Зареждам...
Архив новини

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

24/02/2015

РИО - БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БЛАГОЕВГРАД
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА” - БЛАГОЕВГРАД

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”
01.10. 2015 г., гр. Благоевград

С Т А Т У Т

І. Цели на конкурса:
1. Да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи.
2. Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.
3. Да съдейства за формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка.
4. Да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.

ІІ. Условия за участие.
1. Направления и участници.
- рисунка - І - ІV клас и V – VІІІ клас;
- литературно творчество - проза – V - VІІІ клас;
- ученически проект – ІХ - ХІІ клас;
- Фотография – I – XII клас.

При създаване на творбите учениците могат да ползват следните примерни теми на ученическия конкурс „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

1. „Рила – ние живеем тук”.
2. „Рила – водна планина”.
3. „Правила на поведение в НП „Рила”.
4. „Екотуризъм”.
5. „Съхраняване на биоразнообразието в НП „Рила”.
6. „Величествените красоти на Рила”.
7. „Човекът от Рила планина”.
8. „Ние за Рила. Аз за Рила”.
9. Резерватите в Национален парк “Рила”.
10. “Най, най, най…в Рила”.
11. НП “Рила” в семейството на PAN Parks.

Участието във всички направления на конкурса е индивидуално.
2. Изисквания за участие.
конкурс за рисунка
- рисунките да са на картон в размер 35/50 см;
- техниката на рисуване е по избор;
- без паспарту;
- всяка рисунка може да бъде придружена с мото или кратко послание, отпечатано на отделен лист или на гърба на рисунката;

конкурс за литературно творчество - проза
- литературните творби трябва да бъдат напечатани и изпратени в 2 екземпляра

конкурс за ученически проект
- проектът да се представи на хартиен носител до 20 стандартни страници, напечатани на компютър;

Конкурсът за ученически проект ще се проведе в два етапа:

Първи етап - Проектите се проверяват и оценяват от комисия, съставена от специалисти от Дирекция „НП Рила”, РИО – Благоевград, ОДК – Благоевград;

Втори етап - Първите десет ученици събрали най-много точки от първия кръг представят проектите си и ги защитават публично в деня на отчитане резултатите от конкурсите. Представянето /презентацията/ е в рамките до 10 минути и е придружено с постер, макет, мултимедийна презентация и др.

конкурс за ученическа фотография
Участието е инддивидуално. Всеки ученик може да представи до 2 черно-бели или цветни снимки. Минимален формат на фотографиите – 20/30 см. Задължително условие е на гърба на всяка снимка в долния десен ъгъл да се посочи: наименование на снимката, трите имена на автора, възраст, адрес; e-mail, телефон за връзка, училище или извънучилищно учреждание, име на ръководител, населено място.

3. Данни за участниците и изпращане на творбите.
Всяка творба трябва задължително да съдържа следните данни за участника:
- име, презиме и фамилия;
- клас, училище;
- клуб, кръжок, школа /ако участва от извънкласна форма/;
- имена на ръководителя/учителя;
- точен адрес, телефон, e-mail /на училището или на ръководителя/.

Изпращането на творбите да бъде по пощата и придружено с писмо от директора на училището.
Не се допускат творби, изпратени по електронен път!!!

Краен срок за изпращане на творбите: 31.05.2015 г., а за фотографиите: 20.09.2015 г.
На адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. „Сергей Румянцев” № 2, п.к. 152
Тел.: 073/88 51 31; 88 51 32; 88 51 34, факс: 073/88 51 31; е-mail: odkblg@abv.bg
Обединен детски комплекс – Благоевград,
За конкурса „НП „Рила” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ”

ІІІ. Награди.
Във всяко направление от конкурса ще бъдат раздадени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/и по три поощрения, осигурени от Дирекция „Национален парк Рила” - Благоевград.

Защитата на проектите, октриването на изложбата с рисунките и фотографиите и отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се състоят на 01.10. 2015 г. в гр. Благоевград.

Галерия

Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...