитни доклади, във връзка с подавани от възложителя-бенефициент искания за плащания по проекта, като и един окончателен доклад. Изисква се предоставяне на мнение относно: - съответствие на дейностите по Проекта с принципите за добро финансово управление. - съответствие на изборите на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проекта с изискванията на националното законодателство. - действителното извършване/плащане и допустимост на декларирани разходи, и тяхното съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, както и дали дейностите /строителство, доставки, услуги/ са действително изпълнени. - еквивалентната доказателствена стойност, наличност и валидност на първичните счетоводни документи /фактури, протоколи и пр./, т.е. проверка на същите за необходимо съдържание, автентичност и истинност, т.е да не са дописвани, поправяни, подменяни. - проверка върху дейността на бенефициента дали бенефициента е извършвал 100% проверка на първо ниво за верификация на разходите от изпълнители, проверки на място. - спазване изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека. - дали всички дейности по съответния проект да са надлежно документирани, за правилното съхранение на всички документи за разходите, с оглед предоставянето им на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване. - докладваните нередности. - дали слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходащ начин. - дали исканията за средства, да бъдат точно и пълно подадени от бенефициента и във формат, изискван от съответния УО/МЗ/. - дали неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред. - счетоводните системи и осчетоводяванията. - отсъствието на двойно финансиране. - мерки за информация и публичност.

Прогнозна стойност без ДДС
176000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.03.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие -Участниците трябва да представят гаранция за участие е в размер на 1760.00 лв. (хиляда седемстотин и шестдесет лева); -Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: а/ Безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 180/сто и осемдест/ дни след крайния срок за получаване на офертите в полза на Д”НП Рила”-Благоевград, или б/ Парична сума по IBAN сметка на Д”НП Рила”-Благоевград, посочена в обявлението за откриване на процедурата. -Гаранцията за участие се задържа в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. -Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Дирекция „Национален парк Рила” за участие, в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП. -Гаранциите се освобождават по реда на чл.62 от ЗОП 8.2 Гаранция за изпълнение -Участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/% от договорената стойност без ДДС. - Гаранцията за изпълнение на договора следва да бъде представена преди подписване на договора като безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал или парична сума внесена по сметката на Д”НП Рила”-Благоевград: BG31SOMB91303337009901, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД – клон Благоевград -В платежния документ или банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. -Договорът за обществената поръчка не се сключва с участник определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия.. -Банковата гаранция за изпълнение на договора да бъде валидна за срока на договора. В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се осъществява на части, както следва: Авансовото плащане, в размер на 20 (двадесет) процента от общата цена по договора, платими въз основа на представена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва авансовото плащане в срок до 10 (десет) дни след получаването на авансовото плащане по Заповед №РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за директно предоставена бъзвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС по проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26; „Устойчиво управление на "Национален парк „Рила” І-ва фаза” 2. Междинни плащания в общ размер размер общо 60 % (шестдесет процента) от стойността по договора , (разпределени въз основа на изготвените междинни одитни доклади – на база 1% /един процент/ от сумата на верифицираните разходи). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинното плащане в срок до 20 /двадесет/ работни дни въз основа на представена оригинална фактура, придружена със съответния междинен одитен доклад и след подписване на протокол за приемане на същия. 3. Окончателното плащане /Остатъкът от възнаграждението/, в размер до 20% (двадесет процента) от стойността на договора, платими след представянето на: a) окончателен одитен доклад, входиран в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра, в срок до 10 /десет/ работни дни преди окончателното изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта; б) подписан общ Приемо-предавателен протокол за цялостното изпъление на предмета на договора и оригинална фактура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане в срок до 20/двадесет/ работни дни от приемане на посочените документи

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват нотариално заверен договор, чиито клаузи да гарантират изпълнението на поръчката и поетите по нея задължения и отговорности, както и да не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Условия за участие в процедурата. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията и условията предвидени в Закона за обществените поръчки, обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие в откритата процедура. 1.1. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват нотариално заверен договор, чиито клаузи да гарантират изпълнението на поръчката и поетите по нея задължения и отговорности, както и да не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по т.1.2. или т.1.3. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 1.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: - документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; - документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 1.5. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 1.2. Подизпълнители. При изпълненето на поръчка е допустимо ползването на подизпълнители, но участникът е длъжен да заяви дали в изпълнение на поръчката ще ползва такива и да предостави съответната информация за тях. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник и е подписал декларация за съгласие да участва като подизпълнител, не може да участва в предложението на обединение. За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки един от тях по отделно, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай, че по отношение на участник и/или посочен подизпълнител бъде констатирано неизпълнение на посочените изисквания, то този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка 1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. 1.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47 от ЗОП, а именно: 1.4.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 3. Изисквания и указания за изготвяне на офертите При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно обявлението и настоящата документация. 3.1. Всеки участник в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка има право да представи само една оферта. 3.2. Варианти не се приемат.3.3. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и да бъде подписана саморъчно от участника, негов законен представител или негов пълномощник и подпечатана с печат на фирмата. /Към документите на участника се изисква представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да подпише офертата/. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 3.4. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3.5. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата. 3.6. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока на нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането. Разяснението се изпраща до всички участници, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници. 3.7. Всички разходи, направени от участника за изготвяне на офертата, са за негова сметка. 3.8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. 3.9. Не се допуска в офертата никакви вписвания между редовете, изтривания и корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето (лицата, упълномощени от Участника, които го представляват). 3.10. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие. 3.11. Документация за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. 4.Съдържание на офертата.Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик , кутия или кашон и се подава в деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертата по предходното изречение съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:ПЛИК №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят и следва да съдържа документите, изискани от Възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, т.8, т.11-14 от ЗОП, отнасящи се до посочените критерии за подбор на участниците. Необходимо е върху плика да бъде изписано и наименованието на участника. ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят предложенията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта” - по образец. (Образец №16), прилага се подписан и подпечатан Проект на договор. Необходимо е върху плика да бъде изписано и наименованието на участника.ПЛИК №3 с надпис „Предлагана цена” е плика, който съдържа ценовото предложение на участника (Образец № 17). Необходимо е върху плика да бъде изписано и наименованието на участника.Върху общият плик или кутия или кашон с офертата участникът записва: Оферта За участие в открита процедура с предмет : " Избор на изпълнител за извършване на одит по проект " Устойчиво управление на Национален парк Рила I-фаза" BG 161PO005/11/3/3.2/05/26; Име и кордина
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили счетоводни години /2009, 2010 и 2011 г./ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.издадена валидна застрахователна полица на името на изпълнителя по застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори", съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 14 от ЗНФО за застрахователна сума от 300,000 / триста хиляди/ лева . 3.Справка-декларация за общия оборот и оборот от одитни дейности за последните три (2009, 2010 и 2011 г.), приключили, счетоводни години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 3;
Минимални изисквания: 2.1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците: 2.1.1. Общият оборот от дейността на участника за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.) и към момента на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да не е по-малко 500,000.00 /петстотин хиляди / лева, като в случай на обединение изискването се прилага за обединението като цяло. 2.1.2. Общият оборот от одитни дейности през последните три финансови години /2009, 2010 и 2011 г. / и към момента на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да не е по-малко от 176 000 /сто седемдесет и шест хиляди/ лева. 2.1.3. Да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност на регистрирани одитори”, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 14 от ЗНФО със застрахователна сума от 300 000 /триста хиляди/ лева. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горните изисквания следва да отговаря участник от обединението или обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците. 2.2.1. Участникът трябва да представи документация удостоверяваща, че: а/. Участникът да е регистриран одитор и/или предприятие на регистриран одитор, съответно вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители и/или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит или еквивалент. За удостоверяването на своята правоспособност участникът следва да докаже тези обстоятелства със съответния сертификат или еквивалент. б/. Участникът да има успешно изпълнени договори за одитни услуги през последните три години 2009, 2010 и 2011 г. , удостоверен чрез списък-декларация на основните договори за услуги с предмет дейности по одитиране, който трябва да бъде придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки задължително трябва да бъзат надлежно оформени с издател и лице за контакт, както и да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.2.2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение.
Минимални изисквания: Екипът следва да включва минимум следните специалисти: 2.2.2.1. Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) Да притежава съответния сертификат (или еквивалент): Национални: - Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители; – Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или Международни: - чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за дипломирен експерт-счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CFSA, CA или - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори – CIA или CGAP б) Да е упражнявал одиторската професия/дейност; в) Да притежава опит като ръководител на одиторски екип/и/ по одитиране на проекти, финансирани по европейки програми или фондове. За доказване на изпълнението на това изискване участникът представя препоръки за добро изпълнение, надлежно оформени с издател и лице за контакт, които са издадени на ръководителя на екип и следва да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.2.2.2. Експерт – одитор в областта на одита в публичния сектор, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) Да притежава един или повече от следните сертификати (или еквивалент): - сертификат „вътрешен одитор на публичния сектор”, издаден от Министерството на финансите; - международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIА Inc.); б) Да има професионален опит в областта одита в публичния сектор и участие в одиторски екип за одитиране на дейности по проекти 2.2.2.3. Експерт – икономист, с опит в областта на финансовия одит, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя а) Висше образование в областта на икономическите или финансовите науки; б) Да притежава опит като експерт в одиторски екип/и/, одитирал проекти, финансирани по европейки програми или фондове. в) Да притежава следния сертификат (или еквивалент): Национални: - Сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители; - Дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) или Международни: - чуждестранни еквиваленти на Българския сертификат за дипломирен експерт-счетоводител (ДЕС) - CPA, ACCA, CFSA, CA или - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори – CIA или CGAP 2.2.2.4. Експерт – одитор, с опит в областта на процедури, свързани с нередности и измами, корупция и конфликт на интереси, който да отговаря на следните минимални изисквания : а) Висше образование в областта на икономическите науки, информационни технологии, технически науки, право или еквивалентни; б) Да има професионален опит в областта на разкриване и предотвратяване на нередности и измами; в) Да предсави препоръка за добро изпълнение, при действия по откриване и отстарняване на нереднасти и измами с посочени кординати за обратна връзка 2.2.2.5. Експерт - юрист, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) Висше образование по правни/юридически науки; б) Да притежава необходимата правоспособност за упражняване на професията; в) Да притежава юридически стаж и профессионален опит в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП; г) Да притежава удостоверение/я/ или сертификат/и/ или еквивалентен документ за обучение за прилагането на Закона за обществените поръчки; 2.2.2.6. Експерт – строителен инженер, с опит в областта на строителството, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) Висше образование в областта на инженерните науки или еквивалентно; б) Да има професионален опит по отношение на процедури, свързани с проверка на физическото изпълнение на проекти, с предме
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: К1 - предложена цена ; тежест: 20
Показател: K2 -Техническо предложение ; тежест: 80

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

или Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП/ДВ 514587 от 19.12.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.04.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа в срок до 16:30 часа на 08.04.2013 г. от деловодството на Д „НП Рила” – гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В, след представяне на преводно нареждане за плащане на определената за това такса. Цената на настоящата документация е в размер на 10.00 лв./десет лева/ с вкл. ДДС, като сумата може да бъде заплатена на касата на Д „НП Рила”– гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В или да бъде преведена по банкова сметка на Д „НП Рила” с IBAN: BG40SOMB91303137009901, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД – клон Благоевград. При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.04.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.04.2013 г.  Час: 10:00
Място

Дирекция "Национален парк Рила" гр.Благоевград- Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект № DIR 5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”, финансиран по силата на Заповед № РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д”НП Рила”-Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОП”ОС 2007-2013г”при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.03.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ